Град Сремска Митровица

Стицање статуса енергетски угроженог купца


Назив услуге

Стицање статуса енергетски угроженог купца

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ТРГ СВЕТОГ ДИМИТРИЈА 13,  22000 СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Надзорни орган

Министарство рударства и енергетике

Опис

Доношење решења о стицању статуса енергетски угроженог купца.

Стицање статуса енергетски угроженог  купца подразумева умањено плаћање рачуна за електричну енергију или природни гас.

СПИСАК ПОТРЕБНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

1. Фотокопија личних карта за све пунолетене чланове домаћинства ( л.к.са чипом -очитати ), пријава пребивалишта за малолетна лица, извод из матичне књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних за лица која су у браку,

2. Изјава два сведока о броју чланова домаћинства,

3. Доказ о укупним месечним примањима и приходима чланова домаћинства (уверење о пензији, уверење надлежног органа односно послодавца о примањима у претходном месецу, а за незапослено лице односно корисника новчане накнаде по прописима о запошљавању уверење Националне службе за запошљавање,  потврда ПИО фонда о пријавама и одјавама са осигурања, за децу старију од 15 година потврда о редовном школовању),

4. Доказ надлежне службе за катастар непокретности из места пребивалишта и места рођења о поседовању непокретности и приходима од непокретности за све чланове домаћинства,

5. Уверење Управе јавних прихода  да ли поседују имовину која подлеже опорезивању из места пребивалишта и места рођења  за све чланове домаћинства,

6. Последњи рачун за електричну енергију/природни гас – комплетан рачун

 

СПИСАК ПОТРЕБНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА КОРИСНИКЕ ПРАВА НА ДЕЧИЈИ ДОДАТАК И НОВЧАНУ СОЦИЈАЛНУ ПОМОЋ   

1. Оверена фотокопија решења којим је утврђено право на дечији додатак /новчану социјалну помоћ,

2. Последњи рачун за електричну енергију односно природни гас,

3. Фотокопија личне карте корисника дечијег додатка/новчане социјалне помоћи.

 

Напомена:  Поднета документација не сме бити старија од месец дана; доставити оригинале свих докумената на увид.  

Где и како

Захтев за издавање решења о стицању статуса енергетски угроженог купца подноси се Градској  управи за здравствену и социјалну заштиту, лично на шалтеру Услужног центра Градске управе, Сремска Митовица, Светог Димитрија број 13, где се може преузети и образац захтева.

Захтеви се могу преузети и са Портала еУправа или са сајта Града Сремска Митровица.

Правни основ

Уредба о енергетски угроженом купцу („Сл.гласник РС“, број 113/15)

 

 

Корисни линкови

Град Сремска Митровица
Коментари

Град Сремска Митровица

www.sremskamitrovica.rs

Свeтoг Димитриja 13

022/610-566

022/610-562

еАнкете