Град Сремска Митровица

Захтев за накнаду путних трошкова за превоз пратиоца деце и ученика са сметњама у развоју


Назив услуге

Захтев за накнаду путних трошкова за превоз пратиоца деце и ученика са сметњама у развоју 

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И СПОРТ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Трг Светог Димитрија 13, 22000 Сремска Митровица

 

Опис

Захтев за накнаду путних трошкова за превоз пратиоца деце и ученика са сметњама у развоју подноси родитељ који жели да оствари поменуто право. 

Где и како

Захтев и образац изјаве о сагласности прибављања података можете преузети:
- из параграфа Оригинални обрасци
 
(до исте еУслуге можете доћи и преко Портала еУправе - избором Градскa управa Сремска Митровица
  и преко сајта Града Сремска Митровица – избором еУслуге или еУправа).
- на шалтерима Услужног центра Града Сремска Митровица, сваког радног дана од 08- 14 часова.

Испуњен захтев и испуњен и потписан образац изјаве о сагласности прибављања податка
могу се предати у Градском услужном центру Града Сремска Митровица, на шалтеру брoj 4  лично или путем поште.

Све потребне информације могу се добити на телефон 022/610-566 локал 123 или у канцеларији 23 сваког радног дана од 07-15 часова.

 Уз захтев приложити следеће доказе:

            -          потврду из школе о редовном упису ученика,
             -          Фотокопију Мишљења Интерресорне комисије Града Сремска Митровица
             -          фотокопију личне карте родитеља или старатеља 

Правни основ

- Закон о социјалној заштити („Службени гласник РС„ број: 124/2011),
- Закон о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС„ број: 16/2002, 115/2005 и
  107/2009),
- Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, број
  72/2009
, 52/2011, 55/2013, 35/15 и   68/15),
- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007),
- Одлуке о начину остваривања права на материјалне помоћи-субвенције деци, ученицима и студентима са
  територије града Сремска
  Митровица („Службени лист Града Сремска Митровица“ број: 14
/II/2016),
- Закон о општем управном поступку („Сл. гласник  РС“, број: 18/2016) Коментари

Град Сремска Митровица

www.sremskamitrovica.rs

Свeтoг Димитриja 13

022/610-566

022/610-562

еАнкете