Министарство заштите животне средине

Министарство заштите животне средине обавља послове државне управе који се односе на: - основе заштите животне средине; систем заштите и унапређења животне средине; - националне паркове, инспекцијски надзор у области заштите животне средине; - примену резултата научних и технолошких истраживања и истраживања развоја у области животне средине; - спровођење Конвенције о учешћу јавности, доступности информација и праву на правну заштиту у области животне средине; заштиту природе; заштиту ваздуха; - заштиту озонског омотача; климатске промене; - прекогранично загађење ваздуха и воде; заштиту вода од загађивања ради спречавања погоршања квалитета површинских и подземних вода; - утврђивање услова заштите животне средине у планирању простора и изградњи објеката; - заштиту од великог хемијског удеса и учешће у реаговању у случају хемијских удеса; - заштиту од буке и вибрација; заштиту од јонизујућег и нејонизујућег зрачења; - управљање хемикалијама и биоцидним производима; спровођење Конвенције о хемијском оружју у складу са законом; - управљање отпадом, изузев радиоактивним отпадом; - стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи; - одобравање прекограничног промета отпада и заштићених биљних и животињских врста, као и друге послове одређене законом. Агенција за заштиту животне средине, као орган управе у саставу Министарства заштите животне средине, са својством правног лица, обавља послове државне управе који се односе на: - развој, усклађивање и вођење националног информационог система заштите животне средине (праћење стања чинилаца животне средине кроз индикаторе животне средине; - регистар загађујућих материја и др.); - спровођење државног мониторинга квалитета ваздуха и вода, укључујући спровођење прописаних и усаглашених програма за контролу квалитета ваздуха, површинских вода и подземних вода прве издани и падавина; - управљање Националном лабораторијом; - прикупљање и обједињавање података о животној средини, њихову обраду и израду извештаја о стању животне средине и спровођењу политике заштите животне средине; развој поступака за обраду података о животној средини и њихову процену; - вођење података о најбољим доступним техникама и праксама и њиховој примени у области заштите животне средине; - сарадњу са Европском агенцијом за заштиту животне средине (ЕЕА) и Европском мрежом за информације и посматрање (ЕИОНЕТ), као и друге послове одређене законом.

Конкурс за уступање рибарских подручја на коришћење


Назив услуге

Конкурс за уступање рибарских подручја на коришћење

Орган задужен за спровођење

Министарство заштите животне средине (http://www.ekologija.gov.rs/)

Опис

 

К О Н К У Р С

ЗА УСТУПАЊЕ РИБАРСКИХ ПОДРУЧЈА НА КОРИШЋЕЊЕ

 I

               Оглашава се уступање на коришћење рибарских подручја Републике Србије која су одређена Решењем о установљавању рибарских подручја („Службени гласник РС”, број 90/2015) и то:

1)      Рибарско подручје ,,Сава”;

2)      Рибарско подручје ,,Велика Морава 2”.

 

II

Рибарска подручја уступају се на период од десет година и то од 1. јануара 2018. године до 31. децембра 2027. године.

III

Право пријаве на конкурс имају привредна друштва, јавна предузећа или друга правна лица уколико испуњавају услове из члана 6.став 1. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда (у даљем тексту: Закон).

IV

Пријава на конкурс, прилаже се на прописаном обрасцу са обавезним прилозима, који се могу преузети са сајта Министарства заштите животне средине (у даљем тексту: Министарство) www.ekologija.gov.rs.

Уз пријаву на конкурс, учесник конкурса прилаже документацију којом доказује испуњеност услова из члана 6. Закона, и то:

 

1. ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПРОПИСАНИХ ЧЛАНОМ 6. СТАВ 1. ЗАКОНА:

1) Услов- да је привредно друштвo, јавно предузећe или друго правно лицe регистровано код надлежног органа, односно уписано у одговарајући регистар;

Доказ: извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно другог одговарајућег регистра издат након објављивања конкурса.

