Предшколска установа "Пчелица" Сремска Митровица

Пријава детета у предшколску установу
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

ВАЖНО

ПРИЈАВА ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ НИЈЕ МОГУЋА ЗА САМОХРАНЕ РОДИТЕЉЕ, ОСИМ ЗА САМОХРАНОГ РОДИТЕЉА КАДА ЈЕ ДРУГИ РОДИТЕЉ НЕПОЗНАТ; ЗА РОДИТЕЉЕ КОЈИ НИСУ ДРЖАВЉАНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ; ЗА ДЕЦУ ЖРТАВА НАСИЉА У ПОРОДИЦИ; ДЕЦУ СА СМЕТЊАМА У ПСИХОФИЗИЧКОМ РАЗВОЈУ; ДЕЦУ ИЗ ПОРОДИЦА КОЈЕ КОРИСТЕ НЕКИ ОБЛИК СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ; ДЕЦУ ИЗ ПОРОДИЦЕ У КОЈОЈ ЈЕ ДЕТЕ ТЕШКО ОБОЛЕЛО ИЛИ ИМА СМЕТЊЕ У ПСИХОФИЗИЧКОМ РАЗВОЈУ; ЗА ДЕЦУ ТЕШКО ОБОЛЕЛИХ РОДИТЕЉА; ЗА ДЕЦУ ЧИЈИ СУ РОДИТЕЉИ РАТНИ ВОЈНИ ИНВАЛИДИ ИЛИ ИМАЈУ СТАТУС РАСЕЉЕНОГ ИЛИ ПРОГНАНОГ ЛИЦА; ДЕЦА ПРЕДЛОЖЕНА ОД СТРАНЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД; ДЕЦА ИЗ СРЕДИНА У КОЈИМА ЈЕ УСЛЕД ПОРОДИЧНИХ И ДРУГИХ ЖИВОТНИХ ОКОЛНОСТИ УГРОЖЕНО ЗДРАВЉЕ,БЕЗБЕДНОСТ И РАЗВОЈ.ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА НИЈЕ У МОГУЋНОСТИ ДА ПРИХВАТИ ПРИЈАВУ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ ЈЕР ЈЕ НЕОПХОДНО ДОСТАВИТИ ДОКУМЕНТАЦИЈУ КОЈОМ СЕ ДОКАЗУЈЕ НАВЕДЕНО.

Назив услуге

Упис деце у предшколску установу „Пчелица“чији је оснивач град Сремска Митровица

Датум објављивања/ажурирања

03.05.2019 године

Орган задужен за спровођење

Предшколска установа: "Пчелица"

Адреса: Марка Перичина Камењара бр. 16

Телефон: 022/ 624-398

Надзорни орган

Град Сремска Митровица

Опис

Захтев за упис детета у предшколску установу  чији је оснивач Град Сремска Митровица може се поднети електронским путем или непосредно у самој установи.(попоуњавањем уписнице)

У предшколску установу може да се упише дете на захтев родитеља, старатеља и хранитеља:

- деца узраста од 1 до 3 године (јасле) напомена-Због техичких и организационих  могућности упис  у уписном року за  радну годину се врши само за децу која до 01.09. пуне једну годину, а накнадно се уписују деца кад стекну услов тј. кад напуне годину дана  и то код социјалног радника установе;

- деца узраста од 3-5,5 година (вртић);

- деца узраста од 5,5-6,5 година (припремни предшколски програм-полудневни);

- деца узраста од 5,5-6,5 година (припремни предшколски програм-целодневни);

- деца са сметњама у развоју-развојна група.

Где и како

Поступак се покреће подношењем захтева предшколској установи.

Захтев за упис детета у предшколску установу може се поднети путем електронске услуге на националном порталу електронске управе Владе РС (www.euprava.gov.rs).

Коришћењем ове електронске услуге,на основу унетих података, систем еУправе аутоматски прибавља податке из Матичне књиге рођених и Централног регистра обавезног социјалног осигурања, без одласка у институције и чекања у редовима.

НАПОМЕНА: Уколико се електронским путем упишу деца из друштвено осетљивих група и друго: самохрани родитељи када су оба родитеља позната, за родитеље који нису држављани Републике Србије, за децу жртава насиља у породици, децу са сметњама у психофизичком развоју, децу из породица које користе неки облик социјалне заштите и друго неопходно је у што краћем року доставити потребну документацију којом се доказује наведено, јер Предшколска Установа није у могућности да прибави исту.

