Министарство трговине, туризма и телекомуникација

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација обавља послове државне управе који се односе и на: област телекомуникација, односно електронских комуникација и поштанског саобраћаја; уређење и безбедност у области електронских комуникација и поштанског саобраћаја; инспекцијски надзор; утврђивање стратегије и политике развоја електронских комуникација и поштанског саобраћаја; организовање финансијске и техничке контроле; међународне послове у области електронских комуникација и поштанског саобраћаја; мере за подстицање истраживања и развоја у области електронских комуникација и поштанског саобраћаја; утврђивање предлога плана намене радио-фреквенцијских опсега и доношење плана расподеле радио фреквенција; одлучивање о условима за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција; утврђивање списка основних услуга електронских комуникација (универзални сервис) које треба да пруже оператори, као и друге послове одређене законом.


1. Предмет

Министарство трговине, туризма и телекомуникација расписује јавни конкурс за доделу кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде, у складу са Законом о буџету Републике Србије и Уредбом о условима и начину доделе и коришћења кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде („Службени гласник РС“, број 22/16).

2. Основни циљеви

Основни циљеви су:

1) унапређење квалитета туристичке понуде и интензивирање њеног коришћења, што подразумева:
(1) изградњу, уређење и реконструкцију хотелских и других смештајних капацитета, ресторана и објеката спортско-рекреативног и забавног садржаја,
(2) рестаурацију руралних објеката и њихово претварање у туристичке капацитете,
(3) набавку, реконструкцију и адаптацију плутајућих објеката, као и превозних и рекреативних средстава намењених посетиоцима и туристима,
(4) унапређење маркетинга домаће угоститељске понуде,
(5) дизајн, припрему производње и производњу сувенира;
2) изградња туристичке инфраструктуре и супраструктуре;
3) усклађивање туристичких капацитета са Законом о туризму ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 99/11 -др. закон, 93/12 и 84/15).

3. Коришћење кредитних средстава

Право на коришћење кредитних средстава има:

1) привредно друштво регистровано за обављање делатности у области туризма;
2) предузетник који је регистрован за обављање делатности у области туризма;
3) пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју ("Службени гласник РС", број 41/09, 10/13 – др. закон и 101/16).

4. Квалификовање, оцењивање и рангирање пројеката

Квалификовање пројеката врши се на основу:

1) економске оправданости пројекта;
2)  оцене финансијског стања и кредитне способности подносиоца захтева;
3) квалитета понуђених инструмената обезбеђења враћања кредитних
средстава.

           Квалификовање пројеката врши Фонд за развој Републике Србије (у даљем тексту: Фонд), сагласно закљученом комисионом уговору са Министарством трговине, туризма и телекомуникација (у даљем тексту: Министарство).

 Оцена и рангирање квалификованих пројеката врши се на основу:

1) усклађености пројекта са Стратегијом развоја туризма Републике Србије и другим планским документима;
2) усклађеност пројекта са прописима о минимално техничким условима за уређење и опремање угоститељских објеката;
3) очекиваног доприноса унапређењу стандарда и квалитета туристичке понуде;
4) нивоа развијености општине на којој се реализује пројекат;
5) усклађености архитектуре и габарита објекта са амбијенталном целином.

