Prekršajni sud u Smederevu


Pravni osnov

PREKRŠAJNI SUD U SMEDEREVU, predsednik suda Milica Đo��đević Veljković na osnovu člana 54. i 55. Zakona o državnim službenicima ( „Službeni glasnik RS br. 79/05, 81/05, 64/07, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17), čl. 17. - 22. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“ br.41/07 i 109/09),čl. 5. Pravilnika o popunjavanju izvršilačkih radnih mesta u sudovima i Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Prekršajnom sudu u Smederevu oglašava 

Naziv usluge

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Prekršajnom sudu u Smederevu

Organ zadužen za sprovođenje

 Prekršajni sud u Smederevu, Omladinska br. 1

Radno mesto koje se popunjava

 Referent za IT podršku u zvanju referent - jedan izvršilac na neodređeno vreme

Uslovi za rad na radnom mestu

Završena srednja škola sa znanjem iz oblasti informatike, položen državni stručni ispit i najmanje dve godina radnog iskustva u struci

Mesto rada

 Smederevo

Opšti uslovi za rad

 - državljanstvo Republike Srbije,
- da je učesnik konkursa punoletan,
- da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede radne dužnosti iz radnog odnosa,
- da učesnik konkursa ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad i 
- da učesnik konkursa nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs

 Potpisana prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu uz koju treba naznačiti radno mesto za koje se konkuriše; izjava u kojoj se stranka opredeljuje da li će sama pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto nje; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima; original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo) i potvrda da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

Rok za podnošenje prijave na konkurs

 Osam dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku

 Konkursna komisija će u izbornom postupku, usmeno, na osnovu obavljenog razgovora sa kandidatima, proveriti stručnu osposobljenost, znanja i veštine kandidata za obavljanje poslova. Znanje i osposobljenost kandidata proveravaće se kroz poznavanje iz oblasti organizacije i rada suda sa osvrtom na akte kojima je regulisan položaj suda u Republici Srbiji a ceniće se i pribavljeno mišljenje prethodnog poslodavca u odnosu prema poslu i kvalitetu rada.Veštine kandidata vrednuju se neposredno kroz razgovor sa kandidatima i iskazanog logičkog rezonovanja i pokazane elokvencije,kao i veština komunikacije.

Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenom radnom mestu, a čije prijave su blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi, Konkursna komisija će sprovesti izborni postupak u prostorijama Prekršajnog suda u Smederevu, Omladinska br.1., o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni telefonom ili telegramom na adrese navedene u prijavama.

Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu

 Informacije na telefon 026-4627-134, osoba zadužena za davanje informacija Milijana Jovanović sekretar Suda.

Napomene

 Prijave uz  koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili overenoj fotokopiji, kao i nepotpune, neblagovremene, nerazumljive i  nedopuštene prijave biće odbačene.
  Ovaj oglas objavljuje se na  web stranici Suda, na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima, na portalu e-uprave, na oglasnoj tabli, internet prezentaciji i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.
  Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu podležu probnom radu u trajanju od šest meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada.
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.Prekršajni sud u Smederevu

-

Omladinska 1

000

-

eAnkete