Нишавски управни округ

Управни округ је подручни центар државне управе који обухвата окружне подручне јединице свих органа државне управе које су образоване за његово подручје. Нишавски округ Ниш је основан 1992 године на основу Уредбе о начину вршења послова министарства и посебних организација ван њиховог седишта("Службени гласник РС" број 3/92) а његова трансформација у Нишавски управни округ је извршена на основу Уредбе о управним окрузима("Сл.гласник РС"број 15/06). Нишавски округ чине град Ниш и општине Алексинац, Дољевац, Мерошина, Ражањ,Гаџин хан и Сврљиг као и градске општине Медијана, Пантелеј, Црвени крст, Палилула и Нишка бања. Седиште Нишавског управног округа је у Нишу ул.Страхињића бана бб.


Правни основ

 Нишавски управни округ на основу члана 54. Закона о државним службеницима (Службани гласник РС, бр.79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима (Службени гласник РС, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-4965/2017од 26. маја 2017. године, оглашава

Назив услуге

 Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

Орган у коме се попуњава радно место

 Нишавски управни округ, Ниш, Страхињића бана бб

Радно место које се попуњава

 1. Радно место за опште послове, Стручна служба, звање саветник – 1 извршилац.

Опис послова: Води персоналне и друге евиденције државних службеника и намештеника и израђује месечна извештаје за Централну кадровску евиденцију; организује и учествује у спровођењу поступка јавних набавки за потребе Стручне службе и прати квалитет и начин пружања уговорених услуга; учествује у припреми и изради нацрта кадровског плана; учествује у припреми предлога акта о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби и обавља послове аналитичара радних места; припрема уговоре које закључује Управни округ; обавља послове којима се обезбеђује доступност информацијама од јавног значаја; стара се о пословима безбедности и здравља на раду и припрема и спроводи плана интегритета органа; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕЦПБ бодова мастер академским студијама, специјалистичким  академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање енглеског језика и познавање рада на рачунару.


У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о државним службеницима -усмено, познавање Закона о државној управи – усмено, познавање организационе структуре Нишавског управног округа – усмено, познавање енглеског језика – увидом у сертификат или други доказ, познавање рада  на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације и мотивација – усмено

Место рада : Ниш, Страхињића бана бб.

Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс

 Нишавски управни округ, Страхињића бана бб,  18 000 Ниш, са назнаком # За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

Лице које је задужено за давање обавештења

 Вукадиновић Зорица, тел: 018/ 505-143, Стручна служба Нишавског управног округа

Општи услови за запослење

 Држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Рок за подношење пријава

 Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс

 Потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству уз коју треба назначити радно место за које се конкурише; изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама по којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акт из којих се види на којим пословима , у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопија докумената које су оверене пре 01. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном  стручном испиту за рад у државним органима / уверење о положеном правосудном испиту. Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку (Сл.гласник РС, број 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увод, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикасније ги бржег  спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат чинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на web страници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања: www.minrzs.gov.rs, у делу Конкурси.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

Трајање радног односа

 Радни однос се заснива на неодређено време. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од најмање шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.

Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку

 Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребну докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, провера стручних оспособљености, знања и вештина у изборном поступку обавиће се у Нишу, ул.Страхињића бана бб., ПЦ Амбасадор III спрат, о чему ће кандидати бити обавештени , телеграмом, на адресе које наведу у својим пријавама.

Напомене:
Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао), биће одбачене.

Овај конкурс се објављује на web страници Нишавског управног округа: www.nis.okrug.gov.rs, на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, web страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

На web страници Службе за управљање кадровима може се погледати опис послова оглашених радних места.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.Нишавски управни округ

http://www.nis.okrug.gov.rs

Страхињића бана бб

018 523 434

018 523 742

еАнкете