Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija obavlja poslove državne uprave koji se odnose i na: oblast telekomunikacija, odnosno elektronskih komunikacija i poštanskog saobraćaja; uređenje i bezbednost u oblasti elektronskih komunikacija i poštanskog saobraćaja; inspekcijski nadzor; utvrđivanje strategije i politike razvoja elektronskih komunikacija i poštanskog saobraćaja; organizovanje finansijske i tehničke kontrole; međunarodne poslove u oblasti elektronskih komunikacija i poštanskog saobraćaja; mere za podsticanje istraživanja i razvoja u oblasti elektronskih komunikacija i poštanskog saobraćaja; utvrđivanje predloga plana namene radio-frekvencijskih opsega i donošenje plana raspodele radio frekvencija; odlučivanje o uslovima za izdavanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radio-frekvencija; utvrđivanje spiska osnovnih usluga elektronskih komunikacija (univerzalni servis) koje treba da pruže operatori, kao i druge poslove određene zakonom.


Korišćenje sredstava

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava sa ekonomske klasifikacije 451-Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama ima destinacij��ka menadžment organizacija, privredno društvo, odnosno druga organizacija i institucija čiji je osnivač Vlada ili jedinica lokalne samouprave, a koje nije indirektni korisnik budžeta,  kao i pravno lice u kome je Republika Srbija većinski vlasnik i pravno lice koje upravlja turističkim prostorom ili objektima turističke infrastrukture i suprastrukture i sa ekonomske klasifikacije 463 - Transferi ostalim nivoima vlasti imaju organi AP Vojvodina u čijoj su nadležnosti poslovi iz oblasti turizma, kao i pravna lica osnovana od strane AP Vojvodina kojima je povereno obavljanje poslova iz oblasti turizma, jedinice lokalne samouprave u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/07 i 83/14 - dr. zakon), turističke organizacije kao i druga pravna lica osnovana od strane lokalne samouprave kojima je povereno obavljanje poslova iz oblasti turizma., ako se tim projektima obezbeđuje:
a) promocija turističkih proizvoda i turističkih prostora Srbije  i podsticanje unapređenja receptivne turističko-ugostiteljske ponude;
            b) unapređenje i realizacija statističkih istraživanja i metodologije satelitskih računa;
v)  edukacija i treninzi u turizmu;
g)  izrada planske dokumentacije u skladu sa Zakonom o turizmu (“Službeni glasnik RS“, broj 36/09, 88/10, 99/11-dr. Zakon,  93/12 i 84/15);
           d) izrada planske i projektne dokumentacije (dokumenti prostornog i urbanističkog planiranja, projektno-tehnička dokumentacija, studije i dokumenta po međunarodnim pravilima neophodni za projekte iz fondova EU i drugih stranih donatora i sl.);
đ) uređenje građevinskog zemljišta i izgradnja/unapređenje postojeće komunalne infrastrukture kao osnove za razvoj turističkih kapaciteta i sadržaja – izgradnja pristupnih saobraćajnica i parking prostora, elektro-energetska infrastruktura, sistemi za vodosnabdevanje i kanalisanje otpadnih voda sa uređajima za prečišćavanje otpadnih voda, hidrotehnički objekti u skladu propisima kojima se uređuje plovidba, telekomunikacijski sistemi i uređaji za merenje, sistemi za prikupljanje, sortiranje, odvoženje i preradu čvrstog otpada, javni toaleti;
e) uređenje javnih površina (trgovi, platoi, natkrivene komunikacije, sportsko-rekreativni tereni, dečja igrališta, marine, pristaništa, infrastruktura pristaništa i dr.);
ž) uređenje zemljišta namenjenog opštoj rekreaciji i nabavka prateće opreme (ski-staze, pešačke staze, trim staze, biciklističke staze, trening staze, uređenje obala reka i jezera, panoramski putevi i dr.);
z) postavljanje turističke signalizacije, rekonstrukcija, izgradnja i opremanje turističke infrastrukture i objekata od posebnog značaja za funkcionisanje i razvoj turizma (vizitorski centri, turistički info centri, kulturno-istorijski spomenici, arheološki lokaliteti, muzeji, objekti za odmor i rekreaciju, bazeni, kongresne dvorane, turistički kampovi, vidikovci, objekti uz prirodne atrakcije, itd.), kao i izgradnja i rekonstrukcija objekata sa drugim turističkim namenama i sadržajima;
i) realizacija posebnih turističkih projekata (uređaji za beleženje meteoroloških podataka, javni toaleti na turističkim lokacijama, sistemi za prikupljanje, sortiranje odvoženje i preradu čvrstog otpada itd.).
Sa ekonomske klasifikacije 481 - Dotacije nevladinim organizacijama, pravo korišćenja sredstava imaju neprofitne institucije za projekte razvoja turizma navedene pod a), b), i  v) iz prethodnog stava.
Učešće sredstava ministarstva u finansiranju projekata navedenih pod a), b) i v),  može iznositi do 50% ukupne vrednosti projekta.
 Podnosilac zahteva za odobrenje sredstava za navedene projekte može da ostvari pravo na korišćenje subvencije, odnosno dotacije samo po jednom zahtevu u toku budžetske godine.
Učešće sredstava ministarstva u finansiranju projekata navedenih pod g), d), đ), e),ž), z) i i) može biti do 100% ukupne vrednosti tog projekta.
Podnosilac zahteva za odobrenje sredstava za navedene projekte može, takođe, da ostvari pravo na korišćenje subvencije samo po jednom zahtevu u toku budžetske godine.

Kriterijumi za korišćenja sredstava

Dodela sredstava za finansiranje projekata vršiće se u skladu sa sledećim kriterijumima:

            1) stepen usklađenosti projekta sa Strategijom razvoja turizma Republike Srbije;
2) razvoj prioritetnih turističkih proizvoda;
3) razvoj turističkih prostora;
4) adekvatno upravljanje turističkim resursima i razvojnim procesima u turizmu;
5) stepen razvijenosti opštine.

Kod projekata navedenih u poglavlju Korišćenje sredstava pod g), d), đ), e), ž), z) i i)  posebno će se ceniti ukoliko je podnosilac zahteva obezbedio sufinansiranje od strane lokalne samouprave, iz EU fondova i sl.

Zahtev za korišćenje bespovratnih sredstava i prilozi

Zahtev za korišćenje bespovratnih sredstava, između ostalog, sadrži osnovne podatke o podnosiocu zahteva, osnovne podatke o projektu, plan finansiranja projekta  i vreme realizacije projekta.
Pored zahteva, potrebno je obezbediti i sledeću dokumentaciju*:
1. Rešenje o upisu u  registar nadležnog organa, odnosno Obaveštenje o razvrstavanju za jedinice lokalne samouprave;
2. Spisak lica ovlašćenih za potpisivanje sa overenom kopijom obrasca OP (kopija overena od strane notara).
Neprofitne institucije dostavljaju  i overenu kopiju izvoda iz statuta udruženja, prihvaćenog od strane Agencije za privredne registre (sa bar kodom), u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje (kopija overena od strane notara).
 Karton deponovanih potpisa iz Uprave za trezor potrebno je dostaviti prilikom potpisivanja ugovora sa Ministarstvom.
Obrasci zahteva za korišćenje bespovratnih sredstava mogu se preuzeti sa zvanične internet prezentacije ministartva www.mtt.gov.rs.
Za svaku budžetsku godinu podnosi se novi zahtev. Neblagovremeni i nepotpuni zahtevi neće biti uzeti u razmatranje.
Zahtev za korišćenje subvencija i dotacija podnosi se Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za turizam, Nemanjina br. 22-26, Beograd,  isključivo putem pošte ili pisarnice ministarstva.
Zahtev i priložena dokumentacija ostaju trajno u arhivi Ministarstva i ne vraćaju se podnosiocu.

Uslovi i način korišćenja sredstava

I  Zahtevi za korišćenje dotacija i subvencija za projekte navedene u delu Korišćenje sredstava pod a), b) i v) podnose se se zaključno sa 31.03.2018. godine.
Liste vrednovanja i rangiranja ovih projekata, posebno subvencija, posebno dotacija, u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, utvrđuje komisija koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove turizma. Rang liste projekata će biti objavljene na zvaničnoj internet prezentaciji Ministartva www.mtt.gov.rs i portalu E- Uprava.
*Napomena: Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: Rešenje o upisu u registar nadležnog organa i Obaveštenje o razvrstavanju za jedinice lokalne samouprave.
 Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/2016) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama.
 Podnosilac zahteva je dužan da popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to učiniti samostalno. Navedena izjava (Obrazac izjave 1 ili Obrazac izjave 2) može se preuzeti sa internet stranice ministarstva.
Na rang liste učesnici konkursa  imaju pravo prigovora u roku od  pet dana od dana njihovog objavljivanja. Odluku o prigovoru komisija donosi u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.
Konačne rang liste projekata koji će biti finansirani iz sredstava Ministarstva, takođe, se objavljuju na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva i portalu E- Uprava, u roku od 30 dana od dana objavljivanja rang lista iz prethodnog stava.
 II Zahtevi za korišćenje subvencija za projekte navedene u delu Korišćenje sredstava pod g), d), đ), e), ž), z) i i) podnose se zaključno sa 1.10.2018. godine.
Vrednovanje ovih projekata vršiće komisija koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove turizma. Sredstva za realizaciju će se odobravati sukcesivno, za  projekte ocenjene sa prosečnom ocenom osam i više, do isteka roka za podnošenje zahteva.
Po isteku roka za podnošenje zahteva, komisija će utvrditi listu vrednovanja i rangiranja preostalih projekata koji nisu odobreni na prethodnim zasedanjima komisije. Projekti ocenjeni sa proseč��om ocenom šest i više, mogu biti finansirani iz sredstava ministarstva do utroška ukupno opredeljenih sredstava.
Za pravdanje namenskog trošenja sredstava  subvencija za projekte koji se finansiraju do 100% vrednosti projekta  neophodno je dostaviti dokumentaciju kojom se pravda  vrednost projekta u iznosu sredstava koja su doznačeno od strane ministarstva. Pravdanje namenskog trošenja sredstava subvencija i dotacija za projekte koji se finansiraju do 50 % vrednosti projekta, neophodno je dostaviti dokumentaciju kojom se pravda dvostruki iznos sredstava doznačenih od strane ministarstva.

Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava

O zahtevu za korišćenje bespovratnih sredstava odlučuje komisija koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove turizma.
           Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem subvencija i dotacija navedenih u stavu 1. uređuju se ugovorom koji zaključuje Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija i korisnik.
Sve dodatne informacije u vezi sa projektima pod a), b), i  v)  mogu se dobiti na telefon: 011/3139697, a u vezi sa projektima pod g), d), đ), e), ž), z) i i) na telefon: 011/3139685.Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

http://www.mtt.gov.rs

Nemanjina 22-26

011/ 311-34-32

011/ 311-46-50

eAnkete