Министарство просвете, науке и технолошког развоја


Назив услуге

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у министарству просвете, науке и технолошког развоја

Исправка дела Јавног конкурса

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству просвете, науке и технолошког развоја који је објављен на веб страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, на веб страници Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли, веб страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање „Послови” број 813 од 23.01.2019. године, исправља се у делу VIII Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак и гласи:

„Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна места, изборни поступак ће се спровести у просторијама Службе за управљање кадровима, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2, почев од 20. фебруара 2019. године, са почетком у 9,00 часова, о чему ће кандидати бити обавештени телеграмом на адресе које наведу у својим пријавама, а ради провере познавања рада на рачунару и провере вештина аналитичког резовановања и логичког закључивања и организационих способности. За кандидате који успешно заврше проверу познавања рада на рачунару и проверу вештина аналитичког резовановања и логичког закључивања и организационих способности, провера других стручних оспособљености, знања и вештина наведених у тексту јавног конкурса биће спроведене у просторијама Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Београд, Немањина бр. 22-26, с тим што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на бројеве контакт телефона које наведу у својим пријавама.“

У осталом делу јавни конкурс је непромењен. 

Датум објављивања/ажурирања

30.01.2019. 

Орган задужен за спровођење

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Београд, Немањина бр. 22-26, Београд

Правни основ

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18), члана 17. став 1, члана 18, члана 19. ст. 1. и 2, чл. 20. и 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-11402/2018 од 30. новембра 2018. године оглашава

Радна места која се попуњавају

1. Радно место за послове у основном образовању и васпитању, разврстано у звање саветник, у Сектору за предшколско и основно образовање и васпитање, Одељење за области предшколског и основног образовања и васпитања – Одсек за послове основног образовања и васпитања – један извршилац.

Опис послова: Учествује у изради стручних основа за израду закона и подзаконских аката у области основног образовања и васпитања и изради предлога аката које доноси Влада, министар и других аката из ове области;прати остваривање програма и развоја основног образовања и васпитања, предлаже и учествује у планирању и спровођењу мера за унапређивање у овој области, прати остваривање образовања надарене и талентоване деце, односно деце са посебним способностима, учествује у унапређивању образовања тих ученика, билингвалне наставе у школама и припреми и реализацији програма и пројеката у овим областима; учествује у припреми, организацији и спровођењу завршног испита и изради анализа о завршном испиту; припрема решења о одобравању уџбеника и наставних средстава, води регистар и учествује у припреми каталога одобрених уџбеника и наставних средстава и припрема школски календар и програм такмичења ученика основних школа; сарађује са заводима у припреми прописа којима се уређује оцењивање ученика, педагошка норма, огледи, програм завршног испита и других прописа од интереса за основно образовање, учествује у припреми стандарда квалитета основног образовања и васпитања и припреми аката о давању сагласности на основу прописа основног образовања и васпитања, који се односе нарочито на отварање група продуженог боравка и одељења целодневне наставе, организовање наставе за ученике на дужем кућном или болничком лечењу, формирање одељења и група у основној школи, утврђивање другачијег броја извршилаца од прописаног; прати територијалну покривеност основним школама и обухват деце, учествује у изради критеријума за мрежу основних школа, прати функционисање мреже ових установа и издвојених одељења и учествује у изради анализа, студија, пројеката и елабората из области основног образовања и васпитања; учествује у сарадњи са органом надлежним за послове сарадње са црквама и верским заједницама; учествује у припреми посебног програма основног образовања и васпитања на српском језику у иностранству, организацији образовно-васпитног рада у иностранству по посебном програму, предузима мере за унапређивање рада наставника у иностранству, остварује увид и контролише месечне обрачунске листе наставника, учествује у раду комисије за избор редовних наставника и предлаже ангажовање хонорарних наставника на основу прибављеног мишљење надлежног дипломатско-конзуларног представништва, остварује сарадњу са родитељима ученика и са државним органима земље домаћина и представницима наше дијаспоре у иностранству; прати образовање српске мањине у другим земљама и остварује сарадњу са представницима српске мањине у другим земљама, остварује сарадњу са иностраним високошколским установама у обезбеђивању услова за изучавање српског језика и књижевности на иностраним универзитетима-лектори/професори српског језика на иностраним универзитетима и пружа подршку нашим лекторатима у иностранству у опремању литературом и другим наставним средствима; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно- математичких, техничко-технолошких наука или образовно-уметничког поља Уметности на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање једног светског језика и познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о основама система образовања и васпитања и Закона о основном образовању и васпитању - провераваће се усмено; познавање рада на рачунару - провераваће се практичним радом на рачунару; познавање једног светског језика – увидом у сертификат или други доказ о познавању једног светског језика; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационих способности - провераваће се писмено, стандардизованим тестовима и вештина комуникације - усмено.

