Министарство државне управе и локалне самоуправе


Назив услуге

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству државне управе и локалне самоуправе

Датум објављивања

04.04.2018.

Орган задужен за спровођење

Министарство државне управе и локалне самоуправе 

Текст конкурса

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ на основу члана 54. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17) члана 17. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање 51 Број: 112-11605/2017 од 28. новембра 2017. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

I Орган у коме се радно место попуњава: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова број 6.

II Раднa местa којa се попуњавају:

1. Радно место за спровођење реформе јавне управе, Група за управљање реформом јавне управе, Сектор за развој добре управе, звањe саветник 1 извршилац.

Опис послова радног места: Учествује у припреми стратегије развоја и акционих планова у области реформе јавне управе; обавља послове у вези са спровођењем Стратегије реформе јавне управе; учествује у праћењу, евалуацији и извештавању у спровођењу стратегије развоја и акционих планова у области реформе јавне управе; учествује у процесу успостављања механизама за укључивања организација цивилног друштва у процес реформе јавне управе; учествује у припреми анализа, информација и извештаја из делокруга Групе; остварује сарадњу са органима државне управе и другим релевантним субјектима у циљу припреме и спровођења Стратегије реформе јавне управе;  прати реализацију планираних реформских активности (анализа извештаја и редовна обрада прикупљених података из извештаја) и учествује у процесу вредновања реализације планираних реформских активности; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 3 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; познавање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање делокруга Сектора за развој добре управе, познавање Стратегије реформе јавне управе и Акционог плана за спровођење Стратегије, познавање Закона о државној управи и других прописа који регулишу систем државне управе, познавање основа праћења, евалуације, извештавања јавних политика, познавање међународних организација и међународних иницијатива, а посебно Партнерства за отворену управу и система Европске уније – усмено; познавање енглеског језика – увидом у сертификат или други доказ (оверена фотокопија индекса); познавање рада на рачунару – увидом у доказ о познавању рада на рачунару или практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.

2. Радно место за развој едукативних програма, Група за подршку развоју електронске управе, Сектор за развој добре управе, звањe саветник 1 извршилац.

Опис послова радног места: Учествује у организацији рада ИПЦ; припрема програме обука; прати и примењује образовне материјале Светске банке који су доступни за размену знања; пружа стручну подршку у припреми и реализацији заједничких пројеката; пружа стручну подршку у припреми наставних планова и програма и учествује у њиховој реализацији; пружа стручну подршку у припреми извештаја о раду ИПЦ; организује видео конференције; обавља и друге послове по налогу руководиоца  Групе.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне односно стручне области  у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука или техничко технолошких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 3 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару;  познавање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање имплементираних инфраструктурних пројеката е-Управе и познавање области е-Управе – усмено; познавање енглеског језика – писмено, превођењем текста са српског на енглески језик и обрнуто; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.

3. Радно место за подршку раду ИПЦ, Група за подршку развоју електронске управе, Сектор за развој добре управе, звање млађи саветник 1 извршилац.

Опис послова радног места: Учествује у припреми обука које организује ИПЦ; учествује у припреми и реализацији заједничких пројеката; учествује у припреми извештаја о раду; одржава интернет страницу ИПЦ; води евиденцију опреме и стара се o исправности и набавци неопходне опреме; обавља друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне односно стручне области  у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука или техничко технолошких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; завршен приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит;  познавање енглеског језика; познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање области е-Управе и познавање препорука за израду интернет презентација органа државне управе – усмено; познавање енглеског језика – писмено, превођењем текста са српског на енглески језик и обрнуто; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.

III Место рада: За сва радна места место рада је Београд.

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство државне управе и локалне самоуправе, 11000 Београд, Бирчанинова број 6, са назнаком „За јавни конкурс“.

V Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Марина Додић, тел: 011/2686-855.

VI Услови за рад на радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII  Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање „Послови“.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

-  потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
- изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње; 
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту);
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство);
- за радно места под редним бројем 1. оригинал или оверена фотокопија доказа о познавању енглеског језика;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о познавању рада на рачунару. Лице које не достави писани доказ о познавању рада на рачунару подлеже практичној провери вештине рада на рачунару.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Напомена: Документа о чињеницама о којиме се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном испиту за рад у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103. став 3). Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности - да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети на интернет презентацији Министарства државне управе и локалне самоуправе.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

IX Трајање радног односа: Радни однос за сва радна места заснива се на неодређено време.

X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним  местима провера  стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку, и то провера познавања рада на рачунару практичним радом на рачунару за радна места под редним бројевима 2. и 3, као и за кандидате који не доставе доказ о познавању рада на рачунару за радно место под редним бројем 1, обавиће се почев од 23. априла 2018. године. О месту  и времену почетка изборног поступка кандидати ће бити обавештени на контакте (бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.

За кандидате који успешно заврше проверу познавања рада на рачунару, као и кандидате који су доставили доказ о познавању рада на рачунару, провера других стручних оспособљености, знања и вештина, наведених у тексту огласа о јавном конкурсу, биће спроведена у просторијама Министарства државне управе и локалне самоуправе, Београд, с тим што ће кандидати о месту, датуму и времену бити обавештени на контакте (бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНЕ:

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене закључком конкурсне комисије.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији Министарства државне управе и локалне самоуправе: www.mduls.gov.rs, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет презентацији и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.Министарство државне управе и локалне самоуправе

http://www.mduls.gov.rs/

Бирчанинова 6

011/3620-146

-

еАнкете