Министарство заштите животне средине

Министарство заштите животне средине обавља послове државне управе који се односе на: - основе заштите животне средине; систем заштите и унапређења животне средине; - националне паркове, инспекцијски надзор у области заштите животне средине; - примену резултата научних и технолошких истраживања и истраживања развоја у области животне средине; - спровођење Конвенције о учешћу јавности, доступности информација и праву на правну заштиту у области животне средине; заштиту природе; заштиту ваздуха; - заштиту озонског омотача; климатске промене; - прекогранично загађење ваздуха и воде; заштиту вода од загађивања ради спречавања погоршања квалитета површинских и подземних вода; - утврђивање услова заштите животне средине у планирању простора и изградњи објеката; - заштиту од великог хемијског удеса и учешће у реаговању у случају хемијских удеса; - заштиту од буке и вибрација; заштиту од јонизујућег и нејонизујућег зрачења; - управљање хемикалијама и биоцидним производима; спровођење Конвенције о хемијском оружју у складу са законом; - управљање отпадом, изузев радиоактивним отпадом; - стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи; - одобравање прекограничног промета отпада и заштићених биљних и животињских врста, као и друге послове одређене законом. Агенција за заштиту животне средине, као орган управе у саставу Министарства заштите животне средине, са својством правног лица, обавља послове државне управе који се односе на: - развој, усклађивање и вођење националног информационог система заштите животне средине (праћење стања чинилаца животне средине кроз индикаторе животне средине; - регистар загађујућих материја и др.); - спровођење државног мониторинга квалитета ваздуха и вода, укључујући спровођење прописаних и усаглашених програма за контролу квалитета ваздуха, површинских вода и подземних вода прве издани и падавина; - управљање Националном лабораторијом; - прикупљање и обједињавање података о животној средини, њихову обраду и израду извештаја о стању животне средине и спровођењу политике заштите животне средине; развој поступака за обраду података о животној средини и њихову процену; - вођење података о најбољим доступним техникама и праксама и њиховој примени у области заштите животне средине; - сарадњу са Европском агенцијом за заштиту животне средине (ЕЕА) и Европском мрежом за информације и посматрање (ЕИОНЕТ), као и друге послове одређене законом.

Јавни конкурс за доделу средстава за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине у 2017. години


Назив услуге

Јавни конкурс за доделу средстава за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине  у 2017. години

Орган задужен за спровођење

 Министарство пољопривреде и заштите животне средине

Oбласт јавног конкурса

Заштита животне средине у оквиру ближе дефинисаних тематских области

Општи циљ јавног конкурса

Унапређење заштите животне средине кроз јачање свести јавности о значају заштите животне средине. Приоритетне тематске области су: заштита природних вредности; заштита земљишта; заштита вода; управљање отпадом; промоција  Архуске конвенције; промоција зелене економије, финансирање животне средине. 
 
Предложени пројекти, усаглашени са општим циљем конкурса, треба да за резултат имају унапређену свест у тематској области у којој се пројекат предлаже и остварене конкретне и мерљиве резултате спровођењем неких од следећих активности: популаризација, подстицање и јачање свести о значају заштите животне средине (информисање, промотивне активности, издаваштво, фестивали, кампање, еколошке изложбе и др); унапређење знања (кроз организовање неформалних видова образовних активности - 
 2/5 
семинари, стручни скупови, и др);  или решавање појединачних проблема у области очувања и заштите животне средине, од интереса за локалну или ширу заједницу. 
 
(Детаљне информације о начину реализације  наведених тематских области дате су у Смерницама за подносиоце предлога пројеката по Јавном, конкурсу које су саставни део Јавног конкурса).

Опредељена средстава

Средства за овај конкурс у укупном износу од 20.000.000,00 (двадесетмилиона) динара обезбеђена су Законом о буџету Републике Србије за 2017. годину („Сл. гласник РС”, бр. 99/16), раздео 23, функција 560, Програм  0404 Управљање заштитом животне средине, програмска  активност ПA 0006 Подршка пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине; економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама.   Реализација изабраних пројеката биће суфинансирана највише до 900.000,00 (деветстохиљада) динара по пројекту. 
 
Пројектном пријавом може се потраживати највише до  80% укупно потребних средстава. 
 
Суфинансирање пројекта из других извора  може бити из сопствених прихода, буџета територијалне аутономије или локалне самоуправе, иностраних фондова, поклона или донацијa.   
 
Удружења чији пројекти буду изабрани за суфинансирање биће у обавези да доставе број наменског рачуна који је отворен код Управе за трезор (у складу са обавезом дефинисаном у Правилнику о измени Правилника о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор , „Службeни глaсник РС”, бр. 113/13, 8/14 и 24/16).  
 
Очекивани датум почетка реализације изабраних пројеката: након спровођења конкурсне процедуре и потписивања уговора, очекивано: крај августа/почетак септембра 2017. године. 

Услови

1. Општи услови: Право учешћа на Конкурсу имају удружења, задужбине (које су основане ради остваривања општекорисног циља) и фондације,  уписане у Регистар Агенције за привредне регистре:

- који делују на територији Републике Србије;

- чији се циљеви, према статутарним одредбама, остварују у области заштите животне средине;

- имају потребне капацитете за спровођење предложеног пројекта. 

 
2. Остали услови - По наведеном Конкурсу могу се предложити пројекти:
 
- који се  реализују на подручју Републикe Србијe;
- који су краткорочни и који се могу реалиизовати у року не дужем од три месеца, од дана потписивања уговора, а најкасније до 30. новембра 2017. године;  
- који се односе на једну од горе наведених приоритетних тематских области;  
- једна организација, као носилац, може предложити само један пројекат.   