Место рада: Београд, Немањина бр. 22-26.

2.
Радно место за рани развој и инклузивно образовање, разврстано у звање саветник, у Сектору за предшколско и основно образовање и васпитање, Одељење за области предшколског и основног образовања и васпитања – Група за образовање мањина, социјалну инклузију и заштиту од насиља и дискриминације – један извршилац.

Опис послова:
Спроводи мапирање и евалуацију постојећих посебних и специјализованих програма, као и прилагођених васпитно-образовних програма из других земаља и учествује у изради нацрта закона и припреми подзаконских аката у области предшколског васпитања и образовања и области инклузивног образовања; покреће иницијативе за доношење нових програма и облика рада и услуга у циљу раног развоја когнитивних, моторних, језичких, комуникационих, социјалних и адаптивних вештина деце, посебно из осетљивих група и учествује у креирању и пилотирању алтернативних програма и сервиса подршке раном развоју деце и предлаже програме подршке породицама за подучавање и васпитање деце на раном узрасту; прикупља податке и израђује анализе о узроцима искључености деце из предшколског васпитања и образовања, посебно, припремног предшколског програма сарађује са удружењима медицинских сестара и васпитача у промоцији, програмирању, истраживању и ширењу иновативне праксе у подршци раног развоја деце; координира израду промотивног материјала о значају раног развоја децеи предлаже мере за смањивање осипања; сарађује са Заводом за унапређивање образовања и васпитања и Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања у унапређивању квалитета раног развоја деце, као и доступности и квалитета образовања за сву децу и пружа административну и стручну подршку раду интерсекторских комисија у процени потреба за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком деци и ученицима и остваривању додатне подршке; организује професионални развој запослених у институцијама образовног система за област РР и област ИО кроз различите моделе учења (студијске посете, заједничке пројекте, акције, обуке, израду приручника за запослене, родитеље, локалне самоуправе и локалне заједнице, онлајн учење) и сарађује са Мрежом подршке инклузивном образовању као партнером у превазилажењу проблема и изазова у имплементацији инклузивног образовања и са Вршњачким тимом за подршку инклузивном образовању у пружању вршњачке помоћи и подршке деци и ученицима из осетљивих група; предузима мера за превенцију осипања деце и младих из осетљивих и маргинализованих група из образовног система у сарадњи са надлежним институцијама; учествује у припреми предлога пројеката у вези са ИО који су подржани из средстава ИПА и других донатора/финансијера; сарађује са школским управама, предшколским установама и основним школама у пружању подршке деци и родитељима у вези са остваривањем њихових права на доступност и квалитет образовања и реагује на случајеве дискриминације у образовном систему и подстиче толеранцију на све врсте различитости и обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Високо образовање из поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање једног светског језика и познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се:
познавање Закона о основама система образовања и васпитања и Правилника о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности - провераваће се усмено; познавање рада на рачунару - провераваће се практичним радом на рачунару; познавање једног светског језика – увидом у сертификат или други доказ о познавању једног светског језика; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и  организационих способности - провераваће се писмено, стандардизованим тестовима и вештина комуникације - усмено.

Место рада:
Београд, Немањина бр. 22-26.

3
. Радно место за развој стандарда и индикатора у превенцији насиља и дискриминације, разврстано у звање саветник, у Сектору за предшколско и основно образовање и васпитање, Одељење за области предшколског и основног образовања и васпитања – Група за образовање мањина, социјалну инклузију и заштиту од насиља и дискриминације – два извршиоца.

Опис послова: Учествује у припреми стандарда и индикатора за школе у превенцији насиља у сарадњи са образовно-васпитним установама и ради на стварању мреже школа; учествује у праћењу остваривања програма и пројеката из области превенције насиља и дискриминације; прати стање у области превенције насиља и дискриминације и пружа стручну подршку образовно-васпитним установама и стара се о даљем развоју програма превенције насиља и дискриминације; остварује сарадњу у припреми обука, регионалних састанака, јавних догађаја и конференција, посећује школе и школске и јавне догађаје који су везани за заштиту од насиља и дискриминације; учествује у организацији и прати рад СОС телефонске линије за пријаву насиља; учествује у припреми анализа, студија, истраживања и извештаја из области превенције насиља и дискриминације; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких наука или образовно-уметничког поља Уметности на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање енглеског језика и познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о основама система образовања и васпитања и Правилника о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности - провераваће се усмено; познавање рада на рачунару - провераваће се практичним радом на рачунару; познавање енглеског језика – увидом у сертификат или други доказ о познавању енглеског језика; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и  организационих способности - провераваће се писмено, стандардизованим тестовима и вештина комуникације - усмено.