2) Услов-да је технички и стручно опремљено за обављање делатности, односно да има запослено лице у сталном радном односу са стеченим високим образовањем на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, биолошког, еколошког, ветеринарског, или сточарског (зоотехничког) усмерења, а на којима је одслушало и положило курс(еве) из области рибарства или ихтиологије (у даљем тексту стручно лице);

Доказ:

 1. Техничка опремљеност:

  • очитане саобраћајне дозволе за сва моторна возила аутомобиле у власништву учесника конкурса, намењена за рад рибочуварске службе и оверена фотокопија полисе основног осигурања моторних возила за текућу годину;

  • оверене фотокопије пловидбених дозвола за чамце у власништву учесника конкурса или рачун о куповини чамца, односно купопродајни уговор;

  • извод из катастра непокретности, односно други доказ о власништву,за пословне објекте који ће бити коришћени за рад корисника и смештај или боравак рибочуварске службе и другим непокретностима од значаја за рад и функционисање корисника рибарских подручја или оверене фотокопије уговора о закупу пословних просторија, на територији рибарског подручја за које се конкурише;

  Напомена 1: техничка опрема коју учесник на конкурсу пријави као расположиву (квантитативни састав), представљаће минимум техничке опреме коју ће корисник стално користити у обављању послова чувања и заштите рибарског подручја и биће саставни део уговора о уступању рибарског подручја.

  Напомена 2: учесник конкурса је дужан да на захтев министарства, у траженом року, у одређеном месту и времену, омогући увид у пријављена материјално - техничка средства.Министарство задржава право да након увида, у зависности од виђеног стања, не призна одређена материјално техничка средства као расположива.

  Напомена 3: пријаве на конкурс у којима је наведен мањи број материјално – техничких средстава од најмањег броја наведеног у табелама у поглављу VII тачка 3. конкурса неће се узети у разматрање.

  1. Радни статус стручног лица

  • оверена фотокопија уговора о раду и МА образац ПИО фонда;

    

  1. Стручна спрема ангажованог стручног лица

   • оверена фотокопија дипломе и уверење (потврда о положеном испиту или курсу, додатак дипломи) из поглавља IV тачка 1. подтачка 2), о завршеном и положеном курсу или положеном испиту из области рибарства или ихтиологије, издато од стране одговарајуће високошколске установе;

   1. Услов: да привредно друштвo, јавно предузећe или друго правно лицe није у року од две године, пре објављивања конкурса за уступање рибарског подручја на коришћење, кажњавано за привредне преступе и прекршаје из области заштите и одрживог коришћења рибљег фонда;

   Доказ: уверење надлежног привредног и прекршајног суда.

   Напомена: овај доказ мора бити прибављен након објављивања конкурса.

   1. Услов: да законски заступник привредног друштва, јавног предузећа или другог правног лица није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

   Доказ: уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова– захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту пребивалишта или према месту рођења.

   Напомена: овај доказ мора бити прибављен након објављивања конкурса.

   1. Услов: да привредном друштву, јавном предузећу или другом правном лицу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања конкурса;

   Доказ: уверење надлежног привредног и прекршајног суда да учеснику конкурса није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања конкурса;

   Напомена:овај доказ мора бити прибављен након објављивања конкурса.

   1. Услов: да је привредно друштво, јавно предузеће или друго правно лице измирило доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије;

   Доказ: уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирило доспеле порезе и доприносе и Уверење Управе јавних прихода града, односно општине да је измирило обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

   Напомена 1: уколико учесник конкурса има регистроване огранке или издвојена места, која обављају делатност на територији рибарског подручја за које конкурише, а чија се седишта разликују од његовог седишта, потребно је да достави потврду месно надлежног пореског органа локалне самоуправе о измирености доспелих обавеза јавних прихода за огранак или издвојено место;

   Напомена 2: овај доказ мора бити прибављен након објављивања конкурса.

