Upravni sud

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Upravnom sudu


Naziv usluge

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Upravnom sudu

Organ zadužen za sprovođenje

Upravni sud 

Datum objavljivanja (ažuriranja)

Datum oglašavanja: 10.10.2018. godine

Datum isteka roka za prijavljivanje:18.10.2018. godine

Tekst konkursa

Na osnovu odredbi članova 47, 48, 54. i 55. Zakona o državnim službenicima (“Službeni glasnik RS” 79/05, 81/05-ispr., 64/07, 67/07-isprav., 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17), odredbe člana 21. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima ("Službeni glasnik RS" br. 41/07 ... 109/09), u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Upravnom sudu Su I-9 1/16 od 22.01.2016. godine, Pravilnikom o izmeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Upravnom sudu Su I-9 2/16 od 06.04.2016. godine, Pravilnikom o izmeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Upravnom sudu Su I-9 3/16 od 19.05.2016. godine i Pravilnikom o izmeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Upravnom sudu Su I-9 1/18 od 21.05.2018. godine, predsednik Upravnog suda oglašava

JAVNI KONKURS za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Upravnom sudu

I Organ u kome se radno mesto popunjava: Upravni sud, Beograd, Nemanjina br. 9

II Radno mesto koje se popunjava:

Sudijski pomoćnik-viši sudijski saradnik u zvanju samostalni savetnik - 1 (jedan) izvršilac

Uslovi za rad na radnom mestu: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke – na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine – diplomirani pravnik, ili na specijalističkim studijama na fakultetu, položen pravosudni ispit, najmanje dve godine radnog iskustva u pravnoj struci posle položenog pravosudnog ispita, poznavanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:

  - poznavanje Zakona o uređenju sudova („Službeni glasnik RS“ br. 116/2008, 104/2009, 101/2010,31/2011, 78/2011, 101/2011, 101/2013, 40/2015, 106/2015, 13/2016, 108/2016, 113/2017, 65/2018), Zakona o sudijama („Službeni glasnik RS“ br. 116/2008, 58/2009 (Odluka Ustavnog suda), 104/2009, 101/2010, 8/2012 (Odluka Ustavnog suda), 121/2012, 124/2012 (Odluka Ustavnog suda), 101/2013, 111/2014 (Odluka Ustavnog suda), 117/2014, 40/2015, 63/2015 (Odluka Ustavnog suda), 106/2015, 63/2016 (Odluka Ustavnog suda), 47/2017), Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“ br. 79/2005, 81/2005, 83/2005, 64/2007, 67/2007, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017) Zakona o upravnim sporovima („Službeni glasnik RS“ br. 111/2009) i Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“ br. 18/2016) - neposredno, kroz razgovor sa kandidatima

  - veština komunikacije - neposredno, kroz razgovor sa kandidatima.

III Opšti uslovi za rad: Državljanstvo Republike Srbije, da je učesnik konkursa punoletan, da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnim organima zbog teže povrede radne dužnosti iz radnog odnosa i da učesnik konkursa nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

IV Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs:

  - Prijava za radno mesto sudijski pomoćnik - viši sudijski saradnik, potpisana svojeručno, sa kontakt adresom i brojem telefona;
  - biografija sa navodima o dosadašnjem radnom iskustvu;
  - Obrazac 1 - Izjava u kojoj se kandidat opredeljuje da li će sam dostaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to Upravni sud učiniti umesto njega;
  - original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu Republike Srbije;
  - original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih;
  - original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema;
  - original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenje, i drugi akti iz kojih se može utvrditi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom  i u kom periodu je stečeno radno iskustvo u struci);
  - original ili overena fotokopija uverenja o položenom pravosudnom ispitu;
  - original ili overena fotokopija potvrde da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede radne dužnosti iz radnog odnosa izdata od strane državnih organa u kome je učesnik javnog konkursa bio u radnom odnosu;
  - original uverenje da kandidat nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci (izdato od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, ne starije od 6 meseci)
  - drugi dokazi o stečenim znanjima i veštinama.

Odredbom članova 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik RS" br. 18/16), propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama.

Dokument o činjenicama po kojima se vodi službena evidencija je: izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, uverenje o položenom pravosudnom ispitu i uverenje da kandidat nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

Upravni sud će pribaviti dokaze o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija izuzev ukoliko navedene dokaze kandidat sam dostavi uz prijavu, a u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka.

Potrebno je da kandidat popuni izjavu (obrazac 1) kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Obrazac 1 možete preuzeti na sledećoj internet adresi: http://www.up.sud.rs/uploads/ads/1507038100~~obrazac%201.pdf . Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz napred navedene dokaze.

Svi dokazi se prilažu u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao).

Svi dokazi prilažu se na srpskom jeziku, odnosno ukoliko su na stranom jeziku moraju biti prevedeni na srpski jezik i overeni od strane ovlašćenog sudskog tumača.

Diploma kojom se potvrđuje stručna sprema, a koja je stečena u inostranstvu mora biti nostrifikovana.

V Rok za podnošenje prijave na konkurs: Rok za podnošenje prijave na konkurs je 8 (osam) dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja u Periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje. Prijave se šalju na adresu Upravni sud, Beograd, Nemanjina br. 9, sa naznakom "Prijava za javni konkurs".

VI  Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak: Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenom radnom mestu, a čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi, provera osposobljenosti, znanja i veština u izbornom postupku obaviće se počev od 05.11.2018. godine u Beogradu, u prostorijama Sedišta Upravnog suda, adresa Nemanjina br. 9, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni putem kontakt telefona koje navedu u svojim prijavama ili na drugi pogodan način.

VII Lice zaduženo za davanje informacija o konkursu: Sonja Stošić i Tatjana Vučetić, 011/360-4735

Napomene:

   - Kandidat zasniva radni odnos na neodređeno vreme, mesto rada je Odeljenje Upravnog suda u Kragujevcu, ul Kneza Mihaila 2/II.

   - Prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili overenoj fotokopiji, kao i nepotpune, neblagovremene, nedopuštene i nerazumljive prijave, biće odbačene zaključkom Konkursne komisije.

   - Državni službenik koji se prijavljuje na konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

   - Izborni postupak će biti sproveden bez diskriminacije po osnovu rase, boje kože, pola, vere, nacionalnosti, etničkog porekla ili invaliditeta. Konkurencija se zasniva na kvalitetu i otvorena je za sve koji ispunjavaju propisane uslove. Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

   - Ovaj oglas objavljuje se na: interent prezentaciji Upravnog suda, internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima, na nacionalnom Portalu eUprava, na oglasnoj tabli suda, internet prezentaciji i Periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje. Komentari

Upravni sud

www.up.sud.rs

Nemanjina 9

0000

-

eAnkete