Министарство државне управе и локалне самоуправе


Назив услуге

Јавни позив за акредитацију ПРАВНИХ лица за реализацију програма стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе

На основу члана 121. став 5. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16) и члана 6. Правилника о критеријумима и условима за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања службеника у јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 49/17), Министарство државне управе и локалне самоуправе расписује јавни позив за акредитацију правних лица за реализацију програма стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе.

Овај позив објављује се на интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе , на националном Порталу еУправа и у дневном листу Политика.

Министарство државне управе и локалне самоуправе објављује засебне јавне позиве за правна лица и за физичка лица.

Министарство државне управе и локалне самоуправе објављује јавне позиве за сваку календарску годину.

Процес акредитације правних лица за реализацију програма стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе, спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе а подржава Пројекат „Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи“, који финансирају Европска унија и Савет Европе, а спроводи Савет Европе у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе и Сталном конференцијом градова и општина.

Циљ: Акредитација лица за реализацију програма стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе се спроводи у складу са принципима утврђеним у Стратегији стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе у Републици Србији („Службени гласник РС“, бр. 27/15) а ради јачања административних капацитета запослених у градским и општинским управама, професионализације службеника и оптимизације ресурса.

Акредитација реализатора програма

Реализатори програма су:

1) правна и физичка лица, која на основу издате акредитације у складу са Правилником о критеријумима и условима за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања службеника у јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 49/17) могу да учествују у поступку одабира извођача програма стручног усавршавања службеника у јединицама локалне самоуправе (у даљем тексту: програми),

2) државни органи, органи аутономне покрајине и органи јединица локалне самоуправе, службе које ти органи оснивају и независна тела и организације основане законом када реализују програме,

3) установе и организације акредитоване у складу са Правилником о критеријумима и условима за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања службеника у јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 49/17) и установе и организације акредитоване у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 87/16), Законом о научноистраживачкој делатности („Службени гласник РС“, бр. 110/05, 50/06 – испр., 18/10 и 112/15) и Законом о образовању одраслих („Службени гласник РС“, бр. 55/13).

Предузетник, регистрован у складу са законом којим се уређује правни положај привредних друштава, може изабрати да се акредитује или у складу са критеријумима и условима предвиђеним за акредитацију правних лица или у складу са критеријумима и условима за акредитацију физичких лица. Након добијене акредитације, предузетник не може променити избор начина акредитације.

Изузетно, не морају се акредитовати међународне развојне агенције и међународне организације када на основу споразума са Републиком Србијом реализују програме стручног усавршавања и за то ангажују реализаторе акредитоване у складу са Правилником о критеријумима и условима за акредитацију реализатора програма стручно усавршавања службеника у јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 49/17).

Критеријуми и услови за акредитацију правних лица

Критеријуми за акредитацију правних лица јесу да поседују:

1)  административне и стручне капацитете за организациjу и спровођење програма;
2)  релевантно организационо искуство у реализациjи стручног усавршавања, обука или образовања одраслих;
3)  материјално-техничку опремљеност.

Услови за акредитацију правних лица јесу:

1)  да има бар једног запосленог са пуним радним временом коjи jе ангажован на административним и организационим пословима у вези са спровођењем обука или сличних активности;
2)  да је у претходне три године ангажовалo наjмање пет тренера или предавача коjи задовољаваjу услове за акредитациjу физичких лица из члана 5. Правилника о критеријумима и условима за акредитацију реализатора програма стручно усавршавања службеника у јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 49/17);
3)  да jе у претходне три године организовалo и реализовалo наjмање десет обука или сличних активности (укључуjући и предавања, семинаре, радионице и обуке на даљину);
4)  да располаже простором за обуку, у власништву, закупу или по основу уговора о коришћењу;
5)  да располаже опремом и средствима за обуку (намештај, рачунари, пројектори, табле за презентацију и др.)

Напомена

Сви документи прилажу се у електронском облику као скенирани оригинални документи.  Неразумљиве или непотпуне пријаве се неће разматрати.

Адреса на коју се подносе пријаве

Пријаве се подносе у електронском облику путем интернет странице министарства, Портала еУправе или електронском поштом на адресу akreditacija@mduls.gov.rs

Лице задужено за давање обавештења о јавном позиву

Вања Буквић, адреса: akreditacija@mduls.gov.rs

Рок за подношење пријава

Jавни позив за акредитацију је отворен током 2017. године. 

Докази који се прилажу

- Потписан портфолио организације
- Изјава правног лица да поседује односно користи простор за обуке
- Изјава правног лица о радном ангажовању запосленог
- Потврда правног лица о ангажовању физичких лица у својству тренера/предавача
- Потврда о организацији и реализацији обука и сличних активности
- Изјава о поседовању опреме и средстава за спровођење обука

Утврђивање испуњености критеријума и услова за акредитацију и издавање акредитације

Испуњеност критеријума и услова за акредитацију утврђује се на основу поднетих пријава након објављивања јавних позива.

Министарство државне управе и локалне самоуправе (у даљем тексту: министарство) обавештава Савет за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе (у даљем тексту: Савет) о пристиглим пријавама на јавни позив за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања до 10. у месецу за пријаве поднете у претходном месецу.

Након расправе о свим пријавама, Савет доставља министру образложени предлог да акредитује или не акредитује сваког појединачног подносиоца пријаве.

На основу предлога Савета, министар доноси поједични акт о акредитацији за сваког реализатора, најкасније месец дана након усвајања предлога Савета.

Ако министар не усвоjи предлог Савета, о томе обавештава Савет.

Акт о акредитациjи и акт о одбијању акредитације издаjу се у облику решења.

Акт о акредитациjи и одбијању акредитације достављају се обичном и електронском поштом. Министарство државне управе и локалне самоуправе

http://www.mduls.gov.rs/

Бирчанинова 6

011/3620-146

-

еАнкете