Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Делокруг Министарства рада, запошљавања и социјалне политике са органима управе у саставу, утврђен је у члану 17. Закона о министарствима („Сл. гласник РС“ бр. 72/12), који обухвата послове државне управе који се односе на: систем у области радних односа и права из рада у свим облицима рада изузев у државним органима; зараде и остала примања из радног односа, плате у јавном сектору, изузев у државним органима и послова које обавља министарство надлежно за послове финансија; безбедност и здравље на раду; инспекцијски надзор из области радних односа и безбедности и здравља на раду; синдикално организовање; штрајк; остваривање права из радног односа радника привремено запослених у иностранству; заштиту грађана запослених у иностранству; закључивање споразума о упућивању запослених на рад у иностранство и упућивање запослених на привремени рад у иностранство; евиденције у области рада; сарадњу са међународним организацијама у области рада и запошљавања; међународне конвенције у области рада, безбедности и здравља на раду; антидискриминациону политику; систем социјалне заштите; систем породичноправне заштите; брак; равноправност полова; популациону политику; планирање породице, породицу и децу; остваривање права и интеграцију избеглих и расељених лица, повратника по основу споразума о реадмисији, ромског становништва и других социјално угрожених група; систем пензијског и инвалидског осигурања; надзор над радом Централног регистра обавезног социјалног осигурања; социјално осигурање и заштиту војних осигураника; учествовање у припреми, закључивању и примени међународних уговора о социјалном осигурању; борачко-инвалидску заштиту, заштиту цивилних инвалида рата и чланова породица лица на обавезној војној служби; неговање традиција ослободилачких ратова Србије; заштиту споменика и спомен обележја ослободилачких ратова Србије, војних гробова и гробаља бораца, у земљи и иностранству; борачко-инвалидске и инвалидске организације и удружења, као и друге послове одређене законом.


Правни основ

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05 - исправка, 64/07,  67/07- исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17) и члана 17. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09), оглашава

Назив услуге

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

I Орган у коме се попуњавају радна места

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд, Немањина 22-26.

II Радна места које се попуњавају

1. Радно место за нормативне послове у области рада и запошљавања, звање самостални саветник, Одељење за нормативне и студијско-аналитичке послове у области рада и запошљавања, Сектор за рад и запошљавање, 1 извршилац.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање пет година, знање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање прописа у области радних односа и других облика рада, волонтирања, спречавања злостављања на раду, упућивања запослених на привремени рад у иностранство, запошљавања и осигурања за случај незапослености, запошљавања странаца и запошљавања особа са инвалидитетом - усмено; знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације и процена мотивације за рад - усмено.
 Место рада: Београд, Немањина 22-26.
2. Радно место за стручно-оперативне послове у области социјалног дијалога, звање саветник, Одељење за послове у области социјалног дијалога, колективног преговарања и зарада, Сектор за рад и запошљавање, 1 извршилац.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање три године, знање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање прописа у области социјалног дијалога (социјално економски савети, оснивање синдиката и удружења послодаваца, репрезентативност), колективног преговарања, мирног решавања радних спорова и штрајка - усмено; знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације и процена мотивације за рад - усмено.
 Место рада: Београд, Немањина 22-26.
3. Радно место инспектор социјалне заштите, звање саветник, Одељење за инспекцијски надзор, Сектор за бригу о породици и социјалну заштиту, 1 извршилац.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање три године, познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање прописа из области социјалне заштите и Закона о инспекцијском надзору - усмено; познавање Закона о општем управном поступку - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације и процена мотивације за рад - усмено.
Место рада: Београд, Немањина 22-26.
4. Радно место за припрему пројеката, звање саветник, Сектор за међународну сарадњу,
европске интеграције и пројекте, 1 извршилац.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наукa или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање три године, знање енглеског језика, знање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: стручна знања из области припреме и планирања пројеката ЕУ (Модел пројектног циклуса који користи Европска Комисија, компоненте предлога ИПА пројеката и логичка матрица) - усмено; стручна знања из области државне управе - усмено; знање енглеског језика - увидом у приложени документ (уверење, сертификат или други одговарајући документ); знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације и процена мотивације за рад - усмено.    
Место рада: Београд, Немањина 22-26.
5. Радно место за правне послове, звање саветник, Одељење за опште правне послове и јавне набавке, Секретаријат Министарства, 1 извршилац.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање три године, знање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: стручна знања из области државне управе - усмено, познавање прописа о канцеларијском пословању органа државне управе - усмено, знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару, вештина комуникације и процена мотивације за рад - усмено.
Место рада: Београд, Немањина 22-26.
6. Радно место за јавне набавке, звање виши саветник, Одељење за опште правне послове и јавне набавке, Секретаријат Министарства, 1 извршилац.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање седам година, знање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање прописа о јавним набавкама - усмено; стручна знања из области државне управе - усмено; знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације и процена мотивације за рад - усмено.
  Место рада: Београд, Немањина 22-26.
7. Радно место инспектор рада, звање саветник, Одељење инспекције рада Нови Сад - Инспекторат за рад, 1 извршилац.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање три године.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о раду, Закона о безбедности и здрављу на раду и Закона о општем управном поступку - усмено; вештина комуникације и процена мотивације за рад - усмено.
Место рада: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 10.
8. Радно место инспектор рада, звање саветник, Одсек инспекције рада Врање - Инспекторат за рад, 1 извршилац.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање три године.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о раду, Закона о безбедности и здрављу на раду и Закона о општем управном поступку - усмено; вештина комуникације и процена мотивације за рад - усмено.
Место рада: Врање, Матије Гупца 2.

III Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места”.

IV Лице које је задужено за давање обавештења

Анђела Роглић, тел: 011-361-62-62, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

V Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије

држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VI Рок за подношење пријава

рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

VII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс

потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству уз коју треба назначити радно место за које се конкурише; изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).
За радно место под редним бројем 4. уз пријаву на конкурс се подноси и оригинал или оверена фотокопија документа (уверење, сертификат или други одговарајући документ) о знању енглеског језика.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 01. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима / уверење о положеном правосудном испиту. Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат  чинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на web страници Министарствa за рад, запошљавање, борачка и социјална питања: www.minrzs.gov.rs, у делу „Конкурси“.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

VIII Трајање радног односа

радни однос се заснива на неодређено време. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна места, провера стручних оспособљености, знања и вештина у изборном поступку, за радна места под редним бројем 1. 2. 3. 4. 5. и 6. обавиће се у Београду, Теразије број 41, трећи спрат. За радно место под редним бројем 7. провера стручних оспособљености, знања и вештина у изборном поступку обавиће се у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина број 10, трећи спрат. За радно место под редним бројем 8. провера стручних оспособљености, знања и вештина у изборном поступку обавиће се у Врању, Матије Гупца број 2.
  Провера стручних оспособљености, знања и вештина у изборном поступку, за сва радна    места, обавиће се почев од 15. јануара 2018. године, о чему ће кандидати бити обавештени, телеграмом, на адресе које наведу у својим пријавама.

Напомене

Кандидати који конкуришу на више радних места, подносе појединачне пријаве у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражена документа.
Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао), биће одбачене.
Овај конкурс се објављује на web страници Министарствa за рад, запошљавање, борачка и социјална питања: www.minrzs.gov.rs, на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, web страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
На web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs може се погледати опис послова оглашених радних места.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

http://www.minrzs.gov.rs/

Немањина 22-26

+381113616599

-