Прекршајни суд у Смедереву


Правни основ

ПРЕКРШАЈНИ СУД У СМЕДЕРЕВУ, председник суда Милица Ђорђевић Вељковић на основу члана 54. и 55. Закона о државним службеницима ( „Службени гласник РС бр. 79/05, 81/05, 64/07, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), чл. 17. - 22. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“ бр.41/07 и 109/09),чл. 5. Правилника о попуњавању извршилачких радних места у судовима и Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Прекршајном суду у Смедереву оглашава 

Назив услуге

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Прекршајном суду у Смедереву

Орган задужен за спровођење

 Прекршајни суд у Смедереву, Омладинска бр. 1

Радно место које се попуњава

 Референт за ИТ подршку у звању референт - један извршилац на неодређено време

Услови за рад на радном месту

Завршена средња школа са знањем из области информатике, положен државни стручни испит и најмање две година радног искуства у струци

Место рада

 Смедерево

Општи услови за рад

 - држављанство Републике Србије,
- да је учесник конкурса пунолетан,
- да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде радне дужности из радног односа,
- да учесник конкурса има општу здравствену способност за рад и 
- да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс

 Потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству уз коју треба назначити радно место за које се конкурише; изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство) и потврда да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Рок за подношење пријаве на конкурс

 Осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку

 Конкурсна комисија ће у изборном поступку, усмено, на основу обављеног разговора са кандидатима, проверити стручну оспособљеност, знања и вештине кандидата за обављање послова. Знање и оспособљеност кандидата провераваће се кроз познавање из области организације и рада суда са освртом на акте којима је регулисан положај суда у Републици Србији а цениће се и прибављено мишљење претходног послодавца у односу према послу и квалитету рада.Вештине кандидата вреднују се непосредно кроз разговор са кандидатима и исказаног логичког резоновања и показане елоквенције,као и вештина комуникације.

Место, дан и време када ћe се спровести изборни поступак

Са кандидатима који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, а чије пријаве су благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази, Конкурсна комисија ћe спровести изборни поступак у просторијама Прекршајног суда у Смедереву, Омладинска бр.1., о чему ће учесници конкурса бити обавештени телефоном или телеграмом на адресе наведене у пријавама.

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу

 Информације на телефон 026-4627-134, особа задужена за давање информација Милијана Јовановић секретар Суда.

Напомене

 Пријаве уз  које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији, као и непотпуне, неблаговремене, неразумљиве и  недопуштене пријаве биће одбачене.
  Овај оглас објављује се на  web страници Суда, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
  Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.Прекршајни суд у Смедереву

-

Омладинска 1

000

-

еАнкете