5. Захтев за коришћење кредитних средстава и прилози

Захтев за коришћење кредитних средстава између осталог садржи и основне податке о подносиоцу захтева, основне податке о пројекту, план финансирања пројекта  и време реализације пројекта.
Образац захтева за коришћење кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде и Изјаву о додељеној државној помоћи неопходно је читко попунити и потписати.
У прилогу захтева, подносилац доставља и следећу документацију:
1. Потврду о извршеној регистрацији ПИБ-а, за привредно друштво и предузетника;
2. Списак лица овлашћених за потписивање са овереном копијом обрасца ОП, за привредно друштво и предузетника (копија оверена од стране нотара);
3. Решење о упису привредног друштва и предузетника у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре, односно Потврду о активном статусу пољопривредног газдинства из Регистра пољопривредних газдинстава у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, број 41/09, 10/13 – др. закон и 101/16);
4. Обавештење о разврставању;
5. Акт о оснивању и/или Статут, за привредно друштво;
6. Изјаву о повезаним лицима, на приложеном обрасцу;
7. Уговор са пословном банком о отварању и вођењу текућег рачуна;
8. Потврду банке о промету на свим активним текућим рачунима за претходну годину и за текући период ове године, посебно по годинама, за привредно друштво и предузетника;
9. Инвестициони програм за привредно друштво, односно пословни план за предузетнике и пољопривредна газдинства, урађен по методологији Фонда за развој Републике Србије, не старији од шест месеци (www.fondzarazvoj.gov.rs);
10. Одлуку надлежног органа о усвајању инвестиционог програма/пословног плана, за привредно друштво и предузетнике;
11. Доказ о власништву подносиоца захтева за кредит на локацији/објекту у који се улаже (за локацију на којој ће се градити објекат може се доставити Уговор о дугорочном закупу уписан у надлежни регистар непокретности). Закуп је неопходно да траје минимално 6 месеци након доспећа последњег ануитета, односно минимално 7-8 година и 6 месеци (зависно од природе пројекта), да је у Уговору о закупу дата сагласност за изградњу објекта, као и да су регулисани међусобни односи између уговорних страна или Уговор о суинвестирању ради заједничке изградње објеката на приоритетним туристичким дестинацијама у коме је једна од уговорних страна привредно друштво чији је оснивач Влада Републике Србије или јединица локалне самоуправе;
12. За грађевинске радове: Грађевинску дозволу и/или Решење којим се одобрава извођење грађевинских радова подносиоцу захтева за кредитна средства. У моменту подношења захтева и потписивања уговора корисник није у обавези да поседује Грађевинску дозволу, односно Решење којим се одобрава извођење грађевинских радова. Наведену документацију је потребно прибавити  најкасније до истека одложног рока;
13.  Идејни пројекат и предмер и предрачун радова, потписани од стране овлашћеног лица (одговорног пројектанта), као и понуде овлашћеног  извођача радова са приложеном спецификацијом радова;
14. За куповину плутајућих објеката: понуде/профактуре не старије од 30 дана на којима мора бити назначен тачан назив, намена, марка, тип, година производње, начин плаћања, рок важења понуде и рок испоруке; доказ о власништву не старији од 30 дана, предуговор о купопродаји оверен од стране надлежног суда, у коме мора бити назначен тачан назив, намена, марка, тип, година производње, начин и рок плаћања и рок испоруке, као и процена тржишне вредности непокретности, уколико се средствима кредита купује полован објекат од физичког лица.
15. За куповину превозних и рекреативних средстава намењених посетиоцима и туристима и других покретних ствари (опреме): понуде/профактуре не старије од 30 дана на којима мора бити назначен тачан назив, намена, марка, тип, година производње, начин плаћања, рок важења понуде и рок испоруке; предуговор о купопродаји оверен од стране надлежно суда, уколико се средствима кредита купују половне покретне ствари, у коме мора бити назначен тачан назив, намена, марка, тип, година производње, начин и рок плаћања и рок испоруке; доказ о основу коришћења пословног простора у коме је планирано обављање делатности, односно смештај покретних ствари које се купују средствима кредита;
16. Регистроване финансијске извештаје (завршне рачуне) за претходне две године за привредно друштво и предузетника и бруто биланс за текућу годину закључно са месецом који претходи месецу подношења захтева;
17. Доказе о постојању реалних инструмената обезбеђења – власништву на непокретности (хипотека на грађевинском објекту, објекту у изградњи или грађевинском земљишту): Оригинал копије плана из катастра; оригинал преписа листа непокретности не старији од 30 дана; оригинал процене тржишне вредности непокретности (процена тржишне вредности непокретности не може бити старија од једне године и мора бити урађена од стране овлашћеног судског вештака са списка судских вештака чије су процене прихватљиве за Фонд за развој Републике Србије (www.fondzarazvoj.gov.rs); фотокопије личних карата свих власника непокретности; Одлуку надлежног лица/органа о упису хипотеке на непокретностима; Извод или Решење о упису привредног субјекта у надлежни Регистар привредних субјеката; акт о оснивању и/или статут и ОП образац, уколико је залогодавац друго правно лице. - Уколико се као инструмент обезбеђења нуди банкарска гаранција, доставити писмо о намерама издавања гаранције, односно авалирања меница од стране пословне банке, картон депонованих потписа Банке код НБС, уколико печат није на депо картону код НБС, потребно је доставити доказ да је предметни печат у употреби;
18. Потврду МУП-а да носиоци пољопривредног газдинства, предузетници и одговорна лица привредног субјекта нису правоснажно осуђивани за кривична дела;
19. Потврду надлежног суда да се против носиоца пољопривредног газдинства, предузетника и одговорног лица привредног субјекта, не води кривични или истражни поступак;
20. Потврду Привредног суда да у претходне две године нису кажњавани за привредни преступ, за привредно друштво и предузетника;
21. Потврду о регулисаним пореским обавезама, издату од стране Пореске управе, не старију од 30 дана.
22. Доказ о уплати накнаде за коришћење услуга Кредитног бироа, у износу од 1.440,00 динара, на рачун Фонда за развој Републике Србије број 840-2724-07, позив на број 7123, за извештај кредитног бироа.
23. Сагласност корисника за прибављање извештаја од Кредитног бироа (www.fondzarazvoj.gov.rs).
            Образац захтева за коришћење кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде и Изјава о додељеној државној помоћи може се преузети са званичне интернет презентације министартва www.mtt.gov.rs.
            Целокупна документација приложена уз захтев се доставља у два примерка (један примерак оригинална документација, а други примерак фотокопије).

