Град Шабац

Јавни конкурс за финансирање


Назив услуге

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА  ФИНАНСИРАЊЕ / СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА РАДА / ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И ФОНДАЦИЈА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

Орган задужен за спровођење

Град Шабац

Опис

Градска управа града Шапца расписује Јавни конкурс за избор програма рада/пројеката удружења грађана и фондација са територије Града Шапца, из следећих области:

1)   социјално-хуманитарне активности (подршка особама у стању социјалне потребе, старим особама, особама са инвалидитетом, особама са сметњама у развоју, Ромима, самохраним родитељима, особама у ризику и особама леченим од болести зависности итд.),

2)    психосоцијална и здравствена рехабилитација корисника борачко-инвалидске заштите,

3)   организовање и спровођење активности са циљем укључивања чланова удружења ради квалитетнијег коришћења слободног времена (радионице, обуке, манифестације, итд.),

4) активности усмерене на превентивно деловање у циљу спречавања настанка инвалидности,

5)    активности на интеграцији особа са инвалидитетом у окружење,

6)  активности усмерене на побољшање положаја и квалитета живота особа оболелих од болести од већег социјално-медицинског значаја, у складу са прописима о здравственој заштити,

7) активности које доприносе социјалној укључености друштвено осетљивих група, остваривању и унапређењу одређеног заједничког или општег циља у интересу развоја социјалне заштите у  граду Шапцу,

8)   активности које доприносе елиминацији различитих облика дискриминације.

Пројекти који се заснивају на едукацијама биће подржани, у мери у којој непосредно доприносе побољшању положаја одређене угрожене групе.

Град Шабац овим средствима неће финансирати:

1. Појединце за учешће на конференцијама, путовањима, финансирање студија  и за сличне активности,

2. Иницијативе које доносе профит удружењима грађана,

3. Активности политичких и страначких организација,  група и секти,

4. Владине организације или институције, укључујући школе, месне заједнице и друго,

5.  Активности које заговарају нетолерантност и насиље,

6. Адаптације, санације и реконструкције објеката.

Средства за финансирање програма рада/пројеката удружења грађана и фондација обезбеђена су у Одлуци о програмском буџету града Шапца (,,Сл. лист града Шапца“ број 28/2017) на Програму 11- Социјална и дечја заштита, број позиције 23, програмска активност 0003, економска класификација 481- дотације невладиним организацијама, у износу од 12.000.000,00 динара

ПРИЈАВЉИВАЊЕ - ОПШТА ПРАВИЛА

Право на подношење пријаве имају удружења грађана и фондације, који испуњавају следеће услове:

- да су регистрована код надлежног органа;

да имају седиште или огранак на територији града Шапца и делују на том подручју као градска, међуопштинска или републичка удружења; 

-да су основана ради остваривања циљева из области социјалне заштите, здравствене заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, друштвене бриге о деци, помоћи старима, заштите и промовисања људских и мањинских права, као и хуманитарни програми у којима удружења искључиво и непосредно следе јавне потребе;

а обављају активности социјално-хуманитарног, здравствено-едукативног и превентивног карактера;

-да предложене активности (и средства за реализацију истих)  спроводе на територији града Шапца.

Подносилац пријаве може да се определи да реализује програм рада /пројекат у сарадњи са једним или више партнерских  удружења. У случају партнерства, пуна правна и финансијска одговорност за спровођење програма рада /пројекта је на подносиоцу пријаве.

Удружења грађана и фондације могу да конкуришу са највише две пријаве. Ако удружење односно фондација конкурише са две пријаве за програм рада/пројекат, пријављује сваки посебно са потребном документацијом.

Националнa и међународнa удружења са седиштем изван подручја града могу да делују као партнерске организације подносиоца захтева, али не могу да имају финансијске користи од дотације или да буду примаоци дотације из буџета града Шапца.

Период трајања финансираних активности је до 31. децембра 2018. године.

