Управни суд


Правни основ

На основу одредби чланова 47, 48, 54. и 55. Закона о државним службеницима (“Службени гласник РС” 79/05, 81/05-испр., 64/07, 67/07-исправ., 116/08, 104/09 и 99/14), одредбе члана 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима ("Службени гласник РС" бр. 41/07 ... 109/09), закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-5822/2017 од 27.06.2017. године, а у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управном суду Су I-9 1/16 од 22.01.2016. године и Правилника о измени и допуни Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управном суду Су I-9 3/16 од 19.05.2016. године, председник Управног суда оглашава:

Назив услуге

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управном суду

Орган у коме се радно место попуњава

Управни суд, Београд, Немањина бр. 9

Радно место које се попуњава

Радно место за међународну сарадњу, стручно усавршавање и обуку, у звању самостални саветник - 1 (један) извршилац

Услови за рад на радном месту:

Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, знање енглеског језика и познавање рада на рачунару. 

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку:

- познавање Закона о уређењу судова („Службени гласник РС“ бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010,31/2011, 78/2011, 101/2011, 101/2013, 40/2015, 106/2015, 13/2016, 108/2016), Закона о судијама („Службени гласник РС“ бр. 116/2008, 58/2009 (Одлука Уставног суда), 104/2009, 101/2010, 8/2012 (Одлука Уставног суда), 121/2012, 124/2012 (Одлука Уставног суда), 101/2013, 111/2014 (Одлука Уставног суда), 117/2014, 40/2015, 63/2015 (Одлука Уставног суда), 106/2015, 63/2016 (Одлука Уставног суда), 47/2017 ), Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“ бр. 79/2005, 81/2005, 83/2005, 64/2007, 67/2007, 116/2008, 104/2009, 99/2014) и Закона о Правосудној академији („Службени гласник РС“ бр. 104/2009, 32/2014 (Одлука Уставног суда), 106/2015) - непосредно, кроз разговор са кандидатима
- вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима
- знање енглеског језика – писани тест.

Општи услови за рад

Држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државним органима због теже повреде радне дужности из радног односа и да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс

- Пријава за радно место за међународну сарадњу, стручно усавршавање и обуку потписана својеручно, са контакт адресом и бројем телефона;
- биографија са наводима о досадашњем радном искуству;
- Образац 1 - Изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам доставити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству Републике Србије
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених
- оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решење, и други акти из којих се може утврдити на којим пословима, са којом стручном спремом  и у ком периоду је стечено радно искуство у струци);
- оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци. Кандидати који немају положен државни стручни испит примају се на рад под условом да положе државни стручни испит до окончања пробног рада;
- оригинал или оверена фотокопија потврде да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде радне дужности из радног односа издата од стране државних органа у коме је учесник јавног конкурса био у радном односу;
- оригинал уверење да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци (издато од стране Министарства унутрашњих послова Републике Србије, не старије од 6 месеци)
- други докази о стеченим знањима и вештинама.

Одредбом чланова 9. и 103. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС" бр. 18/16), прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

Документ о чињеницама по којима се води службена евиденција је: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о положеном државном испиту и уверење да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Управни суд ће прибавити доказе о чињеницама о којима се води службена евиденција изузев уколико наведене доказе кандидат сам достави уз пријаву, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву (образaц 1) којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Образац 1 можете преузети на следећој интернeт адреси: http://www.up.sud.rs/uploads/ads/1503563904~~obrazac%201.pdf. Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе.

Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у грaдовима и општинама у којимa нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). 

Сви докази прилажу се на српском језику, односно уколико су на страном језику морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача.

Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која је стечена у иностранству мора бити нострификована.

Рок за подношење пријаве на конкурс

Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 (осам) дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у Периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање. Пријаве се шаљу на адресу Управни суд, Београд, Немањина бр. 9, са назнаком "Пријава за јавни конкурс".

Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак

Са кандидатима који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, а чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази, провера оспособљености, знања и вештина у изборном поступку обавиће се почев од  20.09.2017. године у Београду, у просторијама Седишта Управног суда, адреса Немањина бр. 9, о чему ће учесници конкурса бити обавештени путем контакт телефона које наведу у својим пријавама или на други погодан начин.

Лице задужено за давање информација о конкурсу

Соња Стошић и Татјана Вучетић, 011/360-4735

Напомене

- Кандидат заснива радни однос на неодређено време, место рада је Београд, Немањина бр. 9.
- Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији, као и непотпуне, неблаговремене, недопуштене и неразумљиве пријаве, биће одбачене закључком Конкурсне комисије.
- Државни службеник који се пријављује на конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
- Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци. Кандидати који немају положен државни стручни испит примају се на рад под условом да положе државни стручни испит до окончања пробног рада.  
- Изборни поступак ће бити спроведен без дискриминације по основу расе, боје коже, пола, вере, националности, етничког порекла или инвалидитета. Конкуренција се заснива на квалитету и отворена је за све који испуњавају прописане услове. Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.
- Овај оглас објављује се на: Интернет презентацији Управног суда, интернет презентацији Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли суда, интернет презентацији и Периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.Управни суд

www.up.sud.rs

Немањина 9

0000

-