6. Услови и начин одобравања средстава

О захтеву за коришћење кредитних средстава, одлучује Комисија коју решењем образује министар надлежан за послове туризма. Комисија не разматра непотпуне захтеве и захтеве који нису квалификовани, односно који нису позитивно оцењени од стране Фонда за развој Републике Србије.
Учешће кредитних средстава у пројекту не може бити веће од 50% укупне вредности пројекта. Кредитна средства се могу користити за финансирање основних  и трајних обртних средстава. Учешће трајних обртних средстава може износити до 20%  укупно одобрених кредитних средстава.
 За правдање одобрених средстава могу се прихватити улагања која је инвеститор имао у периоду од шест месеци пре подношења захтева за одобрење кредитних средстава Министарству.

7. Кредитни услови

Кредитна средства реализују се преко Фонда за развој Републике Србије, са каматном стопом од 1% на годишњем нивоу, уз валутну клаузулу.
Рок отплате додељених кредитних средстава је до 72 месеца по истеку одложног рока који траје 12 месеци и рачуна се од дана првог повлачења кредитних средстава, осим за “green field“ инвестиције којима се финансира изградња туристичке инфраструктуре и супраструктуре, за које одложни рок траје 24 месеца и рачуна се од првог повлачења кредитних средстава.
 Отплата кредитних средстава вршиће се у тромесечним ануитетима који доспевају 31. марта, 30. јуна, 30. септембра и 31. децембра у години.
Инструменти обезбеђења уредног враћања кредита су:

1. сопствена соло меница и хипотека на непокретности – грађевинском објекту, објекту у изградњи или грађевинском земљишту у приватној својини, у односу 1:1 на укупну вредност одобрених кредитних средстава, или
2.  сопствена меница са авалом пословне банке, или
3.  гаранција пословне банке.
Минимални износ одобрених кредитних средстава за пољопривредна газдинства, предузетнике и микро привредна друштва је 500.000 динара, а за мала и средња привредна друштва  је 2.000.000 динара.

8. Уговор о коришћењу средстава

Међусобна права и обавезе у вези са коришћењем кредитних средстава уређују се Уговором који закључују Министарство и корисник кредитних средстава.
 Фонд за развој Републике Србије је у обавези да закључи уговор са корисником кредита у року од 60 дана од дана закључења уговора између Министарства и корисника средстава. Уколико корисник не закључи уговор са Фондом у  предвиђеном року, уговор закључен са Министарством се аутоматски раскида.

9. Подношење захтева за коришћење кредитних средстава

Захтев за коришћење кредитних средстава са траженом документацијом се доставља Министарству трговине, туризма и телекомуникација, Сектор за туризам, Немањина бр. 22-26, Београд, са назнаком „Кредити за развој туризма”, искључиво путем поште или преко писарнице Министарства.
 Подносилац захтева може да оствари право на коришћење кредитних средстава само по једном захтеву у току буџетске године. За сваку буџетску годину подноси се нови захтев.
Захтев и приложена документација остају трајно у архиви Министарства и не враћају се подносиоцу.
Рок за подношење захтева је 1. октобар текуће године. Крајњи рок за достављање допуна захтева је 1. новембар текуће године.
Непотпуни и неблаговремени захтеви неће бити разматрани.
Лица која су остварила право на коришћење кредитних средстава из области туризма по уредбама из претходних година, а нису испунила своје обавезе у складу са тим уредбама, немају право на коришћење средстава по овој уредби.
Репрограм и одлагање плаћања доспелог дуга одобреног кредита Фонд за развој Републике Србије може одобрити у складу са условима и критеријумима које утврди.
Све додатне информације могу се добити на телефон: 011/3139671.Министарство трговине, туризма и телекомуникација

http://www.mtt.gov.rs

Немањина 22-26

011/ 311-34-32

011/ 311-46-50