КРИТЕРИЈУМИ ПРОЦЕНЕ

Програми рада/пројекти који су испунили опште услове биће оцењивани са становишта критеријума предвиђених чланом 10. Правилника  о поступку и критеријумима за избор програма рада/пројеката у области социјалне и здравствене заштите који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Шапца:

1) Проблем којим се баве – колико је јасно проблем дефинисан, да ли је у вези са циљем употребе средстава и проблемима локалне заједнице? - максимум  15 бодова 

2) Циљеви програма рада / пројекта – да ли су јасно и прикладно одређени; да ли су достижни у предвиђеном времену и да ли недвосмислено представљају решење уоченог проблема у локалној заједници? - максимум 15 бодова 

3) Обухват – колике су могућности програма рада /пројекта да oбухвати шири круг корисника и подстакне њихово активно учешће у реализацији предвиђених активности; да ли укључује партнерство са другим удружењима, привредом или јавним сектором? - максимум 12 бодова 

4) Активности и план рада– да ли постоји јасна веза између циљева и активности предвиђених програмом рада /  пројектом, да ли је предложени план активности реалан и остварив у локалној заједници у предвиђеном времену? - максимум 12 бодова 

5) Очекивани резултати и утицај – да ли су резултати програма рада / пројекта мерљиви, да ли ће програм рада/пројекат имати утицаја ван круга непосредних корисника, да ли су активности у функцији равноправности полова и остваривања једнаких могућности?  - максимум 12 бодова

6) Буџет и финансијска исплативост – да ли буџет програма рада /  пројекта одражава стварне трошкове предложене активности (да ли су трошкови реални, практични и да ли је однос између процењених трошкова и очекиваних резултата задовољавајући); да ли су обезбеђени други извори финансирања, да ли је адекватан однос између административних и програмских трошкова; колика је вероватноћа да се планираним средствима постигну предвиђени резултати? - максимум 12 бодова

7) Одрживост – да ли ће се активности наставити и после финансирања из буџета града, и на који начин? - максимум 12 бодова

8) Иновативност – да ли програм рада/пројекат има иновативне елементе, предлаже   алтернативна решења у области система социјалне заштите којом се бави? максимум 10 бодова.

ПРОЦЕДУРА ПРИЈАВЉИВАЊА И ВРЕМЕНСКИ РОКОВИ

Пријава на јавни конкурс може се добити на следећи начин:

1. са званичног сајта града Шапца  (www.sabac.rs)

2. сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова у згради Градске управе града Шапца, ул. Господар Јевремова бр.6, у канцеларији бр.24.

Уз пријаву на  јавни конкурс, учесници јавног конкурса подносе:
-фотокопију решења о упису удружења у АПР или фотокопију решења о пререгистрацији
-фотокопију оснивачког акта – Статута 

За помоћ у попуњавању пријаве, учесници јавног конкурса могу се обратити запосленима у Одсеку за дечију, социјалну и здравствену заштиту Градске управе града Шапца.

Комплетне пријаве морају бити послате поштом или предате на писарницу Градске управе града Шапца на адресу: Град Шабац
Комисија за спровођење поступка јавног конкурса за финансирање/суфинансирање програма рада/пројеката  удружења грађана и фондација у области социјалне и здравствене заштите 
улица Господар Јевремова бр.6, 15000  Шабац

Пријаве  послате  факсом  или  e-mailom  неће  бити  прихваћене. Комисија неће  враћати  пријавну документацију.

За све додатне информације можете се обратити контакт особи : Драгана Милосављевић, Шеф Одсека за дечију, социјалну и здравствену заштиту Градска управа града Шапца, улица Господар Јевремова бр.6, 15000 Шабац, телефон: 015/364-118      е-маil: dragana.milosavljevic@sabac.org

Рок за подношење пријаве за програме рада/пројекте  је од 18. јануара 2018. године до 02. фебруара 2018. године.

Комисија утврђује листу вредновања и рангирања пријављених програма рада/пројеката у року који не може бити дужи од 60 дана од дана истека рока за подношење пријава. Листа вредновања и рангирања биће објављена на званичној интернет страници града Шапца, на огласној табли Градске управе града Шапца, у недељном листу ,,Гласу Подриња” и на порталу е-Управа.
 Коментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете