Министарство трговине, туризма и телекомуникација

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација обавља послове државне управе који се односе и на: област телекомуникација, односно електронских комуникација и поштанског саобраћаја; уређење и безбедност у области електронских комуникација и поштанског саобраћаја; инспекцијски надзор; утврђивање стратегије и политике развоја електронских комуникација и поштанског саобраћаја; организовање финансијске и техничке контроле; међународне послове у области електронских комуникација и поштанског саобраћаја; мере за подстицање истраживања и развоја у области електронских комуникација и поштанског саобраћаја; утврђивање предлога плана намене радио-фреквенцијских опсега и доношење плана расподеле радио фреквенција; одлучивање о условима за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција; утврђивање списка основних услуга електронских комуникација (универзални сервис) које треба да пруже оператори, као и друге послове одређене законом.


Коришћење средстава

Право на коришћење бесповратних средстава са економске класификације 451-Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама има дестинацијска менаџмент организација, привредно друштво, односно друга организација и институција чији је оснивач Влада или јединица локалне самоуправе, а које није индиректни корисник буџета,  као и правно лице у коме је Република Србија већински власник и правно лице које управља туристичким простором или објектима туристичке инфраструктуре и супраструктуре и са економске класификације 463 - Трансфери осталим нивоима власти имају органи АП Војводина у чијој су надлежности послови из области туризма, као и правна лица основана од стране АП Војводина којима је поверено обављање послова из области туризма, јединице локалне самоуправе у складу са Законом о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14 - др. закон), туристичке организације као и друга правна лица основана од стране локалне самоуправе којима је поверено обављање послова из области туризма., ако се тим пројектима обезбеђује:
a) промоција туристичких производа и туристичких простора Србије  и подстицање унапређења рецептивне туристичко-угоститељске понуде;
            б) унапређење и реализација статистичких истраживања и методологије сателитских рачуна;
в)  едукација и тренинзи у туризму;
г)  израда планске документације у складу са Законом о туризму (“Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10, 99/11-др. Закон,  93/12 и 84/15);
           д) израда планске и пројектне документације (документи просторног и урбанистичког планирања, пројектно-техничка документација, студије и документа по међународним правилима неопходни за пројекте из фондова ЕУ и других страних донатора и сл.);
ђ) уређење грађевинског земљишта и изградња/унапређење постојеће комуналне инфраструктуре као основе за развој туристичких капацитета и садржаја – изградња приступних саобраћајница и паркинг простора, електро-енергетска инфраструктура, системи за водоснабдевање и каналисање отпадних вода са уређајима за пречишћавање отпадних вода, хидротехнички објекти у складу прописима којима се уређује пловидба, телекомуникацијски системи и уређаји за мерење, системи за прикупљање, сортирање, одвожење и прераду чврстог отпада, јавни тоалети;
е) уређење јавних површина (тргови, платои, наткривене комуникације, спортско-рекреативни терени, дечја игралишта, марине, пристаништа, инфраструктура пристаништа и др.);
ж) уређење земљишта намењеног општој рекреацији и набавка пратеће опреме (ски-стазе, пешачке стазе, трим стазе, бициклистичке стазе, тренинг стазе, уређење обала река и језера, панорамски путеви и др.);
з) постављање туристичке сигнализације, реконструкција, изградња и опремање туристичке инфраструктуре и објеката од посебног значаја за функционисање и развој туризма (визиторски центри, туристички инфо центри, културно-историјски споменици, археолошки локалитети, музеји, објекти за одмор и рекреацију, базени, конгресне дворане, туристички кампови, видиковци, објекти уз природне атракције, итд.), као и изградњa и реконструкцијa објеката са другим туристичким наменама и садржајима;
и) реализација посебних туристичких пројеката (уређаји за бележење метеоролошких података, јавни тоалети на туристичким локацијама, системи за прикупљање, сортирање одвожење и прераду чврстог отпада итд.).
Са економске класификације 481 - Дотације невладиним организацијама, право коришћења средстава имају непрофитне институције за пројекте развоја туризма наведене под а), б), и  в) из претходног става.
Учешће средстава министарства у финансирању пројеката наведених под а), б) и в),  може износити до 50% укупне вредности пројекта.
 Подносилац захтева за одобрење средстава за наведене пројекте може да оствари право на коришћење субвенције, односно дотације само по једном захтеву у току буџетске године.
Учешће средстава министарства у финансирању пројеката наведених под г), д), ђ), е),ж), з) и и) може бити до 100% укупне вредности тог пројекта.
Подносилац захтева за одобрење средстава за наведене пројекте може, такође, да оствари право на коришћење субвенције само по једном захтеву у току буџетске године.

Критеријуми за коришћења средстава

Додела средстава за финансирање пројеката вршиће се у складу са следећим критеријумима:

            1) степен усклађености пројекта са Стратегијом развоја туризма Републике Србије;
2) развој приоритетних туристичких производа;
3) развој туристичких простора;
4) адекватно управљање туристичким ресурсима и развојним процесима у туризму;
5) степен развијености општине.