Документација која се подноси приликом конкурисања

 Обавезну конкурсну документацију чине комплетно попуњени следећи обрасци и прилози:  

1. Списак документације која се доставља (образац бр.1);  

2. Подаци о подносиоцу Пријаве и основни подаци о предлогу пројекта за суфинансирање; (образац бр. 2);

3. Биографијe руководиоца и лица која реализују пројекат (образац бр. 3);    

4. Детаљан опис пројекта (написан у слободној форми, а према информацијама датим у Смерницама)  - (навести као прилог бр. 4);  

5. Електронска верзија обавезне конкурсне документације – CD/USB  - (навести као прилог бр.5). 

 
Додатна конкурсна документација - Поред горе наведене обавезне конкурсне документације пожељно је да подносилац пријаве достави и друга документа релевантна за реализацију пројекта (писма препоруке, обезбеђене сагласности и др.). 
 

Начин достављања документације

 Обавезна конкурсна документација (потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом организације), као и додатна конкурсна документација (уколико се прилаже) доставља се у једном примерку  (као организована целина - повезана у фасцикли или сл.) у затвореној коверти поштом на адресу: 
 
Министарство пољопривреде и заштите животне средине
ул. Омладинских бригада 1  
11070 Нови Београд
са назнаком:  За КОНКУРС –НВО   2017.  – животна средина
ТЕМАТСКА ОБЛАСТ ____________________________________________ (обавезно назначити једну тематску област на коју се пројекат приоритетно односи)
(НЕ ОТВАРАТИ) 
 
или лично (у затвореној коверти) на наведену адресу, у писарници републичких органа. На полеђини коверте обавезно написати пуно име и адресу подносиоца пријаве. 
 
 
Рокови за подношење пријава на Јавни конкурс, вредновање и рангирање предлога пројеката  и одлучивања о додели средстава Конкурсна документација се подноси у  року од 15 дана од дана објављивања Конкурса на интернет страници Министарства (www.mpzzs.gov.rs) и (www.eko.minpolj.gov.rs) и порталу е-Управа (www.euprava.gov.rs). 
 
Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању предлога Листе вредновања и рангирања пријављених пројеката, у року од три дана од дана објављивања листе. 
 
Конкурсна комисија утврђује предлог Листе вредновања и рангирања пријављених пројеката, у року који не може бити дужи од 60 дана од дана истека рока за подношење пријава и исту објављује на интернет страници Министарства и порталу е- Управа. 
 
На предлог Листе вредновања и рангирања пријављених пројеката учесници конкурса имају право приговора, у року од пет дана од дана њеног објављивања. 
 
Одлуку о приговору доноси Конкурсна комисија у року од 15 дана од дана пријема приговора. 
 
Одлука о избору пројеката доноси се у року  од 30 дана од дана утврђивања предлога Листе и објављује на интернет страници Министарства и порталу е-Управа. 

Напомена - остале информације

Избор пројеката вршиће се применом следећих критеријума:

- Референце пројекта: начин реализације  пројектних активности у оквиру одабране тематске области; дужина трајања пројекта; број лица која реализују пројекат; очекивани резултати пројекта;  

- Циљеви који се постижу: могућност имплементације пројекта; степен унапређења стања у области у којој се пројекат спроводи; обим задовољавања јавног интереса

- величина циљне групе обухваћена пројектом; могућност развијања пројекта и његова одрживост; промоција родне равносправности и јачање улоге рањивих друштвених група;

 - Суфинансирање пројекта из других извора (сопствених прихода, буџета територијалне аутономије или локалне самоуправе, иностраних фондова, поклона или донацијa) и висина потраживаних средстава, односно проценат суфинансирања из других извора;

- Оправданост буџета пројекта: oправданост структуре (врсте) и висине трошкова;  

- Законитост и ефикасност раније коришћених средстава;  

- Квалификације пројектног тима;  

- Претходно искуство организације у спровођењу пројеката из тематске области на коју се односи предлог пројекта;  

 
Остале напомене:
Неће се разматрати/вредновати:  
- непотпуне пријаве;  
- неблаговремене пријаве;
- пријаве поднете супротно одредбама датим у општим и осталим условима, као и пријаве послате факсом, електронском поштом и др.;
- пријаве које садрже друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину пријаве или је није могуће вредновати према задатим критеријумима.  
 
Пријаве и приложена документација остају у архиви и не враћају се. 
 
Саставни део јавног конкурса чине:  
- Смернице за подносиоце предлога пројеката по Јавном, конкурсу за доделу средстава за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине  у 2017. години;
- Oбразац бр. 1  - Списак документације која се доставља;  
- Oбразац бр. 2  - Подаци о подносиоцу Пријаве и основни подаци о предлогу пројекта за суфинансирање;  
- Oбразац бр. 3 - Биографијe руководиоца и лица која реализују пројекат;  
 
Додатне информације Додатне информације о овом конкурсу могу се наћи у Смерницама за подносиоце предлога пројеката, у оквиру конкурсне документације. Информације се могу добити и телефонским путем, позивом на број 011/31 21 241.  
 
Текст јавног конкурса и пратећа документација која је саставни део јавног конкурса могу се преузети на интернет страници Министарства (www.mpzzs.gov.rs) и www.eko.minpolj.gov.rs)  и порталу е-Управа (www.euprava.gov.rs). 

Оригинални обрасциКоментари

Министарство заштите животне средине

http://www.ekologija.gov.rs

Булевар Михајла Пупина 2

011/3110-271

011/3110-298

еАнкете