Градска општина Нови Београд

Издавање Извода из техничке документације (спецификација простора)
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Издавање Извода из техничке документације (спецификација простора)

Орган задужен за спровођење

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ПРОЈЕКТОВАЊЕ

Опис

Потврда о спецификацији простора издаје се актом Одељења за грађевинске и комуналне послове и инвестиционо пројектовање у року од 15 (петнаест) дана од дана подношења уредног захтева странке.

Где и како

Потврда о спецификацији простора  садржи податке о посебном делу зграде за који се подаци траже, а могу се односити на:
            -  површину;
            -  спратност;
            -  положај;
            -  собност;
            -  пројектантске ознаке;
            -  друге податке који се могу дати из техничке документације.

Уз захтев за издавање потврде о спецификацији простора на основу техничке документације подноси се,односно прибавља:
1. Правоснажнa грађевинскa и употребнa дозволa за предметни објекат и све измене дозволе (уколико постоје) оверенe оригиналним печатом Историјског архива града Београда), са одговарајућим записником о извршеном техничком прегледу,  за предметни објекат- део објекта, 
2. Оверенa  архивскa  документацијa из Историјског архива града  Београда  (извод из архитектонско-грађевинског пројекта: ситуацијa, основa предметне етаже објекта са видним пројектанским печатом и одговарајућим табелама са уписаном наменом и  површинама свих просторија објекта, као и свa осталa неопходнa документацијa из које је могуће утврдити намену и површину посебних делова предметног објекта).
3.  Доказ о уплати административне таксе

НАПОМЕНА:
Захтев улази у процедуру обраде онда када је захтев комплетан, тј. када има потпуну документацију.

Корисни линкови

Правни основ

- Закон о општем управном поступку( „Службени гласник РС“ број 18/16)

Оригинални обрасциИзвршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Градска општина Нови Београд

http://www.novibeograd.rs

Булевар Михаила Пупина 167

011/3106 700

011/311 2576

еАнкете