Место рада: Београд, Немањина бр. 22-26.

4. Радно место за нормативне послове у високом образовању, разврстано у звање саветник у Сектору за високо образовање – Одсек за послове високог образовања – један извршилац.

Опис послова: Учествује у изради стандарда и критеријума за акредитацију установа и студијских програма у овој области и у изради решења и дозвола за рад високошколских установа; учествује у припреми одлука, решења, закључака, уговора, споразума, меморандума и других појединачних правних аката из надлежности Сектора; учествује у изради закона и подзаконских прописа у области високог образовања и учествује  у раду радних група за израду закона и подзаконских аката у овој области и у другим областима које се односе на јавне службе и јавни сектор, са аспекта прописа у области високог образовања; припрема предлоге одлука Влада о упису на  високошколске установе чији је оснивач Република Србија и учествује у припреми аката и докумената која доноси Национални савет за високо образовање; учествује у припреми мишљења и изради информација о примени прописа у области високог образовања и припреми мишљења на нацрте закона и других правних аката чији су предлагачи други државни органи; учествује у припреми одговора и мишљења у поступку за оцењивање уставности и законитости прописа из области високог образовања и припреми одговора на посланичка питања; поступа по представкама и спроводи препоруке Заштитника грађана и Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности у  вези са пословима из делокруга Сектора; учествује у припреми мишљења поводом захтева у вези са тумачењем дипломе и врсте стручне спреме, израђује одговоре на питања грађана, државних органа, правних лица и поступа по предметима и представкама грађана и установа; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека

Услови: Високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање једног светског језика и познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о основама система образовања и васпитања  и Закона о високом образовању - провераваће се усмено; познавање рада на рачунару - провераваће се практичним радом на рачунару; познавање једног светског језика – увидом у сертификат или други доказ о познавању једног светског језика; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и  организационих способности - провераваће се писмено, стандардизованим тестовима и вештина комуникације - усмено.

Место рада: Београд, Немањина бр. 22-26.

5. Радно место за послове у високом образовању и студентска питања, разврстано у звање саветник у Сектору за високо образовање – Одсек за послове високог образовања – један извршилац.

Опис послова: Израђује анализе, студије и програме који служе као основа за утврђивање стања и спровођење политике у области високог образовања и утврђује права на финансирање установа високог образовања на основу података прикупљених од индиректних корисника буџета из области високог образовања; припрема обрачун коефицијената за исплату плата високошколским установама и учествује у припреми предлога буџета Министарства из области високог образовања; припрема и израђује предлог финансијског плана за расподелу финансијских средстава високошколским установама и врши консолидацију финансијских планова свих индиректних корисника буџетских средстава у овој области; израђује пројекције потребних средстава за програме у надлежности високог образовања и годишњи и месечни план потрошње за програме из надлежности Сектора; врши расподелу годишњих апропријација  додељених Законом о буџету и расподелу месечних квота за материјалне трошкове по корисницима и наменама; прати извршење буџета Министарства за програме који су у надлежности Сектора и врши промене апропријација и квота; припрема податке и предлаже употребу текуће буџетске резерве у сегменту високог образовања из раздела Министарства и припрема финансијску документацију за реализацију исплата и трансфера из надлежности Сектора, стара се о формалној и рачунској исправности документације на основу којих се врше плаћања у складу са процедурама и учествује у изради анализа и извештаја из области високог образовања;  прати облике и активности студентског организовања у земљи и иностранству, прикупља и обрађује податке о остваривању права и обавеза студената и сарађује са другим органима и организацијама на унапређивању квалитета права и обавеза студената; поступа по предметима и представкама грађана и установа и даје информације о стеченом високом образовању; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Високо образовање из поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање једног светског језика и познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се:
познавање Закона о буџетском систему, Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину и Закона о високом образовању - провераваће се усмено; познавање рада на рачунару - провераваће се практичним радом на рачунару; познавање једног светског језика – увидом у сертификат или други доказ о познавању једног светског језика; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и  организационих способности - провераваће се писмено, стандардизованим тестовима и вештина комуникације - усмено.

