Министарство културе и информисања

Министарство културе и информисања обавља послове државне управе коjи се односе на: развоj и унапређење културе и уметничког стваралаштва; праћење и истраживање у области културе; обезбеђивање материjалне основе за делатности културе; развоj и унапређење књижевног, преводилачког, музичког и сценског стваралаштва, ликовних и примењених уметности и дизаjна, филмског и стваралаштва у области других аудио-визуелних медиjа; заштиту непокретног, покретног и нематериjалног културног наслеђа; библиотечку, издавачку, кинематографску и музичко-сценску делатност; задужбине и фондациjе; систем jавног информисања; праћење спровођења закона у области jавног информисања; праћење рада jавних предузећа и установа у области jавног информисања; праћење делатности страних информативних установа, страних средстава jавног информисања, дописништава и дописника у Републици Србиjи; информисање националних мањина; регистрациjу страних информативних установа и пружање помоћи у раду страним новинарима и дописницима; сарадњу у области заштите културне баштине, културног стваралаштва и информисања на jезику и писму припадника српског народа у региону; оснивање и развоj културно-информативних центара у иностранству; стварање услова за приступ и реализациjу проjеката коjи се финансираjу из средстава претприступних фондова ЕУ, донациjа и других облика развоjне помоћи из надлежности тог министарства, као и друге послове одређене законом.


Назив услуге

Јавни Конкурс за попуњавање извршилачког радног места

Орган задужен за спровођење

Министарство културе и информисања 

Правни основ

На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), члана 17. став 1, Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник Републике Србије”, бр. 41/07 и 109/09), Закључка Комисије 51 Број: 112-11597/2017, од 28. новембра 2017. године

Опис

1. Радно место за остваривање и унапређивање права на јавно информисање припадника националних мањина и становништва на територији АП Косово и Метохија, Група за  пројектно суфинанирање и развој медијског плурализма, Одељење за нормативне послове, пројектно суфинансирање и евиденцију страних дописника и дописништава, Сектор заинформисање и медије – 1 извршилац.
Прати стање у области јавног информисања припадника националних мањина; остварује сарадњу са медијима, медијским удружењима и националним саветима националних мањина и припрема анализе, извештаје и информације; реализује мере и активности у циљу заштите и унапређења јавног интереса у области  јавног информисања припадника националних мањина; обавља послове спровођења конкурса за суфинансирање пројеката из области јавног информисања припадника националних мањина, прати реализацију програма који су суфинансирани, врши евалуацију конкурса и припрема извештај о квалитету програма који су суфинансирани; обавља послове спровођења конкурса за суфинансирање пројеката из области јавног информисања намењених становништву на територији АП КиМ, прати реализацију програма који су суфинансирани, врши евалуацију конкурса и припрема извештај о квалитету програма који су суфинансирани иврши контролу наменског коришћења буџетских средстава; учествује у припреми прилога за  извештаје о примени конвенција  којима се регулишу права националних мањина са становишта надлежности сектора; обавља друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о јавном информисању и медијима, Закона о општем управном поступку, Правилника о суфинансирању пројеката за  остваривање јавног интереса  у области јавног информисања, делокруг рада Министарства културе и информисања - усмено; познавање рада на рачунару - провераваће се практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено. 
 
III Трајање радног односа: радни однос се заснива на неодређено време. 

Где и како

VII Општи услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци.
VIII Рок за подношење пријава на јавни конкурсje осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у периодичном издању огласа Национлне службе за запошљавање.

IX Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству уз коју треба нагласити за које се радно место конкурише; фотокопија личне карте, ако је лична карта са чипом доставити очитану личну карту; изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње;  оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима достављају уверење о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење или други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство). 

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен. 
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази моги бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Документа која су оверена пре 01. марта 2017. године, могу бити оверена у општини или суду.
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.
Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам.
Пример изјаве се налази на сајту Министартсва културе и информисања - http://www.kultura.gov.rs/cyr/dokumenti/izjava-o-pribavljanju-dokumenata
X  Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: са кандидатима чије пријаве буду благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место провера стручне оспособљености, знања и вештина, обавиће се у Београду, почев од 19. фебруара 2018. године,са почетком од 09,00 часовау просторијама Палате Србије (СИВ), Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 2, (источно крило) и у просторијама Министарства културе и информисања, Београд, Влајковићева 3, о чему ће учесници конкурса бити обавештени путем телeфона или на електронске адресе које наведу у својим пријавама.
НАПОМЕНА: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао), биће одбачене.
Кандидат који први пут заснива радни однос у државном органу, подлеже пробном раду од шест месеци. Кандидат без положеног државног стручног испита прима се на рад под условом да тај испит положи до окончања пробног рада. 
Овај оглас објављује се на интернет страници Министарства културе и информисања, на интернет страници Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет страници и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола. 

Корисни линкови

www.suk.gov.rs
www.kultura.gov.rs Министарство културе и информисања

http://www.kultura.gov.rs

Влаjковићева 3

011 3398 172

-

еАнкете