Други основни суд у Београду


Назив услуге

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Другом основном суду у Београду

Датум објављивања

Правни основ

На основу одредби  чланова 47, 48, 54 и 55  Закона о државним службеницима ("Сл. гласник PC" бр. 79/05, 81/05- испр., 83/05- испр., 64/07, 67/07- испр., 116/08, 104/09 и 99/14), одредби Закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима ("Сл. гласник PC" бр. 94/2017 од 19.10.2017. године),  одредби  чланова  17,  18,  19,  20 и  21 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима ("Сл. Гласник PC" бр. 41/07 и 109/09), Закључка  Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава посл. бр. 112- 4792/2017 од 26.05.2017. године, а у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Другом основном суду у Београду посл. бр. Су I 9-1/2015 од 23.12.2015. године,  в.д. председника  Другог основног суда у Београду,  судија  Татјана Јеремић  оглашава

Орган задужен за спровођење

Други основни  суд  у  Београду, Београд, Ул. Катанићева бр.15

Радно место које се попуњава

Радно место судијски помоћник-  судијски сарадник, звање: саветник  — 2 (два) извршиоца

Услови за рад на радном месту судијски помоћник- судијски сарадник

- стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,  односно на основним студијама у трајању од најмање  четири године, или специјалистичким студијама на факултету,

- положен правосудни испит  и
- познавање рада на рачунару.

Општи услови за рад

Држављанство  Републике Србије,
да је учесник конкурса пунолетан,
да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде радне дужности из радног односа,
да учесник конкурса има општу здравствену способност за рад и
да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку

- познавање  Закона о облигационим односима, Закона  о парничном  поступку, Закона о ванпарничном поступку, Закона о кривичном поступку, Кривичног законика, Породичног закона, Закона о извршењу и обезбеђењу - усмени разговор са учесницима јавног конкурса и

- вештина комуникације — непосредно, кроз усмени разговор са учесницима јавног конкурса.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс

1. пријава за радно место судијски сарадник  потписана својеручно, са контакт адресом  и    бројем телефона;
2. биографија,
3. оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству Републике Србије;
4. оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
5. оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
6. оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном правосудном испиту;
7. оригинал или оверена фотокопија потврде да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде радне дужности из радног односа издате од стране државног органа у коме  је учесник јавног конкурса био у радном односу;
8. оригинал или оверена фотокопија лекарског уверења о општој здравственој способности за рад;
9.  уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван ( не старије од шест месеци)
10. попуњену и потписану изјаву у којој се кандидат опредељује да ли ће Други основни суд у Београду прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција ( Образац бр.1) или ће то кандидат сам учинити ( Образац бр.2)

Одредбама чланова 9 и 103 Закона о општем управном поступку („Службени Гласник Републике Србије“ бр. 18/2016) прописано је између осталог  да у поступку који се пoкpehe по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и oбpaђује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документ о чињеницама о којима се води службена евиденција је: извод из матичне рођених, уверење о држављанству,  уверење о положеном правосудном испиту и уверење да кандидат није осуђиван.

Потребно је да кандидат попуни изјаву (Образац 1. или 2 ) којом се опредељује за једну од две могућности и то да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да то кандидат учини сам.

Обрасце 1 и 2  можете преузети на интернет презентацији  Другог основног суда у Београду у оквиру обавештења о јавном конкурсу. Попуњену изјаву  неопходно је приложити   уз  напред   наведене доказе.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код  јавног бележника.

Сви докази прилажу се на српском језику, односно уколико су на страном језику морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача.

Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која је стечена у иностранству мора бити нострификована.

Рок за подношење пријаве на конкурс

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 (петнаест) дана  и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у Периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Пријаве се подносе на шалтеру пријема Другог основног суда у Београду, на адреси Београд, ул. Катанићева бр.15   или  поштом  на  наведену  адресу,  са  назнаком  “Пријава  на    јавни конкурс".

Место, дан и време када ћe се спровести изборни поступак

Са кандидатима који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, а чије пријаве су благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази, Конкурсна комисија ће спровести изборни поступак у просторијама Другог основног суда у Београду, о чему ће учесници конкурса бити обавештени телефоном или телеграмом, на адресе наведене у пријавама.

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу

Светлана Гордић, контакт телефон: 011/6354767 или зграда суда, Београд, Ул. Катанићева бр.15, други спрат, канцеларија бр. 2004.

Напомене

- Кандидати заснивају радни однос на неодређено време.

- Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника, као и непотпуне, неблаговремене, недопуштене и неразумљиве пријаве биће одбачене закључком Конкурсне комисије.

- Државни службеник који се пријављује на конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

- Обавештавају се учесници јавног конкурса да ће се документација враћати искључиво на писани захтев учесника.

- Други основни суд у Београду не врши дискриминацију по основу расе, боје коже, пола, вере, националности, етничког порекла или инвалидитета. Конкуренција се заснива на квалитету и отворена је за све који испуњавају прописане услове. Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

- Овај оглас објављује се на интернет презентацији Другог основног суда у Београду, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, на порталу е- управе, на огласној табли суда, интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.Други основни суд у Београду

-

Савска 17а

0000000

-

еАнкете