Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Delokrug Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike sa organima uprave u sastavu, utvrđen je u članu 17. Zakona o ministarstvima („Sl. glasnik RS“ br. 72/12), koji obuhvata poslove državne uprave koji se odnose na: sistem u oblasti radnih odnosa i prava iz rada u svim oblicima rada izuzev u državnim organima; zarade i ostala primanja iz radnog odnosa, plate u javnom sektoru, izuzev u državnim organima i poslova koje obavlja ministarstvo nadležno za poslove finansija; bezbednost i zdravlje na radu; inspekcijski nadzor iz oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu; sindikalno organizovanje; štrajk; ostvarivanje prava iz radnog odnosa radnika privremeno zaposlenih u inostranstvu; zaštitu građana zaposlenih u inostranstvu; zaključivanje sporazuma o upućivanju zaposlenih na rad u inostranstvo i upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo; evidencije u oblasti rada; saradnju sa međunarodnim organizacijama u oblasti rada i zapošljavanja; međunarodne konvencije u oblasti rada, bezbednosti i zdravlja na radu; antidiskriminacionu politiku; sistem socijalne zaštite; sistem porodičnopravne zaštite; brak; ravnopravnost polova; populacionu politiku; planiranje porodice, porodicu i decu; ostvarivanje prava i integraciju izbeglih i raseljenih lica, povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji, romskog stanovništva i drugih socijalno ugroženih grupa; sistem penzijskog i invalidskog osiguranja; nadzor nad radom Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja; socijalno osiguranje i zaštitu vojnih osiguranika; učestvovanje u pripremi, zaključivanju i primeni međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju; boračko-invalidsku zaštitu, zaštitu civilnih invalida rata i članova porodica lica na obaveznoj vojnoj službi; negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije; zaštitu spomenika i spomen obeležja oslobodilačkih ratova Srbije, vojnih grobova i grobalja boraca, u zemlji i inostranstvu; boračko-invalidske i invalidske organizacije i udruženja, kao i druge poslove određene zakonom.


Pravni osnov

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07,  67/07- ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 17. stav 1. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, br. 41/07-prečišćen tekst i 109/09), oglašava

Naziv usluge

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

I Organ u kome se popunjavaju radna mesta

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Beograd, Nemanjina 22-26.

II Radna mesta koje se popunjavaju

1. Radno mesto za normativne poslove u oblasti rada i zapošljavanja, zvanje samostalni savetnik, Odeljenje za normativne i studijsko-analitičke poslove u oblasti rada i zapošljavanja, Sektor za rad i zapošljavanje, 1 izvršilac.
Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, radno iskustvo u struci od najmanje pet godina, znanje rada na računaru.
U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje propisa u oblasti radnih odnosa i drugih oblika rada, volontiranja, sprečavanja zlostavljanja na radu, upućivanja zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo, zapošljavanja i osiguranja za slučaj nezaposlenosti, zapošljavanja stranaca i zapošljavanja osoba sa invaliditetom - usmeno; znanje rada na računaru - praktičnim radom na računaru; veština komunikacije i procena motivacije za rad - usmeno.
 Mesto rada: Beograd, Nemanjina 22-26.
2. Radno mesto za stručno-operativne poslove u oblasti socijalnog dijaloga, zvanje savetnik, Odeljenje za poslove u oblasti socijalnog dijaloga, kolektivnog pregovaranja i zarada, Sektor za rad i zapošljavanje, 1 izvršilac.
Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, radno iskustvo u struci od najmanje tri godine, znanje rada na računaru.
U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje propisa u oblasti socijalnog dijaloga (socijalno ekonomski saveti, osnivanje sindikata i udruženja poslodavaca, reprezentativnost), kolektivnog pregovaranja, mirnog rešavanja radnih sporova i štrajka - usmeno; znanje rada na računaru - praktičnim radom na računaru; veština komunikacije i procena motivacije za rad - usmeno.
 Mesto rada: Beograd, Nemanjina 22-26.
3. Radno mesto inspektor socijalne zaštite, zvanje savetnik, Odeljenje za inspekcijski nadzor, Sektor za brigu o porodici i socijalnu zaštitu, 1 izvršilac.
Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, radno iskustvo u struci od najmanje tri godine, poznavanje rada na računaru.
U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje propisa iz oblasti socijalne zaštite i Zakona o inspekcijskom nadzoru - usmeno; poznavanje Zakona o opštem upravnom postupku - usmeno; poznavanje rada na računaru - praktičnim radom na računaru; veština komunikacije i procena motivacije za rad - usmeno.
Mesto rada: Beograd, Nemanjina 22-26.
4. Radno mesto za pripremu projekata, zvanje savetnik, Sektor za međunarodnu saradnju,
evropske integracije i projekte, 1 izvršilac.
Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka ili prirodno-matematičkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, radno iskustvo u struci od najmanje tri godine, znanje engleskog jezika, znanje rada na računaru.
U izbornom postupku proveravaju se: stručna znanja iz oblasti pripreme i planiranja projekata EU (Model projektnog ciklusa koji koristi Evropska Komisija, komponente predloga IPA projekata i logička matrica) - usmeno; stručna znanja iz oblasti državne uprave - usmeno; znanje engleskog jezika - uvidom u priloženi dokument (uverenje, sertifikat ili drugi odgovarajući dokument); znanje rada na računaru - praktičnim radom na računaru; veština komunikacije i procena motivacije za rad - usmeno.    
Mesto rada: Beograd, Nemanjina 22-26.
5. Radno mesto za pravne poslove, zvanje savetnik, Odeljenje za opšte pravne poslove i javne nabavke, Sekretarijat Ministarstva, 1 izvršilac.
Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, radno iskustvo u struci od najmanje tri godine, znanje rada na računaru.
U izbornom postupku proveravaju se: stručna znanja iz oblasti državne uprave - usmeno, poznavanje propisa o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave - usmeno, znanje rada na računaru - praktičnim radom na računaru, veština komunikacije i procena motivacije za rad - usmeno.
Mesto rada: Beograd, Nemanjina 22-26.
6. Radno mesto za javne nabavke, zvanje viši savetnik, Odeljenje za opšte pravne poslove i javne nabavke, Sekretarijat Ministarstva, 1 izvršilac.
Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, radno iskustvo u struci od najmanje sedam godina, znanje rada na računaru.
U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje propisa o javnim nabavkama - usmeno; stručna znanja iz oblasti državne uprave - usmeno; znanje rada na računaru - praktičnim radom na računaru; veština komunikacije i procena motivacije za rad - usmeno.
  Mesto rada: Beograd, Nemanjina 22-26.
7. Radno mesto inspektor rada, zvanje savetnik, Odeljenje inspekcije rada Novi Sad - Inspektorat za rad, 1 izvršilac.
Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka, tehničko-tehnoloških nauka, prirodno-matematičkih nauka ili medicinskih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, radno iskustvo u struci od najmanje tri godine.
U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje Zakona o radu, Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu i Zakona o opštem upravnom postupku - usmeno; veština komunikacije i procena motivacije za rad - usmeno.
Mesto rada: Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 10.
8. Radno mesto inspektor rada, zvanje savetnik, Odsek inspekcije rada Vranje - Inspektorat za rad, 1 izvršilac.
Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka, tehničko-tehnoloških nauka, prirodno-matematičkih nauka ili medicinskih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, radno iskustvo u struci od najmanje tri godine.
U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje Zakona o radu, Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu i Zakona o opštem upravnom postupku - usmeno; veština komunikacije i procena motivacije za rad - usmeno.
Mesto rada: Vranje, Matije Gupca 2.

