Osnovni sud u Boru


Naziv usluge

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkom mesta u Osnovnom sudu u Boru

Datum objavljivanja

 29.03.2018.

Organ zadužen za sprovođenje

OSNOVNI SUD U BORU

Opis

PREDSEDNIK OSNOVNOG SUDA U BORU na osnovu članova 47, 48, 54 i 55 Zakona o državnim službenicima („Sl. Glasnik RS“ br. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17), Pravilnika o popunjavanju izvršilačkih radnih mesta u sudovima („Sl.Glasnik RS“ br.43/10 i 92/17), Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Osnovnom sudu u Boru br.Su.I-9-19/2015 od 25.12.2015. godine, kao i Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizacije radnih mesta u Osnovnom sudu u Boru br.Su.I-9-19/2015 od 12.05.2017. godine, oglašava javni konkurs radi popune:

Slobodnog izvršilačkog radnog mesta VIŠI SUDIJSKI SARADNIK u zvanju samostalni savetnik - 1 izvršilac na neodređeno vreme.

Kandidat mora da ispunjava posebne uslove :

- stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu,

- položen pravosudni ispit

- najmanje dve godine radnog iskustva u struci nakon položenog pravosudnog ispita.

Kandidat mora ispunjavati i opšte uslove za zasnivanje radnog odnosa u državnim organima:
-        da je državljanin RS
-        da je punoletan
-        da mu ranije nije prestao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa
-        da nije osuđivan za krivično delo na kaznu zatvora od najmanje 6 meseci
-        da se protiv njega ne vodi krivični postupak ili istraga za krivična dela za koja se goni po službenoj dužnosti

Prijave na konkurs podnose se u roku od 15 dana od dana oglašavanja javnog konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje, a uz istu dostaviti sledeće dokaze u originalu ili overenoj fotokopiji:

-        Diplomu o stručnoj spremi
-        Uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci)
-        Izvod iz matične knjige rođenih (trajan)
-        Uverenje iz Policijske uprave o neosuđivanosti (ne starije od 6 meseci)
-        Uverenje iz Osnovnog i Višeg suda da se ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 meseci)
-        Uverenje iz Osnovnog i Višeg javnog tužilaštva da nije pokrenuta istraga (ne starije od 6 meseci)
-        Uverenje da radni odnos u državnom organu nije prestao zbog teže povrede radne dužnosti (ako je radio u državnom organu)
-        Potvrdu o položenom pravosudnom ispitu
-        Potvrdu o radnom iskustvu
 
U izbornom postupku Konkursna komisija u usmenom razgovoru ocenjuje stručnu osposobljenost, znanje i veštine, samo među kandidatima koji ispunjavaju uslove za rad na radnom mestu koje se popunjava, a na osnovu Kriterijuma i merila koje će konkursna komisija prethodno utvrditi shodno članu 56. stav 2. Zakona o državnim službenicima i članu 9. stav 5. Pravilnika o popunjavanju izvršilačkih radnih mesta u sudovima.
 
Stručnu osposobljenost Komisija ocenjuje tako što ocenjuje ispunjenost uslova prema tekstu oglasa usaglašenom sa opisom radnog mesta u Pravilniku o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Osnovnom sudu u Boru i radnom iskustvu na istovrsnim poslovima.
 
Znanje Komisija ocenjuje tako što proverava znanje kandidata iz oblasti organizacije i rada suda i opšte kulture, ceneći njegovo stručno znanje iz oblasti rada na tom radnom mestu i pribavljeno mišljenje prethodnog poslodavca u odnosu prema poslu i kvalitetu rada.
 
Veštine koje Komisija ocenjuje su komunikacija, logičko i analitičko rezonovanje.
 
Datum razgovora biće određen naknadno, o čemu će kandidati koji ispunjavaju uslove za rad na radnom mestu koje se popunjava, biti blagovremeno obavešteni.
 
Lica zadužena za obaveštenje u vezi sa javnim konkursom su Miljan Eskić-sekretar suda i Milovan Dubljević-administrativno-tehnički sekretar, telefon: 030/458-501.
 
Prijave se podnose u zatvorenoj koverti na adresu: Osnovni sud u Boru, ul. Moše Pijade br.5, sa naznakom: „za Konkursnu komisiju“.
 
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, Konkursna komisija odbacuje zaključkom protiv koga se može izjaviti žalba Žalbenoj komisiji.Osnovni sud u Boru

www.bo.os.sud.rs

Moše Pijade 5

000

000

eAnkete