Уколико се захтев подноси непосредно,родитељи сами доносе потребну документацију.

Када подносилац сам прибавља документацију?

Уколико захтев за упис детета у предшколску установу није поднет путем електронске услуге на националном порталу електронске управе Владе РС (www.euprava.gov.rs).

Уколико се дете уписује по основу неког од приоритета или специфичности, потребна документацијасе прибавља у надлежним институцијама и непосредно се пoдноси предшколској установи.Уз захтев за упис прилажу се:

1. Документа којим се доказује статус детета/породице из осетљивих група:

1.1.Решење Центра за социјални рад или потврда да породица остварује неки обли социјалне заштите

1.2.Потврду или Решење да је дете без родитељдког старања смештено у хранитељску породицу

2. За децу са сметњама у психофизичком развоју:

2.1.Мишљење интерресорне комисије за процену потреба за пружање додатне образовне,здравствене или социјалне подршке детету или лекарску документацију

3. За децу из породица где је друго дете тешко оболело или са сметњама у психофизичком расту и развоју:

3.1.Мишљење интерресорне комисије за  процену потреба за пружањем додатне образовне,здравствене или социјалне подршке детету или лекарску документацију(потврда од лекара)

4. За самохране родитеље(један од набројаних докумената):

4.1.правоснажна судска пресуда-фотокопија (оригинал на увид) или решење о самосталном вршењу родитељског права

4.2.извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства

4.3.извод из матичне књиге умрлих за другог родитеља или решење надлежног органа о проглашењу несталог лица за умрло

5. За тешко оболелу децу:

5.1.потврда изабраног педијатра

6. За децу тешко оболелих родитеља / и ратних војних инвалида:

6.1.решење о инвалидитету или потврда изабраног лекара/ решење о потврђивању статуса ратног војног инвалида

7. За остале осетљиве категорије:

7.1.решење, потврда или препорука центра за социјални рад да је породица под одређеном врстом ризика

8. За лица на одслужењу казне:

8.1.потврда казнено-поправне установе о издржавању казне

9. За децу трће и четврто дете по реду рођења у породици:

9.1.Фотокопију извода из матичне књиге рођених(оригинал на увид) за сву децу, као доказ да је дете треће или четврто по реду рођења у породици.

2.Документа којим се доказује радно-правни статус родитеља/стараоца за сву децу:

2.1       За запослене - потврда  о запослености родитеља односно  за оба родитеља детета за које се подноси захтев за упис.

2.2.      За студенте - потврда о студирању (за текућу школску годину)

2.3.      За пољопривреднике -  потврда или Решење о активном статусу пољопривредног газдинства / копија

2.4.      За пензионере-решење, последњи чек  од пензије или потврда из Фонда ПИО.

3. Oстало:

Уколико подносилац не припада ниједној од наведених категорија, потребно је да поднесе релевантну документацију којом доказује наведени статус.Потребно је донети извод из матичне књиге рођених за дете- фотокопију а оригинал на увид, здравствену књижицу детета на увид и личну карту родитеља. За детаљније информације може се обратити предшколској установи.

Образац захтева може се преузети доле у тексту под Оригинални обрасци и попунити и непосредно предати у периоду уписа од 03.05.-31.05 текуће године сваким радним даном од 8-14 часова и то код уписне комисије која ће примати уписнице у објекту Звездивца у Сремској Митровици, и од 11-13 часова у објекту  Лане у Мачванској Митровици и Чуперак у Лаћарку. Упис у Припремни предшколски програм у селима вршиће се сваким радним даном код васпитача у групи у селу где родитељ жели да изврши упис.

Корисни линкови

Град Сремска Митровица

Правни основ

Члан 97. Закона о основама система образовања и васпитања (,,Службени гласник РС”, бр.72/2009,52/2011,55/2013, 35/2015 (аутентично тумачење) и 68/2015);
Чл. 13-14. Закона о предшколском васпитању и образовању (,,Службени гласник РС”, број 18/2010);
Правилник о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу („Службени гласник РС”, број 44/2011);
Правилник о упису деце и раду уписних комисија у ПУ“Пчелица“ бр. 1-11/13
Статут предшколске установе.

Оригинални обрасциИзвршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Предшколска установа "Пчелица" Сремска Митровица

-

Марко Перичин Камењар 16

022/624-398

-

еАнкете