Други основни суд у Београду

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Другом основном суду у Београду


Правни основ

На основу одредби  чланова 47, 48, 54 и 55  Закона о државним службеницима ("Сл. гласник PC" бр. 79/05, 81/05- испр., 83/05- испр., 64/07, 67/07- испр., 116/08, 104/09 и 99/14), одредби Закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима ("Сл. гласник PC" бр. 94/2017 од 19.10.2017. године),  одредби  чланова  17,  18,  19,  20 и  21 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима ("Сл. Гласник PC" бр. 41/07 и 109/09), Закључка  Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава посл. бр. 112- 4792/2017 од 26.05.2017. године, а у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Другом основном суду у Београду посл. бр. Су I 9-1/2015 од 23.12.2015. године,  в.д. председника  Другог основног суда у Београду,  судија  Татјана Јеремић  оглашава

Назив услуге

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Другом основном суду у Београду

Орган задужен за спровођење

Други основни  суд  у  Београду, Београд, Ул. Катанићева бр.15

Радно место које се попуњава

Радно место судијски помоћник-  судијски сарадник, звање: саветник  — 2 (два) извршиоца

Услови за рад на радном месту судијски помоћник- судијски сарадник

- стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,  односно на основним студијама у трајању од најмање  четири године, или специјалистичким студијама на факултету,

- положен правосудни испит  и
- познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку

- познавање  Закона о облигационим односима, Закона  о парничном  поступку, Закона о ванпарничном поступку, Закона о кривичном поступку, Кривичног законика, Породичног закона, Закона о извршењу и обезбеђењу - усмени разговор са учесницима јавног конкурса и

- вештина комуникације — непосредно, кроз усмени разговор са учесницима јавног конкурса.

Општи услови за рад

Држављанство  Републике Србије,
да је учесник конкурса пунолетан,
да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде радне дужности из радног односа,
да учесник конкурса има општу здравствену способност за рад и
да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс

1. пријава за радно место судијски сарадник  потписана својеручно, са контакт адресом  и    бројем телефона;
2. биографија,
3. оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству Републике Србије;
4. оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
5. оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
6. оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном правосудном испиту;
7. оригинал или оверена фотокопија потврде да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде радне дужности из радног односа издате од стране државног органа у коме  је учесник јавног конкурса био у радном односу;
8. оригинал или оверена фотокопија лекарског уверења о општој здравственој способности за рад;
9.  уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван ( не старије од шест месеци)
10. попуњену и потписану изјаву у којој се кандидат опредељује да ли ће Други основни суд у Београду прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција ( Образац бр.1) или ће то кандидат сам учинити ( Образац бр.2)

Одредбама чланова 9 и 103 Закона о општем управном поступку („Службени Гласник Републике Србије“ бр. 18/2016) прописано је између осталог  да у поступку који се пoкpehe по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и oбpaђује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документ о чињеницама о којима се води службена евиденција је: извод из матичне рођених, уверење о држављанству,  уверење о положеном правосудном испиту и уверење да кандидат није осуђиван.

Потребно је да кандидат попуни изјаву (Образац 1. или 2 ) којом се опредељује за једну од две могућности и то да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да то кандидат учини сам.

Обрасце 1 и 2  можете преузети на интернет презентацији  Другог основног суда у Београду у оквиру обавештења о јавном конкурсу. Попуњену изјаву  неопходно је приложити   уз  напред   наведене доказе.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код  јавног бележника.

Сви докази прилажу се на српском језику, односно уколико су на страном језику морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача.

Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која је стечена у иностранству мора бити нострификована.

Рок за подношење пријаве на конкурс

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 (петнаест) дана  и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у Периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Пријаве се подносе на шалтеру пријема Другог основног суда у Београду, на адреси Београд, ул. Катанићева бр.15   или  поштом  на  наведену  адресу,  са  назнаком  “Пријава  на    јавни конкурс".

Место, дан и време када ћe се спровести изборни поступак

Са кандидатима који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, а чије пријаве су благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази, Конкурсна комисија ће спровести изборни поступак у просторијама Другог основног суда у Београду, о чему ће учесници конкурса бити обавештени телефоном или телеграмом, на адресе наведене у пријавама.

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу

Светлана Гордић, контакт телефон: 011/6354767 или зграда суда, Београд, Ул. Катанићева бр.15, други спрат, канцеларија бр. 2004.

Напомене

- Кандидати заснивају радни однос на неодређено време.

- Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника, као и непотпуне, неблаговремене, недопуштене и неразумљиве пријаве биће одбачене закључком Конкурсне комисије.

- Државни службеник који се пријављује на конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

- Обавештавају се учесници јавног конкурса да ће се документација враћати искључиво на писани захтев учесника.

- Други основни суд у Београду не врши дискриминацију по основу расе, боје коже, пола, вере, националности, етничког порекла или инвалидитета. Конкуренција се заснива на квалитету и отворена је за све који испуњавају прописане услове. Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

- Овај оглас објављује се на интернет презентацији Другог основног суда у Београду, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, на порталу е- управе, на огласној табли суда, интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.Коментари

Други основни суд у Београду

-

Савска 17а

0000000

-