Основни суд у Бору

Јавни конкурс за извршилачко радно место у Основном суду у Бору


Назив услуге

Јавни конкурс за попуњавање извршилачком места у Основном суду у Бору

Датум објављивања

08.05.2019.године

Орган задужен за спровођење

ОСНОВНИ СУД У БОРУ

Опис

Основни суд у Бору, на основу члана 47, 48, 54 и 55 Закона о државним службеницима („Службени гласник“ РС бр. 99/05, 81/05, 83/05, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18), члана 9, 10, 11, 12, и 13 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник“ РС бр. 2/19), Уредбе о одређивању компетенција за рад државних службеника („Службени гласник РС“ број 4/19), Правилника о посебним функционалним компетенцијама за запослене у судовима, јавним тужилаштвима и Државном правобранилаштву (“Сл.Гласник РС“ бр.18/19), у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Основном суду у Бору број: Су I-9-2/2019 од 01. марта 2019. године, чланом 12 став 1 и 3 Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник“ РС бр.68/15, 85/15, 81/16 и 95/18) и Дописа председника Врховног касационог суда број: Су I-1 272/2017 од 29.11.2017. године, дана 23. априла 2019. године оглашава јавни конкурс за:

Попуњавање извршилачких радних места судијски помоћник – виши судијски сарадник у звању самостални саветник и уписничар у звању референт.

I Државни орган у коме се радно место попуњава: Основни суд у Бору, Бор, ул. Моше Пијаде бр.5.

II Радно место које се попуњава:

1. судијски помоћник - виши судијски сарадник у звању самостални саветник - три извршиоца; државни службеник; радни однос на неодређено време

a)      Услови за запослење на радном месту:

Услови предвиђени Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у места у Основном суду у Бору број: Су I-9-2/2019 од 01. марта 2019. године:

- стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету

- положен правосудни испит

- најмање две године радног искуства у струци након положеног правосудног испита

- потребне компетенције за ово радно место

б) Опис послова радног места судијски помоћник-виши судијски сарадник: помаже судији у раду, проучава правна питања у вези са радом судија у појединим предметима, израђује нацрте судских одлука и припрема правне ставове за публиковање, узима на записник тужбе, предлоге и друге поднеске и изјаве странака, врши самостално или под надзором и по упутствима судије друге стручне послове, као и по налогу председника суда.

2. уписничар у звању референт - један извршилац, државни службеник; радни однос на неодређено време

a)      Услови за запослење на радном месту:

Услови предвиђени Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у места у Основном суду у Бору број: Су I-9-2/2019 од 01. марта 2019. године:

- средња стручна спрема друштвеног смера - III или IV степен или гимназија,

- најмање две године радног искуства у струци,

- положен државни стручни испит

- потребне компетенције  за ово радно место.

б) Опис послова радног места уписничар: обавља административно-техничке послове у писарници, води одговарајући уписник као и остале помоћне књиге у складу са Судским пословником, формира предмете, здружује поднеске, предмете и остала писмена, разводи предмете, води евиденцију примљених, решених и нерешених предмета, прима и износи председнику већа предмете у којима је заказана расправа, свакодневно прегледа рокове и предмете који се налазе у евиденцији и поступа по наредби судије, израђује статистичке извештаје, обавља и друге послове по налогу управитеља писарнице, секретара суда и председника суда.

3. Општи услови за рад - за сва радна места:

- да је учесник конкурса држављанин Републике Србије

- да је учесник конкурса пунолетан

- да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа (ако је радио у државном органу)

- да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање 6 (шест) месеци

- да се против учесника конкурса не води кривични поступак или истрага за кривична дела за која се гони по службеној дужности.

III Место рада: Бор, ул. Моше Пијаде бр.5.

IV Компетенције које се проверавају у изборном поступку:

a)      радно место судијски помоћник-виши судијски сарадник:

- понашајне компетенције: управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет.

- oпште функционалне компетенције: организација и рад државних органа РС, дигитална писменост, пословна комуникација.

