Град Сремска Митровица

Захтев за увид у матичне књиге или издавање просте фотокопије матичних списа
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Захтев за увид у матичне књиге или издавање просте фотокопије матичних списа

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
- СЛУЖБА ЗА ЛИЧНА СТАЊА ГРАЂАНА -

Опис

Увид у матичне књиге, као и списе на основу којих је извршен упис у матичне књиге, дозволиће се лицу на које се ти подаци односе, члану његове уже породице, усвојитељу или старатељу, а другим лицима на начин и под условима утврђеним Законом који уређује заштиту података о личности и законом који уређује слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Где и како

Захтев за увид у матичне књиге или издавање просте фотокопије матичних списа можете поднети:

  - користећи еУслугу на овом Порталу, где одмах плаћате и све неопходне таксе;

  - на портал можете доћи и преко сајта Града Сремска Митровица www.sremskamitrovica.rs

(избором еУправа – електронске услуге);

  - образац захтева  можете  одштампати,  или преузети на шалтеру, попунити и предати на шалтеру Услужног центра Градске управе Града Сремска Митровица или послати путем поште.

Детаљније информације могу се добити и на телефон 022/610-566 локал 118. 

Уз захтев се подноси:

  - Уплатницa о уплаћеној такси на ж.р. број 840-742221843-57, позив на број 97 75234 у корист Буџета Републике Србије у износу од 670,00 динара (за сваки започети сат увида у МК), 

   - Уплатницa о уплаћеној градској административној такси на ж.р. број 840-742241843-03, позив на број 97 75234, у корист Буџета Града Сремска Митровица, у износу од 100,00 динара (за сваки започети сат увида у МК), односно 300,00 динара код издавања преписа или просте фотокопије из матичних списа.

Правна подлога

Закон о матичним књигама ( ,,Службени гласник РС,, број 20/09)
Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига (,, Службени гласник РС,, број 109/2009, 4/2010,10/2010, 25/2011 и 5/2013)Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Сремска Митровица

www.sremskamitrovica.rs

Свeтoг Димитриja 13

022/610-566

022/610-562

еАнкете