    

   2. ПРОГРАМ УЛАГАЊА У РИБАРСКО ПОДРУЧЈЕ ЗА ПЕРИОД НА КОЈИ СЕ РИБАРСКО ПОДРУЧЈЕ УСТУПА НА КОРИШЋЕЊЕ, КОЈИ САДРЖИ ПРИКАЗ МЕРА И АКТИВНОСТИ КОЈЕ ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ ПЛАНИРА ДА ПРЕДУЗМЕ У ПЕРИОДУ КОРИШЋЕЊА РИБАРСКОГ ПОДРУЧЈА, И ТО:

   1. мере за заштиту и одрживо коришћење рибљег фонда и могућности и начине његовог повећања;

   2. мере за заштиту посебних станишта риба;

   3. услове обављања риболовних активности и мере за њихово унапређење, као и за унапређење риболовног туризма на рибарском подручју;

   4. опис уочених недостатака у досадашњем коришћењу рибарског подручја;

   5. све остале мере са становишта заштите рибљег фонда, станишта и врста;

   6. планирана вредност улагања сопствених средстава;

   7. број рибочувара које планира да запосли/распореди.

   Напомена 1:мере и активности из тачке 2. подтачке 2), 3), 5), 6) и 7) могу бити саставни део уговорних обавеза о уступању на коришћење рибарског подручја.

   Напомена 2: пријаве на конкурс у којима је наведен мањи број рибочувара од најмањег броја наведеног у табели у поглављу VII тачка 2. конкурса неће се узети у разматрање.

   Програм улагања из тачке 2. прилаже се на обрасцу 4.

   3. ДОКАЗИ О МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИМ СРЕДСТВИМА У ВЛАСНИШТВУ ОД ИНТЕРЕСА ЗА ЗАШТИТУ И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ РИБЉЕГ ФОНДА

   Докази који се прилажу за тачку 1. подтачка 2.1. – техничка опремљеност, сматрају се доказом за ову тачку.

   4. БИОГРАФИЈА И РЕФЕРЕНЦЕ ОДГОВОРНОГ ЛИЦА

   Доказ: оверене фотокопије дипломе о стручној спреми, радне књижице, уговора о раду или други одговарајући доказ о стеченом радном искуству и референцама.

   Напомена 1: биографија и референце одговорног лица прилажу се на обрасцу 5.

   5. РЕФЕРЕНЦЕ СТРУЧНОГ ЛИЦА

   Доказ: оверене фотокопије радне књижице, уговора о раду или други одговарајући доказ о стеченом радном искуству и референцама. 

   V

   Ако учесник конкурса конкурише за уступање оба рибарска подручја наведена у поглављу I овог Конкурса, за свако прилаже посебну документацију и мора имати посебну техничку опрему као и по једно стручно лице за свако од њих.

   VI

   Након објављивања резултата конкурса, а пре закључивања уговора о уступању рибарског подручја на коришћење,изабрани учесник конкурса дужан је да достави Министарству документацију, којом се доказује испуњеност услова за обављање послова рибочувара, а према броју наведеном у конкурсној документацији, и то:

   1. потписан и оверен уговор о раду на неодређено време, са пуним радним временом, закључен између корисника рибарског подручја и рибочувара;

   2. фотокопију уверења о положеном испиту за рибочувара;

   3. фотокопију лиценце рибочувара;

   4. оверену фотокопију дипломе о завршеном четвртом степену стручне спреме.

   Ако изабрани учесник конкурса не достави тражену документацију, на начин и у року који одреди министарство, сматраће се да је одустао од закључивања уговора.

    VII  Критеријуми за вредновање учесника конкурса

   1.

