Основни суд у Бору


Назив услуге

Јавни конкурс за попуњавање извршилачком места у Основном суду у Бору

Датум објављивања

 29.03.2018.

Орган задужен за спровођење

ОСНОВНИ СУД У БОРУ

Опис

ПРЕДСЕДНИК ОСНОВНОГ СУДА У БОРУ на основу чланова 47, 48, 54 и 55 Закона о државним службеницима („Сл. Гласник РС“ бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), Правилника о попуњавању извршилачких радних места у судовима („Сл.Гласник РС“ бр.43/10 и 92/17), Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Основном суду у Бору бр.Су.I-9-19/2015 од 25.12.2015. године, као и Правилника о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизације радних места у Основном суду у Бору бр.Су.I-9-19/2015 од 12.05.2017. године, оглашава јавни конкурс ради попуне:

Слободног извршилачког радног места ВИШИ СУДИЈСКИ САРАДНИК у звању самостални саветник - 1 извршилац на неодређено време.

Кандидат мора да испуњава посебне услове :

- стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,

- положен правосудни испит

- најмање две године радног искуства у струци након положеног правосудног испита.

Кандидат мора испуњавати и опште услове за заснивање радног односа у државним органима:
-        да је држављанин РС
-        да је пунолетан
-        да му раније није престао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа
-        да није осуђиван за кривично дело на казну затвора од најмање 6 месеци
-        да се против њега не води кривични поступак или истрага за кривична дела за која се гони по службеној дужности

Пријаве на конкурс подносе се у року од 15 дана од дана оглашавања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање, а уз исту доставити следеће доказе у оригиналу или овереној фотокопији:

-        Диплому о стручној спреми
-        Уверење о држављанству (не старије од 6 месеци)
-        Извод из матичне књиге рођених (трајан)
-        Уверење из Полицијске управе о неосуђиваности (не старије од 6 месеци)
-        Уверење из Основног и Вишег суда да се не води кривични поступак (не старије од 6 месеци)
-        Уверење из Основног и Вишег јавног тужилаштва да није покренута истрага (не старије од 6 месеци)
-        Уверење да радни однос у државном органу није престао због теже повреде радне дужности (ако је радио у државном органу)
-        Потврду о положеном правосудном испиту
-        Потврду о радном искуству
 
У изборном поступку Конкурсна комисија у усменом разговору оцењује стручну оспособљеност, знање и вештине, само међу кандидатима који испуњавају услове за рад на радном месту које се попуњава, а на основу Критеријума и мерила које ће конкурсна комисија претходно утврдити сходно члану 56. став 2. Закона о државним службеницима и члану 9. став 5. Правилника о попуњавању извршилачких радних места у судовима.
 
Стручну оспособљеност Комисија оцењује тако што оцењује испуњеност услова према тексту огласа усаглашеном са описом радног места у Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Основном суду у Бору и радном искуству на истоврсним пословима.
 
Знање Комисија оцењује тако што проверава знање кандидата из области организације и рада суда и опште културе, ценећи његово стручно знање из области рада на том радном месту и прибављено мишљење претходног послодавца у односу према послу и квалитету рада.
 
Вештине које Комисија оцењује су комуникација, логичко и аналитичко резоновање.
 
Датум разговора биће одређен накнадно, о чему ће кандидати који испуњавају услове за рад на радном месту које се попуњава, бити благовремено обавештени.
 
Лица задужена за обавештење у вези са јавним конкурсом су Миљан Ескић-секретар суда и Милован Дубљевић-административно-технички секретар, телефон: 030/458-501.
 
Пријаве се подносе у затвореној коверти на адресу: Основни суд у Бору, ул. Моше Пијаде бр.5, са назнаком: „за Конкурсну комисију“.
 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Конкурсна комисија одбацује закључком против кога се може изјавити жалба Жалбеној комисији.Основни суд у Бору

www.bo.os.sud.rs

Моше Пијаде 5

000

000

еАнкете