Министарство пољопривреде и заштите животне средине

Министарство пољопривреде и заштите животне средине обавља послове државне управе који се односе на: - основе заштите животне средине; систем заштите и унапређења животне средине; - националне паркове, инспекцијски надзор у области заштите животне средине; - примену резултата научних и технолошких истраживања и истраживања развоја у области животне средине; - спровођење Конвенције о учешћу јавности, доступности информација и праву на правну заштиту у области животне средине; - заштиту природе; - заштиту ваздуха; - заштиту озонског омотача; - климатске промене; - прекогранично загађење ваздуха и воде; - заштиту вода од загађивања ради спречавања погоршања квалитета површинских и подземних вода; - утврђивање услова заштите животне средине у планирању простора и изградњи објеката; - заштиту од великог хемијског удеса и учешће у реаговању у случају хемијских удеса; - заштиту од буке и вибрација; - заштиту од јонизујућег и нејонизујућег зрачења; - управљање хемикалијама и биоцидним производима; - спровођење Конвенције о хемијском оружју у складу са законом; - управљање отпадом, изузев радиоактивним отпадом; - одобравање прекограничног промета отпада и заштићених биљних и животињских врста, као и друге послове одређене законом.

Утврђен предлог Листе вредновања и рангирања пројеката цивилног друштва у области заштите животне средине у 2017. години


Назив услуге

Утврђен предлог Листе  вредновања и рангирања пројеката цивилног друштва у области заштите животне средине у 2017. години

Орган задужен за спровођење

Министарство заштите животне средине

Опис

Ступањем на снагу Закона о изменама и допунама Закона о министарствима („Службени гласник РС”, број 62/2017), на основу члана 13. став 6. Министарство заштите животне средине преузело је од Министарства пољопривреде и заштите животне средине права, обавезе и предмете за вршење надлежности из области заштите животне средине.

Сходно наведеном, даљу конкурсну процедуру по Јавном конкурсу за доделу средстава за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине у 2017. години, који је Министарство пољопривреде и заштите животне средине објавило 24. маја 2017. године, наставља да спроводи новоформирано Министарство заштите животне средине.

Министарство заштите животне средине дана 11. септембра 2017. године објављује  предлог Листе вредновања и рангирања пројеката.

По наведеном конкурсу пристигло је 238 предлога пројеката. Будући да укупна средства која су тражиле организације цивилног друштва (142.468.133,16 динара) вишеструко премашују износ опредељен овом конкурсом (20.000.000,00 динара), кроз даљи поступак ће се делом тражених средства подржати што већи број одређених пројектних активности организација цивилног друштва.

Рок за подношење приговора је пет дана од дана објављивања предлога Листе вредновања и рангирања пројеката. Приговор се може изјавити препорученом поштом или  непосредно преко писарнице Управе за заједничке послове републичких органа на адресу: Министарство заштите животне средине, ул. Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд, са назнаком: „ПРИГОВОР  по Конкурсу за пројекте НВО 2017– животна средина” .

Увид у поднете пријаве и приложену документацију учесници конкурса могу извршити у року од три дана, почев од наредног дана од дана објављивања предлога Листе, у  просторијама Министарства заштите животне средине, ул. Омладинских бригада 1, Нови Београд, III спрат, кацеларија 325, од 7:30 до 15:30 часова. Коментари

Министарство пољопривреде и заштите животне средине

http://www.eko.minpolj.gov.rs

Омладинских бригада 1

011/31-31-359

011/31-31-394

еАнкете