Уставни суд Републике Србије


Правни основ

На основу члана 7. став 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07 и 109/09) и члана 2. Правилника о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуну положаја и извршилачких радних места у Стручној служби Уставног суда, Су број 145/08 од 29. маја 2008. године и Су број 70/1 од 21. јануара 2016. године, Уставни суд оглашава

Назив услуге

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

Орган задужен за спровођење

Уставни суд, Београд, Булевар краља Александра 15.

Радна места која се попуњавају

1. Радно место за административне послове код судија Уставног суда, звање референт, Одсек за правне, кадровске и опште послове, Служба за опште и финансијске послове, Стручна служба Уставног суда,  1 извршилац.
        
Опис послова: обавља административне послове за судије Уставног суда; обавља административно-техничке послове у вези са припремом седница Уставног суда и седница Великих и Малих већа, седница радних тела Уставног суда, јавних расправа и других састанака; припрема материјале за учешће судија Уставног суда на седницама Уставног суда и седницама Великих и Малих већа, радних тела Уставног суда и за учешће на другим скуповима и састанцима; врши пријем предмета и води евиденцију о кретању предмета; води одговарајуће интерне евиденције о предметима, седницама Уставног суда, седницама Великих и Малих већа и седницама радних тела Уставног суда; обавља биротехничке послове у вези са припремом реферата и других материјала за учешће судија на стручним скуповима; води евиденцију службених обавеза судија Уставног суда; обавља директну и телефонску комуникацију за потребе судија Уставног суда; прима и шаље факсове, пошту и електронску пошту; по налогу судије Уставног суда организује састанке и води белешке о одржаним састанцима; стара се о обезбеђивању канцеларијског материјала за потребе судија Уставног суда; обавља и друге административне и опште послове по налогу судија и секретара Уставног суда.

            Услови: средња школска спрема друштвеног смера у четворогодишњем трајању, најмање две године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, знање дактилографије и познавање рада на рачунару (Word, Excel, Internet).

                        Стручна оспособљеност, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање уставноправног система и организације власти у Републици Србији, прописа којима се уређују надлежност, организација и рад Уставног суда и прописа из канцеларијског пословања, вештине логичког и аналитичког резоновања и способности комуникације провериће се усмено, а познавање рада на рачунару увидом у доказ о познавању рада на рачунару или практичном провером на рачунару уколико овај доказ не поседује.

2. Радно место за административно-техничке послове у малим већима,         комисијама и одборима, звање референт, Одсек за правне, кадровске и опште послове, Служба за опште и финансијске послове, Стручна служба Уставног суда,  2 извршиоца.
Опис послова: врши електронски пријем уставносудских предмета са одобреним предлозима одлука, решења и закључака за разматрање на седници Малог већа и одбора; врши пријем материјала и документације за разматрање на седници комисије, прегледа њихову комплетност, евидентира пријем тих предмета и аката, врши њихово разврставање према врсти донете одлуке, односно акта и уписује их у базу података; припрема, умножава и технички обрађује материјале за одржавање седнице комисије; припрема нацрте дневних редова седнице Малог већа и одбора, а по налогу председника или секретара комисије и нацрт дневног реда седнице комисије; води евиденцију свих административно-техничких послова у вези са дневним редом, записником, мишљењима, ставовима и закључцима одбора и комисија; припрема нацрт записника са седнице Малог већа; припрема појединачне записнике о већању и гласању на седницама Малог већа; води електронску базу података од значаја за рад Малог већа, комисије и одбора; припрема писмене отправке решења и закључака донетих на седници Малог већа након њиховог потписивања и заједно са потписаним записником о већању и гласању их доставља обрађивачима предмета ради експедовања; води статистику у вези са радом Малог већа, комисије и одбора; обавља остале административне, техничке, биротехничке и информатичке послове за потребе Малог већа, комисије и одбора по налогу председника Малог већа, комисије и одбора, као и секретара комисије и одбора.

             Услови: средња школска спрема друштвеног смера у четворогодишењем трајању, најмање две године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, знање дактилографије и знање рада на рачунару (Word, Excel, Internet).

Стручна оспособљеност, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање уставноправног система и организације власти у Републици Србији, прописа којима се уређују надлежност, организација и рад Уставног суда  и прописа из канцеларијског пословања, вештине логичког и аналитичког резоновања и способности комуникације провериће се усмено, а знање рада на рачунару увидом у доказ о знању рада на рачунару или практичном провером на рачунару уколико овај доказ не поседује.

             Са кандидатима чије пријаве буду благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви тражени докази и који испуњавају услове за оглашена радна места провера стручне оспособљености, знања и вештина кандидата за попуну извршилачких радних места обавиће се почев од 23. новембра 2017. године. О термину и месту учесници конкурса биће обавештени телефонским путем или електронском поштом на контакте које су навели у пријавама.

Место рада

Београд, Булевар краља Александра 15.

Услови за рад на радним местима

Држављанство Републике Србије, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Рок за подношење пријава на конкурс и садржина пријаве

Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Пријава на конкурс садржи име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс

Биографија са наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе или уверења којим се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима и оригинал или оверена фотокопија доказа о најмање две године радног искуства у струци (потврда, решење или други акти којима се доказује на којим пословима и са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је државни службеник нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама. 
Одредбом чл. 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) прописано је, поред осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима.
Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам.
Пример изјаве се налази на сајту Уставног суда www.ustavni.sud.rs у рубрици „Конкурси“. Кликом на линк www.ustavni.sud.rs/Storage/Global/Documents/Misc/Obrazac_izjave_2.doc може се преузети пример изјаве. Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

Трајање радног односа

Радни однос се заснива на неодређено време. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.

Адреса на коју се подносе пријаве

Уставни суд, Београд, Булевар краља Александра 15, са назнаком: "За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места".

Лице које је задужено за обавештења о конкурсу у периоду од 10 - 12 часова

Благица Станојковић, тел: 011/285-5168

Напомене

Кандидати који конкуришу на оба радна места, подносе појединачне пријаве у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражена документа. 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао), биће одбачене. Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама. 
Овај оглас објављује се на интернет презентацији Уставног суда, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање. 
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.Уставни суд Републике Србије

http://www.ustavni.sud.rs/

Булевар краља Александра 15

011 285 53 29

-