Министарство омладине и спорта

Министарство омладине и спорта обавља послове државне управе који се односе на: систем, развој и унапређење омладинске политике и спровођење националне политике и националне стратегије за младе и на акционе планове и програме; подстицање младих да се организују и удружују и да учествују у друштвеним токовима; заштиту интереса младих и помоћ младима да остваре те интересе; давање савета младима и подучавање младих везано за запошљавање и волонтерски рад; подстицање неформалног образовања младих; сарадњу са омладинским организацијама и удружењима при организовању међународних омладинских манифестација и скупова у Републици Србији; помоћ и сарадњу са омладинским организацијама и удружењима у њиховом раду и промовисање омладинске политике и омладинских организација и удружења; омогућавање омладинским организацијама и удружењима из Републике Србије да учествују на скуповима и манифестацијама за младе у иностранству; подстицање и остваривање међународне сарадње која се односи на омладину; праћење и процену места и улоге младих у Републици Србији, стварање услова за оснивање и рад националне и регионалних канцеларија за младе; подстицање развоја омладинске политике и рада канцеларија за младе на локалном нивоу, као и друге послове одређене законом.

Jавни конкурси за програме и пројекте од јавног интереса у областима омладинског сектора


Назив услуге

Jавни конкурси за програме и пројекте од јавног интереса у областима омладинског сектора

Орган задужен за спровођење

Министарство омладине и спорта

Датум објављивања

30.04.2018.

Опис

Министарство омладине и спорта расписује јавне конкурсе за програме и пројекте од јавног интереса у областима омладинског сектора, и то:

1. Јавни конкурс за подршку јединицама локалне самоуправе у спровођењу омладинске политике на локалном нивоу;

2. Jавни конкурс за стимулисање различитих облика запошљавања, самозапошљавања и предузетништва младих;

3. Jавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за спровођење циљева Националне стратегије за младе и програма „Млади су закон”;

4. Jавни конкурс за развој и спровођење омладинске политике;

5. Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката у областима омладинског сектора који су одобрени од стране Европске комисије.

Право учешћа на конкурсу 1 имају локалне самоуправе које имају основану канцеларију за младе, у складу са чланом 22. Закона о младима;

Право учешћа на конкурсима 2, 3, 4 и 5 имају удружења младих, удружења за младе и њихови савези који су регистровани на територији Републике Србије; који су уписани у Јединствену евиденцију удружења младих, удружења зa младе и њихових савеза, у складу са Правилником о садржини и начину вођења јединствене евиденције удружења младих, удружења за младе и њихових савеза („Службени гласник РС”, број 1/12) коју води Министарство омладине и спорта.

Где и како

Рокови за достављање предлога програма и пројеката су 15 дана од дана објављивања конкурса, односно до 15. маја 2018. године.

Конкурсна документација се предаје на писарницу министарства или шаље поштом (обичном поштом, пост експрес, курирском службом, пошиљком са потврђеним уручењем, доставном службом и сл.), с тим да је неопходно да конкурсна документација послата поштом стигне на писарницу у року за конкурисање, односно до 15. маја 2018. године до 15:30 часова. Благовремена је и пријава послата препорученом пошиљком (са ознаком „R” и бројем пошиљке) која је предата пошти у року за конкурисање (закључно са последњим даном рока за конкурисање, односно 15. маја 2018. године).

Министарство ће током трајања конкурса организовати „отворена врата” за консултације у вези објављених конкурса са заинтересованим подносиоцима ројеката 8. маја 2018. године у периоду од 12.30 до 15 часова. Заинтересовани могу да се пријаве на мејл konkursi.omladina@mos.gov.rs. Након пријаве, министарство ће подносиоцима пријаве послати мејл са додатним детаљима.

Правни основ

Члан 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14);

Члан 22. став 4. Закона о младима („Службени гласник РС”, брoj 50/11);

Члан 3. Правилника о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора („Службени гласник РС”, број 30/18)

Корисни линкови

www.mos.gov.rsКоментари

Министарство омладине и спорта

www.mos.gov.rs/

Булевар Михајла Пупина 2

+381113117099

+381113112261

еАнкете