Ustavni sud Republike Srbije


Pravni osnov

Na osnovu člana 7. stav 2. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, br. 41/07 i 109/09) i člana 2. Pravilnika o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunu položaja i izvršilačkih radnih mesta u Stručnoj službi Ustavnog suda, Su broj 145/08 od 29. maja 2008. godine i Su broj 70/1 od 21. januara 2016. godine, Ustavni sud oglašava

Naziv usluge

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

Organ zadužen za sprovođenje

Ustavni sud, Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 15.

Radna mesta koja se popunjavaju

1. Radno mesto za administrativne poslove kod sudija Ustavnog suda, zvanje referent, Odsek za pravne, kadrovske i opšte poslove, Služba za opšte i finansijske poslove, Stručna služba Ustavnog suda,  1 izvršilac.
        
Opis poslova: obavlja administrativne poslove za sudije Ustavnog suda; obavlja administrativno-tehničke poslove u vezi sa pripremom sednica Ustavnog suda i sednica Velikih i Malih veća, sednica radnih tela Ustavnog suda, javnih rasprava i drugih sastanaka; priprema materijale za učešće sudija Ustavnog suda na sednicama Ustavnog suda i sednicama Velikih i Malih veća, radnih tela Ustavnog suda i za učešće na drugim skupovima i sastancima; vrši prijem predmeta i vodi evidenciju o kretanju predmeta; vodi odgovarajuće interne evidencije o predmetima, sednicama Ustavnog suda, sednicama Velikih i Malih veća i sednicama radnih tela Ustavnog suda; obavlja birotehničke poslove u vezi sa pripremom referata i drugih materijala za učešće sudija na stručnim skupovima; vodi evidenciju službenih obaveza sudija Ustavnog suda; obavlja direktnu i telefonsku komunikaciju za potrebe sudija Ustavnog suda; prima i šalje faksove, poštu i elektronsku poštu; po nalogu sudije Ustavnog suda organizuje sastanke i vodi beleške o održanim sastancima; stara se o obezbeđivanju kancelarijskog materijala za potrebe sudija Ustavnog suda; obavlja i druge administrativne i opšte poslove po nalogu sudija i sekretara Ustavnog suda.

            Uslovi: srednja školska sprema društvenog smera u četvorogodišnjem trajanju, najmanje dve godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, znanje daktilografije i poznavanje rada na računaru (Word, Excel, Internet).

                        Stručna osposobljenost, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje ustavnopravnog sistema i organizacije vlasti u Republici Srbiji, propisa kojima se uređuju nadležnost, organizacija i rad Ustavnog suda i propisa iz kancelarijskog poslovanja, veštine logičkog i analitičkog rezonovanja i sposobnosti komunikacije proveriće se usmeno, a poznavanje rada na računaru uvidom u dokaz o poznavanju rada na računaru ili praktičnom proverom na računaru ukoliko ovaj dokaz ne poseduje.

2. Radno mesto za administrativno-tehničke poslove u malim većima,         komisijama i odborima, zvanje referent, Odsek za pravne, kadrovske i opšte poslove, Služba za opšte i finansijske poslove, Stručna služba Ustavnog suda,  2 izvršioca.
Opis poslova: vrši elektronski prijem ustavnosudskih predmeta sa odobrenim predlozima odluka, rešenja i zaključaka za razmatranje na sednici Malog veća i odbora; vrši prijem materijala i dokumentacije za razmatranje na sednici komisije, pregleda njihovu kompletnost, evidentira prijem tih predmeta i akata, vrši njihovo razvrstavanje prema vrsti donete odluke, odnosno akta i upisuje ih u bazu podataka; priprema, umnožava i tehnički obrađuje materijale za održavanje sednice komisije; priprema nacrte dnevnih redova sednice Malog veća i odbora, a po nalogu predsednika ili sekretara komisije i nacrt dnevnog reda sednice komisije; vodi evidenciju svih administrativno-tehničkih poslova u vezi sa dnevnim redom, zapisnikom, mišljenjima, stavovima i zaključcima odbora i komisija; priprema nacrt zapisnika sa sednice Malog veća; priprema pojedinačne zapisnike o većanju i glasanju na sednicama Malog veća; vodi elektronsku bazu podataka od značaja za rad Malog veća, komisije i odbora; priprema pismene otpravke rešenja i zaključaka donetih na sednici Malog veća nakon njihovog potpisivanja i zajedno sa potpisanim zapisnikom o većanju i glasanju ih dostavlja obrađivačima predmeta radi ekspedovanja; vodi statistiku u vezi sa radom Malog veća, komisije i odbora; obavlja ostale administrativne, tehničke, birotehničke i informatičke poslove za potrebe Malog veća, komisije i odbora po nalogu predsednika Malog veća, komisije i odbora, kao i sekretara komisije i odbora.

