Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Делокруг Министарства рада, запошљавања и социјалне политике са органима управе у саставу, утврђен је у члану 17. Закона о министарствима („Сл. гласник РС“ бр. 72/12), који обухвата послове државне управе који се односе на: систем у области радних односа и права из рада у свим облицима рада изузев у државним органима; зараде и остала примања из радног односа, плате у јавном сектору, изузев у државним органима и послова које обавља министарство надлежно за послове финансија; безбедност и здравље на раду; инспекцијски надзор из области радних односа и безбедности и здравља на раду; синдикално организовање; штрајк; остваривање права из радног односа радника привремено запослених у иностранству; заштиту грађана запослених у иностранству; закључивање споразума о упућивању запослених на рад у иностранство и упућивање запослених на привремени рад у иностранство; евиденције у области рада; сарадњу са међународним организацијама у области рада и запошљавања; међународне конвенције у области рада, безбедности и здравља на раду; антидискриминациону политику; систем социјалне заштите; систем породичноправне заштите; брак; равноправност полова; популациону политику; планирање породице, породицу и децу; остваривање права и интеграцију избеглих и расељених лица, повратника по основу споразума о реадмисији, ромског становништва и других социјално угрожених група; систем пензијског и инвалидског осигурања; надзор над радом Централног регистра обавезног социјалног осигурања; социјално осигурање и заштиту војних осигураника; учествовање у припреми, закључивању и примени међународних уговора о социјалном осигурању; борачко-инвалидску заштиту, заштиту цивилних инвалида рата и чланова породица лица на обавезној војној служби; неговање традиција ослободилачких ратова Србије; заштиту споменика и спомен обележја ослободилачких ратова Србије, војних гробова и гробаља бораца, у земљи и иностранству; борачко-инвалидске и инвалидске организације и удружења, као и друге послове одређене законом.


Предмет јавног позива

На основу Одлуке бр: 560-00-551/2017-21 од 10. новембра 2017. године, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (у даљем тексту: Министарство), Сектор за антидискриминациону политику и унапређивање родне равноправности, у складу са чланом 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09 и 99/11–др.закони), чланом 16. став 1. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 44/14, 14/15, 54/15 и 93/15), чланом 40. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС” 24/11), као и према Уредби о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 8/12, 94/13 и 93/15) – упућује Јавни позив удружењима ради пружања услуга СОС телефона за жене са искуством насиља. 
Средства у износу не већем од 30.000.000,00 динара биће планирана у оквиру лимита, које утврди Министарство финансија за 2018. годину на разделу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
            Начин рада и функционисање посебне телефонске СОС линије, као и радно ангажованих лица за пружање оваквих услуга – регулисани су Правилником о ближим условима и стандардима за пружање услуге СОС телефона за жене са искуством насиља („Службени гласник РС”, број 93/15). 
Сврха социјалне услуге СОС телефона је оснаживање жена са искуством родно заснованог насиља да остваре право на живот без насиља. 
Услуга СОС телефона обезбеђује заштиту података о личности тражиоцу услуге на начин који не угрожава сигурност и безбедност тражиоцу услуге и рањивих особа повезаних са случајем, као и особља које ради на пружању услуге СОС телефона. 

Учесници јавног позива могу бити

Регистрована удружења код Агенције за привредне регистре са седиштем на територији Републике Србије, а која: 
спроводе активности на територији Републике Србије; 
директно су одговорна за припрему и реализацију услуге СОС телефона; 
имају материјалне и људске ресурсе за спровођење услуге СОС телефона; и
поседују лиценцу за пружање услуге СОС телефона за жене са искуством насиља. 

Опис послова

Послови пружаоца услуга СОС телефона састоје се од:
1) пријема позива тражиоца услуге СОС телефона и информисања о услугама које се пружају бесплатним телефонским позивом;
2) идентификовање потреба особе/особа са искуством родно заснованог насиља и прелиминарно сагледавање ситуације у којој се тражилац услуге налази,
3) основне процене безбедносног ризика тражиоца услуге и рањивих особа повезаних са случајем, као и особља које ради на пружању услуге СОС телефона; 
4) информисања о начинима за смањење ризика и могућим активностима за реаговање у ситуацији насиља;
5) помоћи у разумевању врсте насиља и уобичајене динамике испољавања насиља ради одговарајућег превентивног реаговања;
6) помоћи и охрабривања са самостално доношење одлука, без саветовања;
7) помоћи у изградњи и одржању личне социјалне мреже и комуникације са окружењем;
8) помоћи у стицању практичних животних вештина особе/особа са искуством насиља у обављању свакодневних послова;
9) информисања о установама, услугама и службама које могу обезбедити одговарајућу помоћ и подршку;
10) информисања о законским и институционалним правима и могућностима, као и процедурама у ситуацијама родно заснованог насиља;
11) омогућавања приступа стручним ресурсима заједнице кроз повезивање тражиоца услуге СОС телефона или особе/особа са искуством насиља са надлежним службама, институцијама и организацијама;
12) посредовања и обављања активности у циљу заштите интереса и права особе/особа са искуством насиља код надлежних служби, институција и организација,
13) повезивања тражиоца услуге СОС телефона са службама, институцијама и организацијама ради обезбеђивања заштите и подршке особа са искуством насиља, на основу захтева корисника услуге.

Коришћење одобрених средстава

Одобрена средства удружење може користити искључиво за спровођење активности у оквиру пружања услуге СОС телефона. Финансирање услуге СОС телефона врши се у складу са расположивим буџетским средствима. 
Удружењу се по овом јавном позиву могу одобрити средства за највише годину дана у периоду од 1. јануара 2018. године до 31. децембра 2018. године.