III Adresa na koju se podnose prijave za konkurs

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, sa naznakom „Za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta”.

IV Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja

Anđela Roglić, tel: 011-361-62-62, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

V Opšti uslovi za zaposlenje: državljanstvo Republike Srbije

državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

VI Rok za podnošenje prijava

rok za podnošenje prijava je osam dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

VII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs

potpisana prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu uz koju treba naznačiti radno mesto za koje se konkuriše; izjava u kojoj se stranka opredeljuje da li će sama pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto nje; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima; original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo).
Za radno mesto pod rednim brojem 4. uz prijavu na konkurs se podnosi i original ili overena fotokopija dokumenta (uverenje, sertifikat ili drugi odgovarajući dokument) o znanju engleskog jezika.
Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.
Svi dokazi se prilažu u originalu ili u fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao).
Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 01. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.
Napomena: Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima / uverenje o položenom pravosudnom ispitu. Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/2016) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Navedene dokaze kandidat može dostaviti uz prijavu i sam, a u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka.
Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat  činiti sam. Navedenu izjavu je moguće preuzeti na web stranici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja: www.minrzs.gov.rs, u delu „Konkursi“.
Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.

VIII Trajanje radnog odnosa

radni odnos se zasniva na neodređeno vreme. Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu podležu probnom radu u trajanju od šest meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada.

IX Provera osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku

Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašena radna mesta, provera stručnih osposobljenosti, znanja i veština u izbornom postupku, za radna mesta pod rednim brojem 1. 2. 3. 4. 5. i 6. obaviće se u Beogradu, Terazije broj 41, treći sprat. Za radno mesto pod rednim brojem 7. provera stručnih osposobljenosti, znanja i veština u izbornom postupku obaviće se u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina broj 10, treći sprat. Za radno mesto pod rednim brojem 8. provera stručnih osposobljenosti, znanja i veština u izbornom postupku obaviće se u Vranju, Matije Gupca broj 2.
  Provera stručnih osposobljenosti, znanja i veština u izbornom postupku, za sva radna    mesta, obaviće se počev od 15. januara 2018. godine, o čemu će kandidati biti obavešteni, telegramom, na adrese koje navedu u svojim prijavama.

Napomene

Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta, podnose pojedinačne prijave u kojima navode uz koju od prijava su priložili tražena dokumenta.
Kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao), biće odbačene.
Ovaj konkurs se objavljuje na web stranici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja: www.minrzs.gov.rs, na web stranici Službe za upravljanje kadrovima: www.suk.gov.rs, na portalu e-uprave, na oglasnoj tabli, web stranici i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.
Na web stranici Službe za upravljanje kadrovima: www.suk.gov.rs može se pogledati opis poslova oglašenih radnih mesta.
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

http://www.minrzs.gov.rs/

Nemanjina 22-26

+381113616599

-

eAnkete