Управни суд

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управном суду


Назив услуге

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управном суду

Орган задужен за спровођење

Управни суд 

Датум објављивања (ажурирања)

Датум оглашавања: 10.10.2018. године

Датум истека рока за пријављивање:18.10.2018. године

Текст конкурса

На основу одредби чланова 47, 48, 54. и 55. Закона о државним службеницима (“Службени гласник РС” 79/05, 81/05-испр., 64/07, 67/07-исправ., 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), одредбе члана 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима ("Службени гласник РС" бр. 41/07 ... 109/09), у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управном суду Су I-9 1/16 од 22.01.2016. године, Правилником о измени и допуни Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управном суду Су I-9 2/16 од 06.04.2016. године, Правилником о измени и допуни Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управном суду Су I-9 3/16 од 19.05.2016. године и Правилником о измени и допуни Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управном суду Су I-9 1/18 од 21.05.2018. године, председник Управног суда оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачког радног места у Управном суду

I Орган у коме се радно место попуњава: Управни суд, Београд, Немањина бр. 9

II Радно место које се попуњава:

Судијски помоћник-виши судијски сарадник у звању самостални саветник - 1 (један) извршилац

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне науке – на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године – дипломирани правник, или на специјалистичким студијама на факултету, положен правосудни испит, најмање две године радног искуства у правној струци после положеног правосудног испита, познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку:

  - познавање Закона о уређењу судова („Службени гласник РС“ бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010,31/2011, 78/2011, 101/2011, 101/2013, 40/2015, 106/2015, 13/2016, 108/2016, 113/2017, 65/2018), Закона о судијама („Службени гласник РС“ бр. 116/2008, 58/2009 (Одлука Уставног суда), 104/2009, 101/2010, 8/2012 (Одлука Уставног суда), 121/2012, 124/2012 (Одлука Уставног суда), 101/2013, 111/2014 (Одлука Уставног суда), 117/2014, 40/2015, 63/2015 (Одлука Уставног суда), 106/2015, 63/2016 (Одлука Уставног суда), 47/2017), Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“ бр. 79/2005, 81/2005, 83/2005, 64/2007, 67/2007, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017) Закона о управним споровима („Службени гласник РС“ бр. 111/2009) и Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 18/2016) - непосредно, кроз разговор са кандидатима

  - вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.

III Општи услови за рад: Држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државним органима због теже повреде радне дужности из радног односа и да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

IV Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

  - Пријава за радно место судијски помоћник - виши судијски сарадник, потписана својеручно, са контакт адресом и бројем телефона;
  - биографија са наводима о досадашњем радном искуству;
  - Образац 1 - Изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам доставити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то Управни суд учинити уместо њега;
  - оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству Републике Србије;
  - оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
  - оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
  - оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решење, и други акти из којих се може утврдити на којим пословима, са којом стручном спремом  и у ком периоду је стечено радно искуство у струци);
  - оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном правосудном испиту;
  - оригинал или оверена фотокопија потврде да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде радне дужности из радног односа издата од стране државних органа у коме је учесник јавног конкурса био у радном односу;
  - оригинал уверење да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци (издато од стране Министарства унутрашњих послова Републике Србије, не старије од 6 месеци)
  - други докази о стеченим знањима и вештинама.

Одредбом чланова 9. и 103. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС" бр. 18/16), прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

Документ о чињеницама по којима се води службена евиденција је: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о положеном правосудном испиту и уверење да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Управни суд ће прибавити доказе о чињеницама о којима се води службена евиденција изузев уколико наведене доказе кандидат сам достави уз пријаву, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву (образaц 1) којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Образац 1 можете преузети на следећој интернeт адреси: http://www.up.sud.rs/uploads/ads/1507038100~~obrazac%201.pdf . Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе.

Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у грaдовима и општинама у којимa нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).

Сви докази прилажу се на српском језику, односно уколико су на страном језику морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача.

Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која је стечена у иностранству мора бити нострификована.

V Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 (осам) дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у Периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање. Пријаве се шаљу на адресу Управни суд, Београд, Немањина бр. 9, са назнаком "Пријава за јавни конкурс".

VI  Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, а чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази, провера оспособљености, знања и вештина у изборном поступку обавиће се почев од 05.11.2018. године у Београду, у просторијама Седишта Управног суда, адреса Немањина бр. 9, о чему ће учесници конкурса бити обавештени путем контакт телефона које наведу у својим пријавама или на други погодан начин.

VII Лице задужено за давање информација о конкурсу: Соња Стошић и Татјана Вучетић, 011/360-4735

Напомене:

   - Кандидат заснива радни однос на неодређено време, место рада је Одељење Управног суда у Крагујевцу, ул Кнеза Михаила 2/II.

   - Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији, као и непотпуне, неблаговремене, недопуштене и неразумљиве пријаве, биће одбачене закључком Конкурсне комисије.

   - Државни службеник који се пријављује на конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

   - Изборни поступак ће бити спроведен без дискриминације по основу расе, боје коже, пола, вере, националности, етничког порекла или инвалидитета. Конкуренција се заснива на квалитету и отворена је за све који испуњавају прописане услове. Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

   - Овај оглас објављује се на: интерент презентацији Управног суда, интернет презентацији Службе за управљање кадровима, на националном Порталу еУправа, на огласној табли суда, интернет презентацији и Периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање. Коментари

Управни суд

www.up.sud.rs

Немањина 9

0000

-

еАнкете