Место рада: Београд, Немањина бр. 22-26.

6
. Радно место за примену дигитализације у образовању, разврстано у звање саветник у Сектору за дигитализацију у просвети и науци – Група за дигитализацију у образовању – један извршилац.

Опис послова:
Обавља послове планирања и обављања обуке запослених у школама за коришћење информатичке опреме; координира послове планирања и обављања обуке наставника за извођење наставе информатике у свим основним и средњим школама у Републици Србији; учествује у припреми и изради материјала за Владу, Народну Скупштину, органе, организације, правна и физичка лица из делокруга Групе; стара се о изради документације и контроли обезбеђивања одговарајућег протока података и информације са осталим организационим јединицама Министарства у вези са применом дигитализације у образовању; стара се о реализацији свих активности, програма, пројеката и потпројеката у вези са процесима дигитализације у области образовања; припрема процедуре предлагања материјала и давања мишљења у делу који се односи на надлежности Групе у области образовања; координира поступак прибављања података по захтевима за проверу, обједињавање или класификацију података из надлежности Групе; стара се о благовременом поступању по прописима из области безбедности ИКТ система Министарства и корисника дигитализованих процеса и услуга у вези за поступцима дигитализација у области образовања, прописима о заштити података о личности и прописима којима се обезбеђује слободан приступ информацијама од јавног значаја из надлежности Групе; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Високо образовање из поља
друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање енглеског језика и познавање информационо-комуникационих технологија.

У изборном поступку проверавају се:
познавање Закона о основама система образовања и васпитања  и Закона о високом образовању - провераваће се усмено; познавање енглеског језика – провераваће се усмено; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и  организационих способности - провераваће се писмено, стандардизованим тестовима; вештина комуникације – усмено и познавање информационо – комуникационих технологија – провераваће се писмено, путем теста.

Место рада:
Београд, Захумска бр. 14.

Адреса на коју се подноси пријава на јавни конкурс

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 11000 Београд, ул. Немањина бр. 22-26, са назнаком „за јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места”. 

Лица која су задужена за давање обавештења о јавном конкурсу

Гордана Јеремић, телефон: 3610-287.

Услови за рад на радном месту

Држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Рок за подношење пријава на јавни конкурс

Рок је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс

Потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима/оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном правосудном испиту; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења, уговори или други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија сертификата или другог доказа о познавању једног светског језика (само за радна места под редним бројем 1, 2, 4 и 5); оригинал или оверена фотокопија доказа о познавању енглеског језика (само за радно место под редним бројем 3); оригинал или оверена фотокопија потврде да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа, издата од стране државних органа у коме је учесник јавног конкурса био у радном односу.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су:
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3.); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103. став 3.).

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на web страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја у делу „Стипендије, конкурси и јавни позиви”, http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/konkursi-za-popunjavanje-izvrsilackih-radnih-mesta-u-mpntr/

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

Трајање радног односа

Радни однос се заснива на неодређено време.

Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна места, изборни поступак ће се спровести у просторијама Службе за управљање кадровима, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2, почев од 11. марта 2019. године, са почетком у 9,00 часова, о чему ће кандидати бити обавештени телеграмом на адресе које наведу у својим пријавама, а ради провере познавања рада на рачунару и провере вештина аналитичког резовановања и логичког закључивања и организационих способности. За кандидате који успешно заврше проверу познавања рада на рачунару и проверу вештина аналитичког резовановања и логичког закључивања и организационих способности, провера других стручних оспособљености, знања и вештина наведених у тексту јавног конкурса биће спроведене у просторијама Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Београд, Немањина бр. 22-26, с тим што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на бројеве контакт телефона које наведу у својим пријавама.

Напомене

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног органа (јавног бележника, општинској управи или суду) биће одбачене закључком конкурсне комисије.


Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од шест месеци.

Кандидати без положеног државног стручног испита за рад у државним органима примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту. Кандидати са положеним државним стручним испитом / правосудним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита/правосудног испита.

Кандидати коју конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место, у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражена документа.

Овај конкурс објављује се на web страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја www.mpn.gov.rs, на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу e-управе, на огласној табли, web страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.Министарство просвете, науке и технолошког развоја

http://www.mpn.gov.rs

Немањина 22-26

011/3613-734

011/3616-491

еАнкете