Код пројеката наведених у поглављу Коришћење средстава под г), д), ђ), е), ж), з) и и)  посебно ће се ценити уколико је подносилац захтева обезбедио суфинансирање од стране локалне самоуправе, из ЕУ фондова и сл.

Захтев за коришћење бесповратних средстава и прилози

Захтев за коришћење бесповратних средстава, између осталог, садржи основне податке о подносиоцу захтева, основне податке о пројекту, план финансирања пројекта  и време реализације пројекта.
Поред захтева, потребно је обезбедити и следећу документацију*:
1. Решење о упису у  регистар надлежног органа, односно Обавештење о разврставању за јединице локалне самоуправе;
2. Списак лица овлашћених за потписивање са овереном копијом обрасца ОП (копија оверена од стране нотара).
Непрофитне институције достављају  и оверену копију извода из статута удружења, прихваћеног од стране Агенције за привредне регистре (са бар кодом), у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује (копија оверена од стране нотара).
 Картон депонованих потписа из Управе за трезор потребно је доставити приликом потписивања уговора са Министарством.
Обрасци захтева за коришћење бесповратних средстава могу се преузети са званичне интернет презентације министартва www.mtt.gov.rs.
За сваку буџетску годину подноси се нови захтев. Неблаговремени и непотпуни захтеви неће бити узети у разматрање.
Захтев за коришћење субвенција и дотација подноси се Министарству трговине, туризма и телекомуникација, Сектор за туризам, Немањина бр. 22-26, Београд,  искључиво путем поште или писарнице министарства.
Захтев и приложена документација остају трајно у архиви Министарства и не враћају се подносиоцу.

Услови и начин коришћења средстава

I  Захтеви за коришћење дотација и субвенција за пројекте наведене у делу Коришћење средстава под а), б) и в) подносе се се закључно са 31.03.2018. године.
Листе вредновања и рангирања ових пројеката, посебно субвенција, посебно дотација, у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава, утврђује комисија коју решењем образује министар надлежан за послове туризма. Ранг листе пројеката ће бити објављене на званичној интернет презентацији Министартва www.mtt.gov.rs и порталу Е- Управа.
*Напомена: Документa о чињеницама о којима се води службена евиденција су: Решење о упису у регистар надлежног органа и Обавештење о разврставању за јединице локалне самоуправе.
 Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.
 Подносилац захтева је дужан да попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то учинити самостално. Наведенa изјавa (Образац изјаве 1 или Образац изјаве 2) може се преузети са интернет странице министарства.
На ранг листе учесници конкурса  имају право приговора у року од  пет дана од дана њиховог објављивања. Одлуку о приговору комисија доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.
Коначне ранг листе пројеката који ће бити финансирани из средстава Министарства, такође, се објављују на званичној интернет презентацији Министарства и порталу Е- Управа, у року од 30 дана од дана објављивања ранг листа из претходног става.
 II Захтеви за коришћење субвенција за пројекте наведене у делу Коришћење средстава под г), д), ђ), е), ж), з) и и) подносе се закључно са 1.10.2018. године.
Вредновање ових пројеката вршиће комисија коју решењем образује министар надлежан за послове туризма. Средства за реализацију ће се одобравати сукцесивно, за  пројекте оцењене са просечном оценом осам и више, до истека рока за подношење захтева.
По истеку рока за подношење захтева, комисија ће утврдити листу вредновања и рангирања преосталих пројеката који нису одобрени на претходним заседањима комисије. Пројекти оцењени са просечном оценом шест и више, могу бити финансирани из средстава министарства до утрошка укупно опредељених средстава.
За правдање наменског трошења средстава  субвенција за пројекте који се финансирају до 100% вредности пројекта  неопходно је доставити документацију којом се правда  вредност пројекта у износу средстава која су дозначено од стране министарства. Правдање наменског трошења средстава субвенција и дотација за пројекте који се финансирају до 50 % вредности пројекта, неопходно је доставити докумeнтацију којом се правда двоструки износ средстава дозначених од стране министарства.

Уговор о коришћењу бесповратних средстава

O захтеву за коришћење бесповратних средстава одлучује комисија коју решењем образује министар надлежан за послове туризма.
           Међусобна права и обавезе у вези са коришћењем субвенција и дотација наведених у ставу 1. уређују се уговором који закључује Министарство трговине, туризма и телекомуникација и корисник.
Све додатне информације у вези са пројектима под а), б), и  в)  могу се добити на телефон: 011/3139697, а у вези са пројектима под г), д), ђ), е), ж), з) и и) на телефон: 011/3139685.Министарство трговине, туризма и телекомуникација

http://www.mtt.gov.rs

Немањина 22-26

011/ 311-34-32

011/ 311-46-50

еАнкете