- посебне функционалне компетенције у области рада судска управа: познавање материјалних и процесних прописа релевантних за надлежност суда, познавање прописа релевантних за судску управу, познавање потврђених међународних уговора и опште прихваћених правила међународног права,

- посебне функционалне компетенције за радно место судијски помоћник: поседовање знања и вештина за израду нацрта судских одлука и других аката, поседовање знања и вештина за израду нацрта правних схватања односно сентенци о заузетим правним ставовима, вештине презентације, вештине управљања поступком и вештине извештавања у предметима.

a)      радно место уписничар:

- понашајне компетенције: управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет.

- oпште функционалне компетенције: организација и рад државних органа РС, дигитална писменост, пословна комуникација.

- посебне функционалне компетенције у области рада административни послови: познавање канцеларијског пословања, познавање метода и техника прикупљања, евидентирања и ажурирања података у базама података, израда потврда и уверења о којима се води службена евиденција, методе вођења интерних и доставних књига

- посебне фукнционалне компетенције у области рада судска писарница: познавање прописа релеватних за надлежност и организацију рада суда, знања и вештине потребне за рад на пословном софтверу за управљање предметима.

посебне функционалне компетенције за радно место уписничар: познавање прописа: Судски пословник, Закон о општем управном поступку и Закон о државним службеницима, познавање подзаконских аката, интерних процедура и других аката органа релевантних за обављање послова радног места уписничар, познавање прописа којим се уређује употреба печата и штамбиља у државном органу.

V Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

VI Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Миљан Ескић-секретар суда и Милован Дубљевић-административно-технички секретар; контакт телефон: 030/458-501.

VII Адреса на коју се подносе пријаве:

Пријаве на конкурс са потребним доказима подносе се непосредно у пријемној канцеларији Основног суда у Бору, на адресу-Основни суд у Бору, ул.Моше Пијаде бр.5 или поштом на наведену адресу са назнаком „ за конкурс“.

VIII Подаци о доказима који се прилажу уз пријаву:

Учесници јавног конкурса у остављеном року на наведену адресу достављају следеће доказе:

1. Потписану пријаву (образац) са назначеним радним местом за које учесник конкурише, биографијом, адресом пребивалишта и бројем контакт телефона

2. Оригинал или оверену фотокопију дипломе о завршеном Правном факултету (за радно место судијски помоћник-виши судијски сарадник) односно дипломе о завршеној средњој школи (за радно место уписничар)

3. Оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном правосудном испиту (за радно место судијски помоћник-виши судијски сарадник)

4. Оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном државном стручном испиту (за радно место уписничар)

5. Оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци)

6. Оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (трајан).

7. Уверење надлежног органа да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци (не старије од шест месеци)

8. Уверење надлежног органа да се против учесника конкурса не води кривични поступак или истрага за кривична дела за која се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци).

9. Потврду о радном искуству у струци

10. Попуњену и потписану изјаву у којој се учесник конкурса опредељује да ли ће Основни суд у Бору прибавити податке о чињеницима о којима се води службена евиденција или ће то учесник учинити сам. Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су:

- уверење о држављанству

- извод из матичне књиге рођених

- уверење о неосуђиваности

- уверење да се не води кривични поступак или истрага за кривична дела за која се гони по службеној дужности.

Одредбама члана 9 и 103 Закона о општем управном поступку прописано је поред осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке, орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницима о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. Потребно је да кандитат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности: да Основни суд у Бору прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам.

Наведени образац изјаве као и образац пријаве на конкурс могуће је преузети на интернет страници Основног суда у Бору www.bo.os.sud.rs / јавни конкурси.

Положен државни стручни испит није услов, нити предност за заснивање радног односа, а пробни рад је обавезан за све који први пут заснивају радни однос у државном органу.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у којем ради или решење да је нераспоређен.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, биће одбачене решењем конкурсне комисије.

IX Место, дан и време када ће се обавити провера компетенција кандидата у изборном поступку:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, конкурсна комисија ће обавити проверу компетенција у изборном поступку у згради Основног суда у Бору, у ул. Моше Пијаде бр.5. Начин провере компетенција, као и тачно време и просторија, биће накнадно одређени, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији и огласној табли Основног суда у Бору, на интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање, као и на порталу е-управе.Коментари

Основни суд у Бору

www.bo.os.sud.rs

Моше Пијаде 5

000

000

еАнкете