Удружење не може користити одобрена средства за:
- промоцију политичких странака или ставова, нити за обављање делатности у циљу стицања профита; 
- покривање дуговања;
- намиривање пристиглих обавеза по основу лизинга и пасивне камате; 
- ставки које се већ финансирају из других извора;
- куповину земље и изградњу објеката;
- куповину опреме која не служи за спровођење пројектних активности и није у вези са пројектним активностима;
- индивидуално спонзорство за учествовање у радионицама, семинарима, конференцијама или конгресима, стипендије за студирање; 
- куповину возила;
- ретроактивно финасирање пројеката који се тренутно спроводе или чија је реализација окончана.
Током реализације услуге СОС телефона Министарство ће вршити контролу и процењивање ефеката спровођења те услуге и наменског утрошка одобрених финансијских средстава. 
Министарство има право да захтева модификацију услуге СОС телефона, на основу редовних и ванредних контрола пружаоца услуге СОС телефона, као и контроле наменског утрошка одобрених финансијских средстава.
Удружење доставља Министарству редовне месечне, кварталне полугодишње и годишње извештаје извештаје о спровођењу услуге СОС телефона и утрошку одобрених средстава.

Рок и начин за подношење пријава ради пружања услуге сос телефона

Заинтересована удружења ради пружања услуга СОС телефона дужна су да своју пријаву на Јавни позив Министарства, са пратећом документацијом доставе најкасније до 25. новембра 2017. године у 15:30 часова. 
Предлози се достављају написани на персоналном рачунару и на прописаним обрасцима који чине обавезну документацију, на српском језику, ћириличким писмом. Предлози пројеката писани руком или писаћом машином, као и они ван прописаног обрасца, неће се узети у разматрање. 
 Обавезну документацију чине комплетно попуњени обрасци: 
- Анекс 1 – Образац за писање предлога удружења, 
- Анекс 2 – Образац табеларног буџета и
- Анекс 3 – Образац наративног прегледа буџета. 

Обрасци тражене документације могу се преузети у електронској форми са Интернет страна Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у делу Конкурси (http://www.minrzs.gov.rs/cir/konkursi) и Е-Управе.
Уз пријаву је потребно доставити и:
- Фотокопију доказа да је удружење регистровано код Агенције за привредне регистре са седиштем на територији Републике Србије;
- Фотокопију статута удружења као доказ о активностима удружења на територији Републике Србије у пружању услуга особама са искуством насиља; 
- Оверену изјаву да је удружење директно одговорно за припрему и реализацију услуге СОС телефона и да има материјалне и људске ресурсе за спровођење услуге СОС телефона; и
- оригинал или оверену фотокопију да удружење поседује лиценцу за пружање услуге СОС телефона за особе са искуством насиља.

Пријава и пратећа документација се достављају у затвореној коверти, као и у електронској верзији на компакт диску, препорученом поштом или курирским путем, односно личном доставом, са назнаком: 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјалнa питања
Сектор за антидискриминациону политику и 
унапређивање родне равноправности
на адресу: Немањина 22-26, 11000 Београд

НА КОВЕРТИ ОБАВЕЗНО ТРЕБА НАЗНАЧИТИ ПУНО ИМЕ И АДРЕСУ ПОШИЉАОЦА, НАЗИВ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА УДРУЖЕЊА РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА СОС ТЕЛЕФОНА ЗА ЖЕНЕ СА ИСКУСТВОМ НАСИЉА И СЛЕДЕЋИ ТЕКСТ: „НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ ЗАВРШЕТКА ЈАВНОГ ПОЗИВА”

Јавни позив за пријаву удружења је доступан на Интернет странама www.minrzs.gov.rs Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјалне питања и на Е-Управе www.euprava.gov.rs
Неблаговремене и непотпуне пријаве на Јавни позив неће се узети у разматрање.
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања ће сваком приспелој пријави на Јавни позив доделити референтни број, а списак пристиглих пријава са референтним бројевима биће постављен на Интернет странама Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Е-Управе. 
Листа вредновања и рангирања пријава ће бити објављена најкасније 10 радних дана од дана закључења јавног позива и објављена на Интернет странама Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Е-Управе.
На листу вредновања и рангирања пријава учесници Јавног позива имају право приговора у року од пет дана од дана њеног објављивања. Одлуку о приговору Комисија за преглед и вредновање пријава доноси најкасније 15 дана дана од дана његовог пријема.
Одлуку којом се одобрава финансирање услуге СОС телефона доноси Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања најкасније 30 дана од дана утврђивања листе вредновања и рангирања пријава, која се објављује на званичној интернет страници овог министарства и Порталу е-Управе.
У складу са Правилником о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор („Службени гласник РС”, бр. 113/13, 8/14 и 24/16), посебни корисници јавних средстава који не припадају јавном сектору, а којима се врши пренос средстава из буџета дужни су да имају посебан наменски динарски рачун код Управе за трезор.

Додатне информације

Додатне информације о овом јавном позиву могу се наћи у Смерницама за подносиоце предлога пројеката које се налазе на Интернет страни Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања http://www.minrzs.gov.rs, у оквиру конкурсне документације. Информације се могу добити од особе за контакт, Ане Њамцул позивом на број 011/362-1345.Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

http://www.minrzs.gov.rs/

Немањина 22-26

+381113616599

-