             Uslovi: srednja školska sprema društvenog smera u četvorogodišenjem trajanju, najmanje dve godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, znanje daktilografije i znanje rada na računaru (Word, Excel, Internet).

Stručna osposobljenost, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje ustavnopravnog sistema i organizacije vlasti u Republici Srbiji, propisa kojima se uređuju nadležnost, organizacija i rad Ustavnog suda  i propisa iz kancelarijskog poslovanja, veštine logičkog i analitičkog rezonovanja i sposobnosti komunikacije proveriće se usmeno, a znanje rada na računaru uvidom u dokaz o znanju rada na računaru ili praktičnom proverom na računaru ukoliko ovaj dokaz ne poseduje.

             Sa kandidatima čije prijave budu blagovremene, potpune, jasne, uz koje su priloženi svi traženi dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašena radna mesta provera stručne osposobljenosti, znanja i veština kandidata za popunu izvršilačkih radnih mesta obaviće se počev od 23. novembra 2017. godine. O terminu i mestu učesnici konkursa biće obavešteni telefonskim putem ili elektronskom poštom na kontakte koje su naveli u prijavama.

Mesto rada

Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 15.

Uslovi za rad na radnim mestima

Državljanstvo Republike Srbije, da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

Rok za podnošenje prijava na konkurs i sadržina prijave

Rok za podnošenje prijava je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana oglašavanja javnog konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.
Prijava na konkurs sadrži ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs.

Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs

Biografija sa navodima o dosadašnjem radnom iskustvu; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija diplome ili uverenja kojim se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija uverenja o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima i original ili overena fotokopija dokaza o najmanje dve godine radnog iskustva u struci (potvrda, rešenje ili drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo).
Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je državni službenik neraspoređen.
Svi dokazi prilažu se u originalu ili u fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama. 
Odredbom čl. 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16) propisano je, pored ostalog, da organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Navedene dokaze kandidat može dostaviti uz prijavu i sam, a u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka.
Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima.
Potrebno je da učesnik konkursa, uz napred navedene dokaze, dostavi izjavu kojom se opredeljuje za jednu od mogućnosti: da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam.
Primer izjave se nalazi na sajtu Ustavnog suda www.ustavni.sud.rs u rubrici „Konkursi“. Klikom na link www.ustavni.sud.rs/Storage/Global/Documents/Misc/Obrazac_izjave_2.doc može se preuzeti primer izjave. Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.

Trajanje radnog odnosa

Radni odnos se zasniva na neodređeno vreme. Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu podležu probnom radu u trajanju od šest meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada.

Adresa na koju se podnose prijave

Ustavni sud, Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 15, sa naznakom: "Za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta".

Lice koje je zaduženo za obaveštenja o konkursu u periodu od 10 - 12 časova

Blagica Stanojković, tel: 011/285-5168

Napomene

Kandidati koji konkurišu na oba radna mesta, podnose pojedinačne prijave u kojima navode uz koju od prijava su priložili tražena dokumenta. 
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao), biće odbačene. Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama. 
Ovaj oglas objavljuje se na internet prezentaciji Ustavnog suda, na portalu e-uprave, na oglasnoj tabli, internet prezentaciji i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje. 
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.Ustavni sud Republike Srbije

http://www.ustavni.sud.rs/

Bulevar kralja Aleksandra 15

011 285 53 29

-

eAnkete