Poverenik za zaštitu ravnopravnosti


Pravni osnov

Na osnovu č��ana 32. stav 6. Zakona o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik RS“, broj 22/09),  član 61. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka,116/08, 104/09 i 99/14), član 17. stav 3. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS”, br. 41/07-prečišćen tekst i 109/09) i člana 4. stav 3. Pravilnika o popunjavanju radnih mesta u Stručnoj službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti („Službeni glasnik RS“, broj 61/15), Poverenik za zaštitu ravnopravnosti oglašava

Naziv usluge

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u stručnoj službi poverenika za zaštitu ravnopravnosti

Organ u kome se popunjavaju radna mesta

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Beograd, Bulevar kralja Aleksandra br. 84

Radna mesta koja se popunjavaju

1. Radno mesto za podršku u postupku po pritužbama, u zvanju mlađeg savetnika - Grupa za pritužbe – javni sektor, Odeljenje za postupanje po pritužbama, Sektor za zaštitu ravnopravnosti – 1 izvršilac

Opis poslova: Prikuplja potrebne podatke i materijale za predmete postupanja po pritužbama; priprema dodatnu građu za obrađivača pritužbe; pruža pomoć u poslovima postupanja po pritužbama prilikom utvrđivanja činjeničnog stanja i uzimanja izjava; učestvuje u obavljanju potrebnih provera kod nadležnih organa o navodima iznetim u pritužbama; kompletira dokazni materijal i dokumentaciju za postupanje po pritužbama; učestvuje u pripremi i izradi nacrta akata Poverenika; učestvuje u vođenju evidencije  pritužbi; prikuplja podatke potrebne za izradu izveštaja i analiza, i pruža pomoć u pripremi materijala za izradu izveštaja i analiza iz delokruga rada Grupe; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, 1 godina radnog iskustva u struci ili najmanje 5 godina radnog staža u državnim organima, položen državni stručni ispit, znanje engleskog ili drugog svetskog jezika, znanje rada na računaru (MS Office paket i internet).

U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje delokruga Poverenika, Zakona o opštem upravnom postupku, propisa o organizaciji i radu državnih organa – usmeno - razgovorom; znanje egleskog ili drugog svetskog jezika – uvidom u sertifikat ili bilo koji drugi dokaz; znanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru; veština komunikacije – usmeno - razgovorom. 

2. Radno mesto za podršku u postupku po pritužbama, u zvanju mlađeg savetnika - Grupa za pritužbe – privatni sektor, Odeljenje za postupanje po pritužbama, Sektor za zaštitu ravnopravnosti – 1 izvršilac

Opis poslova: Prikuplja potrebne podatke i materijale za predmete postupanja po pritužbama; priprema dodatnu građu za obrađivača pritužbe; pruža pomoć u poslovima postupanja po pritužbama prilikom utvrđivanja činjeničnog stanja i uzimanja izjava; učestvuje u obavljanju potrebnih provera kod nadležnih organa o navodima iznetim u pritužbama; kompletira dokazni materijal i dokumentaciju za postupanje po pritužbama; učestvuje u pripremi i izradi nacrta akata Poverenika; učestvuje u vođenju evidencije  pritužbi; prikuplja podatke potrebne za izradu izveštaja i analiza, i pruža pomoć u pripremi materijala za izradu izveštaja i analiza iz delokruga rada Grupe; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, 1 godina radnog iskustva u struci ili najmanje 5 godina radnog staža u državnim organima, položen državni stručni ispit, znanje engleskog ili drugog svetskog jezika, znanje rada na računaru (MS Office paket i internet).

U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje delokruga Poverenika, Zakona o opštem upravnom postupku, propisa o organizaciji i radu državnih organa – usmeno - razgovorom; znanje egleskog ili drugog svetskog jezika – uvidom u sertifikat ili bilo koji drugi dokaz; znanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru; veština komunikacije – usmeno - razgovorom. 

Mesto rada

Beograd, Bulevar kralja Aleksandra br. 84

Adresa na koju se podnose prijave za javni konkurs

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Beograd, Nemanjina br. 22-26 (zajednička pisarnica republičkih organa), sa naznakom „Za  javni konkurs”.

Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu

Davorka Jovičić, broj telefona: 011/243 64 64, u vremenu od 10.00-14.00 časova.

Rok za podnošenje prijava

je osam dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje

Opšti uslovi za zaposlenje

državljanstvo Republike Srbije, da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs

Prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu, sa kontakt adresom i brojem telefona; izjava u kojoj se kandidat opredeljuje da li će sam dostaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto njega; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; originali ili overene fotokopije dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se može utvrditi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo u struci); original ili overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima, odnosno pravosudnom ispitu; original ili overena fotokopija dokaza o znanju engleskog ili drugog svetskog jezika (sertifikat, diplome, potvrde o položenom ispitu na studijama, potvrde o završenoj obuci). Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). 
Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskoj upravi.

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima / uverenje o položenom pravosudnom ispitu. Odrebom čl. 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“ br. 18/2016) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Navedene dokaze kandidat može dostaviti uz prijavu i sam, a u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka. 

Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat  činiti sam. Primer izjave je moguće preuzeti se na zvaničnoj internet strani Poverenika ��a zaštitu ravnopravnosti: http://ravnopravnost.gov.rs/o-nama/konkursi/. Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.

Svi dokazi prilažu se na srpskom jeziku, odnosno ukoliko su na stranom jeziku moraju biti prevedeni na srpski jezik i overeni od strane ovlašćenog sudskog tumača.

Strane visokoškolske isprave moraju biti priznate u skladu sa važećim  Zakonom o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“, br. 76/05, 100/07 - dr. propis, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - dr. propis, 68/15, 87/16 ).

Trajanje radnog odnosa

Za navedena radna mesta radni odnos se zasniva na neodređeno vreme. Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu podležu probnom radu u trajanju od šest meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada.

Provera osposobljenosti

Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, potpune i razumljive, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašena radna mesta provera osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku obaviće se počev od 15. septembra 2017. godine, u Beogradu, u prostorijama Poverenika za zaštitu ravnopravnost, Bulevar kralja Aleksandra 84.
O tačnom datumu i vremenu učesnici konkursa će biti blagovremeno obavešteni telegramom na adrese koje navedu u svojim prijavama.

Napomene

Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta, podnose pojedinačne prijave u kojima navode uz koju od prijava su priložili tražena dokumenta.
Kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao), biće odbačene zaključkom konkursne komisije. Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

Ovaj konkurs se oglašava na oglasnoj tabli i internet prezentaciji Poverenika za zaštitu ravnopravnosti: www.ravnopravnost.gov.rs; na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima: www.suk.gov.rs; na portalu e-uprave; na internet prezentaciji i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Svi pojmovi upotrebljeni u ovom konkursu u muškom gramatičkom rodu obuhvataju muški i ženski rod lica na koja se odnose.

Originalni obrasciPoverenik za zaštitu ravnopravnosti

-

Beogradska 70

00000000

-

eAnkete