   Програм улагања у рибарско подручје за период на који се рибарско подручје уступа на коришћење у складу са чланом 6. став 2. тачка 1. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда:

    1. мере за заштиту и одрживо коришћење рибљег фонда и могућности и начине његовог повећања;

      

     

    садржи

    не садржи

    број бодова

    1

    0

     1. мере за заштиту посебних станишта риба;

       

      

     садржи

     не садржи

     број бодова

     1

     0

      1.  услови обављања риболовних активности и мере за њихово унапређење,  као и за унапређење риболовног туризма на рибарском подручју;

        

       

      садржи

      не садржи

      број бодова

      1

      0

       1. опис уочених недостатака у досадашњем коришћењу рибарског подручја;

         

        

       садржи

       не садржи

       број бодова

       1

       0

        1.  све остале мере са становишта заштите рибљег фонда, станишта и врста;

         

        садржи

        не садржи

        број бодова

        1

        0

         1. планирана вредност улагања сопствених средстава;

          

         садржи

         не садржи

         број бодова

         1

         0

          1. број рибочувара које планира да запосли.

           

          садржи

          не садржи

          број бодова

          1

          0

           

           

          2. Број рибочувара које учесник конкурса планира да запосли/распореди

           

          Рибарско подручје

          ,,Сава”

          ,,Велика Морава 2”

          бодови

          број рибочувара

          20

          9

          10

          30

          10

          11

          40

          11 и више

          12 и више

           

           

           

           

           

           

           

           

            3. Материјално-техничка средства у власништву од интереса за заштиту и одрживо коришћење рибљег фонда

          Број возила намењених за рад рибочуварске службе

          Рибарско подручје

          ,,Сава”

          ,,Велика Морава 2”

          бодови

          број моторних возила

          10

          4

          5

          15

          5

          6

          20

          6 и више

          7 и више

           

          број чамаца

          Рибарско подручје

          ,,Сава”

          ,,Велика Морава 2”

          бодови

          број чамаца

          5

          4

          5

          6

          5 и више

          6 и више

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           4. Биографија и референце одговорног лица

          1. Референце одговорног лица:

           

          без искуства у области заштите природе, заштите рибљег фонда или рибарства

          са искуством стеченим у обављању послова у области заштите природе

          са искуством стеченим у обављању послова у области заштите рибљег фонда или рибарства

          бодови

          0

          2

          4

           

          1. Стручна спрема одговорног лица:

           

          средња стручна спрема

          студије првог степена односно студије у трајању до три године

          студије другог степена односно основне студије у трајању од најмање четири године

          бодови

          1

          2

          3

           

          5.

          Референце стручног лица

           

           

          без искуства у струци

          са искуством стеченим у струци

          са искуством стеченим у обављању послова у области заштите рибљег фонда или рибарства

          бодови

          0

          2

          4

           

          Напомена 1: уколико два или више учесника на конкурсу имају исти број освојених бодова, предност ће имати учесник који има више бодова по критеријумима, према следећем редоследу:

          1. број рибочувара;

          2. број моторних возила;

          3. број чамаца;

          4. програм улагања у рибарско подручје за период на који се рибарско подручје уступа на коришћење;

          5. референце одговорног лица;

          6. стручна спрема одговорног лица;

          7. референце стручног лица.

          Где и како

          Конкурсна документација се подноси у писарници непосредно или поштом на адресу: Министарство заштите животне средине, Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд, у року од 14 дана од дана објављивања Конкурса за уступање на коришћење рибарских подручја на званичној интернет страници Министарства заштите животне средине и Порталу еУправе.

          Конкурсна документација подноси се у затвореној коверти са назнаком ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА УСТУПАЊЕ НА КОРИШЋЕЊЕ РИБАРСКОГ ПОДРУЧЈА назив рибарског подручја - НЕ ОТВАРАТИ.  

          Конкурсна документација поднета по истеку наведеног рока као и пријаве са непотпуном, неуредном, нечитком, неисправном или нетачном документацијом, неће се узети у разматрање.

          Напомена: не достављати документацију која није тражена овим конкурсом јер иста неће бити узета у разматрање.

          Све потребне информације у вези са конкурсом могу се добити електронском поштом: boban.stojanovic@ekologija.gov.rs .

          Правни основ

          На основу члана 5. ст. 1. и 3. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС”, број 128/14)          Коментари

          Министарство заштите животне средине

          http://www.ekologija.gov.rs

          Булевар Михајла Пупина 2

          011/3110-271

          011/3110-298