Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Делокруг Министарства рада, запошљавања и социјалне политике са органима управе у саставу, утврђен је у члану 17. Закона о министарствима („Сл. гласник РС“ бр. 72/12), који обухвата послове државне управе који се односе на: систем у области радних односа и права из рада у свим облицима рада изузев у државним органима; зараде и остала примања из радног односа, плате у јавном сектору, изузев у државним органима и послова које обавља министарство надлежно за послове финансија; безбедност и здравље на раду; инспекцијски надзор из области радних односа и безбедности и здравља на раду; синдикално организовање; штрајк; остваривање права из радног односа радника привремено запослених у иностранству; заштиту грађана запослених у иностранству; закључивање споразума о упућивању запослених на рад у иностранство и упућивање запослених на привремени рад у иностранство; евиденције у области рада; сарадњу са међународним организацијама у области рада и запошљавања; међународне конвенције у области рада, безбедности и здравља на раду; антидискриминациону политику; систем социјалне заштите; систем породичноправне заштите; брак; равноправност полова; популациону политику; планирање породице, породицу и децу; остваривање права и интеграцију избеглих и расељених лица, повратника по основу споразума о реадмисији, ромског становништва и других социјално угрожених група; систем пензијског и инвалидског осигурања; надзор над радом Централног регистра обавезног социјалног осигурања; социјално осигурање и заштиту војних осигураника; учествовање у припреми, закључивању и примени међународних уговора о социјалном осигурању; борачко-инвалидску заштиту, заштиту цивилних инвалида рата и чланова породица лица на обавезној војној служби; неговање традиција ослободилачких ратова Србије; заштиту споменика и спомен обележја ослободилачких ратова Србије, војних гробова и гробаља бораца, у земљи и иностранству; борачко-инвалидске и инвалидске организације и удружења, као и друге послове одређене законом.


Назив услуге

Јавни позив за подношење предлога пројеката за доделу средстава за подстицање програма и реализацију активности од јавног интереса из области заштите породице, деце и социјалне заштите.

Орган задужен за спровођење

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Сектор за бригу о породици и социјалну заштиту

Предмет оглашавања

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, у циљу унапређења система социјалне заштите у Републици Србији, пружа подршку пројектним активностима које имају за циљ следеће:

1. Организовање едукативних, културно-образовних и спортских активности и манифестација, које доприносе психо-физичком развоју деце, побољшању квалитета њиховог одрастања и социјализације, посебно деце са интелектуалним сметњама и инвалидитетом, деце без родитељског старања и деце из социјално угрожених породица;

2. Унапређење материјалних и техничких услова рада удружења која се баве заштитом породице и деце, проблемима насиља и злостављања у породици кроз пружање различитих услуга женама и деци - жртвама породичног насиља;

3. Хуманитарне, културно-образовне и едукативне активности у циљу заштите, подршке и пружања помоћи особама са инвалидитетом и особама из социјално угрожених породица и других маргинализованих група.

Средства за доделу средстава за финансирање пројеката у циљу унапређења система социјалне заштите у укупном износу од 5.000.000,00 динара (петмилиона динара) обезбеђују се Законом о буџету Републике Србије за 2017. годину („Сл. гласник РС”, бр. 99/16), раздео 28 – Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, програм 0903 - Породично-правна заштита, функција 040 - Породица и деца, Програмска активност 0002 - Подршка удружењима у области заштите породице и деце, економска класификација 481 - дотације невладиним организацијама.

Подносиоци пријава

Подносиоци предлога пројеката могу бити искључиво:
1. Регистрована удружења грађана са седиштем у Републици Србији
2. Удружења која су директно одговорна за припрему и реализацију пројекта

Подношење пријаве и потребна документација

Предлог пројекта доставља се на српском језику, ћирилицом, написан обавезно на персоналном рачунару и на прописаним обрасцима. 

Обавезну конкурсну документацију чине:

• обрасци: Анекс 1 – Образац за писање предлога пројекта, Анекс 2 – Образац буџета пројекта, Анекс 3 – Наративни буџет и Анекс 4 – Извршни преглед пројекта (доступни на интернет адреси Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања www.minrzs.gov.rs и порталу е-управе www.euprava.gov.rs)

Рок и начин достављања пројектних предлога

Предлози пројеката достављају се поштом препоручено, курирским путем или личном доставом. Предлог пројекта и буџет пројекта достављају се у једном одштампаном примерку  који мора бити оверен и у електронској форми на ЦД-у. 

Предлози пројеката могу се достављати у периоду од расписивања конкурса до 19.11.2017. године.

Остала правила конкурса, упутство, као и додатне информације за подносиоце пријава могу се преузети у електронској форми са интернет презентације Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања www.minrzs.gov.rs или позивом на бројеве телефона: 011/ 363-1492,  и 36-19-749.Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

http://www.minrzs.gov.rs/

Немањина 22-26

+381113616599

-