Министарство државне управе и локалне самоуправе

Јавни позив за акредитацију ФИЗИЧКИХ лица за реализацију програма стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Јавни позив за акредитацију физичких лица за реализацију програма стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе

На основу члана 121. Став 5. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16) и члана 6. Правилника о критеријумима и условима за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања службеника у јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 49/17), Министарство државне управе и локалне самоуправе расписује јавни позив за акредитацију физичких лица за реализацију програма стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе.

Овај позив објављује се на интернет презентацији Министарства државне управe и локалне самоуправе , на Порталу еУправa и у дневном листу Политика.

Министарство државне управе и локалне самоуправе објављује засебне јавне позиве за правна лица и за физичка лица.

Министарство државне управе и локалне самоуправе објављује јавне позиве за сваку календарску годину.

Процес акредитације физичких лица за реализацију програма стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе, спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе а подржава Пројекат „Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи“, који финансирају Европска унија и Савет Европе, а спроводи Савет Европе у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе и Сталном конференцијом градова и општина.

Циљ: Акредитација лица за реализацију програма стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе се спроводи у складу са принципима утврђеним у Стратегији стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе у Републици Србији („Службени гласник РС“, бр. 27/15) а ради јачања административних капацитета запослених у градским и општинским управама, професионализације службеника и оптимизације ресурса.

Акредитација реализатора програма

Реализатори програма су:

1)  правна и физичка лица, која на основу издате акредитације у складу са Правилником о критеријумима и условима за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања службеника у јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 49/17) могу да учествују у поступку одабира извођача програма стручног усавршавања службеника у јединицама локалне самоуправе (у даљем тексту: програми),

2)  државни органи, органи аутономне покрајине и органи јединица локалне самоуправе, службе које ти органи оснивају и независна тела и организације основане законом када реализују програме,

3)  установе и организације акредитоване у складу са Правилником о критеријумима и условима за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања службеника у јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 49/17) и установе и организације акредитоване у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 87/16), Законом о научноистраживачкој делатности („Службени гласник РС“, бр. 110/05, 50/06 – испр., 18/10 и 112/15) и Законом о образовању одраслих („Службени гласник РС“, бр. 55/13).

Предузетник, регистрован у складу са законом којим се уређује правни положај привредних друштава, може изабрати да се акредитује или у складу са критеријумима и условима предвиђеним за акредитацију правних лица или у складу са критеријумима и условима за акредитацију физичких лица. Након добијене акредитације, предузетник не може променити избор начина акредитације.

Изузетно, не морају се акредитовати међународне развојне агенције и међународне организације када на основу споразума са Републиком Србијом реализују програме стручног усавршавања и за то ангажују реализаторе акредитоване у складу са Правилником о критеријумима и условима за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања службеника у јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 49/17).

Критеријуми и услови за акредитацију физичких лица

Критеријуми за акредитацију физичких лица јесу да поседују:

1)  формално образовање;
2)  професионално искуство и доказану стручност у одређеноj области или областима;
3)  неопходна методолошка знања и вештине;
4)  одговарајуће искуство у стручном усавршавању или образовању одраслих.

Услови за акредитацију физичких лица јесу:

1)  да има најмање завршено средње образовање;
2)  да има наjмање пет година професионалног искуства у области за коjу жели да се акредитуjе;
3)  да поседује релeвантан доказ о методолошким знањима и вештинама(потврда о завршеној обуци за тренера, сертификат о компетенциjама за образовање одраслих, препоруке организатора обука, видео записе о реaлизованим обукама и слично);
4)  да је реализовало наjмање три обуке (укључуjући предавања, семинаре, презентациjе, радионице и обуке на даљину) у периоду од претходне три годинe.

Физичка лица која се налазе на листи реализатора програма у складу са прописима о стручном усавршавању државних службеника не морају доказивати испуњеност услова из члана 5. став.3 Правилника о критеријумима и условима за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања службеника у јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 49/17).

Напомена

Сви документи прилажу се у електронском облику као скенирани оригинални документи. Видео записи достављају се електронском поштом на адресу: akreditacija@mduls.gov.rs са позивом на број апликације (“EGN" број апликације са Портала еУправа), именом и презименом подносиоца пријаве као и датумом подношења исте.
Неразумљиве или непотпуне пријаве се неће разматрати.

Адреса на коју се подносе пријаве

Пријаве се подносе у електронском облику путем интернет странице министарства, Портала еУправе или електронском поштом на адресу akreditacija@mduls.gov.rs

Лице задужено за давање обавештења о јавном позиву

Вања Буквић, адреса електронске поште: akreditacija@mduls.gov.rs

Рок за подношење пријава

Jавни позив за акредитацију је отворен током 2017. године. 

Докази који се прилажу

- Потписана биографија

- Скенирани оригинал дипломе

- Доказ о методолошким знањима и вештинама (потврда о завршеној обуци за тренере, сертификат о компетенцијама за образовање одраслих, препоруке организатора обука, видео записе о реализованим обукама и слично)

- Доказ да jе у претходне три године организовао/ла и реализовао/ла наjмање три обуке (укључуjући предавања, семинаре, радионице, презентације и обуке на даљину) у складу са захтевом из формулара за пријаву.

Утврђивање испуњености критеријума и услова за акредитацију и издавање акредитације

Испуњеност критеријума и услова за акредитацију утврђује се на основу поднетих пријава након објављивања јавних позива.

Министарство државне управе и локалне самоуправе обавештава Савет за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе о пристиглим пријавама на јавни позив за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања до 10. у месецу за пријаве поднете у претходном месецу.

Након расправе о свим пријавама, Савет доставља министру образложени предлог да акредитује или не акредитује сваког појединачног подносиоца пријаве.

На основу предлога Савета, министар доноси поједични акт о акредитацији за сваког реализатора, најкасније месец дана након усвајања предлога Савета.

Ако министар не усвоjи предлог Савета, о томе обавештава Савет.

Акт о акредитациjи и акт о одбијању акредитације издаjу се у облику решења.

Акт о акредитациjи и одбијању акредитације достављају се обичном и електронском поштом.

Оригинални обрасциИзвршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Министарство државне управе и локалне самоуправе

http://www.mduls.gov.rs/

Бирчанинова 6

011/3620-146

-