Градска општина Нови Београд

Захтев за издавање одобрења за постављање oбјекта намењенoг за изнајмљивање спортских и рекреативних бицикала и реквизита за спорт и рекреацију на јавним и другим површинама
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Захтев за издавање одобрења за постављање  oбјекта намењенoг  за изнајмљивање спортских и рекреативних бицикала и реквизита за спорт и рекреацију  на јавним и другим површинама

Орган задужен за спровођење

Градска општина Нови Београд
Одељење за грађевинске и комуналне послове и инвестиционо пројектовање
Одсек за комуналне послове

Опис

Решењем овог Одељења се одобрава постављање oбјекта намењенoг  за изнајмљивање спортских и рекреативних бицикала и реквизита за спорт и рекреацију  на јавним и другим површинама

Где и како

      -   Захтев за издавање одобрења за  постављање oбјекта намењенoг  за изнајмљивање спортских и рекреативних бицикала и реквизита за спорт и рекреацију  на јавним и другим површинама, може се поднети надлежном органу  Управе:
- Електронски-Користећи еУслуге овог Портала
- Образац захтева можете и сами одштампати са  сајта www.novibeograd.rs попунити и послати поштом или доставити лично на шалтеру број 4. у холу Услужног центра Градске општине Нови Београд.

 Захтев за издавање одобрења за постављање oбјекта намењенoг  за изнајмљивање спортских и рекреативних бицикала и реквизита за спорт и рекреацију  на јавним и другим површинама  садржи:
- име и презиме и адреса, односно назив и седиште подносиоца захтева;
- назив и адресу ;
- време коришћења објекта
- опис локације
- попис прилога;

 Уз захтев се обавезно прилаже :
-  доказ о плаћеној административној такси:
- техничку документацију, коју чине: опис места постављања са наменом површине на којој се налази; технички опис привременог објекта и његов изглед;графички приказ места постављања са уцртаним привременим објектом и објектима у непосредном окружењу у размери 1:100 или 1:200 и фотографски приказ површине на којој се постављање врши.
Техничка документација за постављање oбјекта намењенoг  за изнајмљивање спортских и рекреативних бицикала и реквизита за спорт и рекреацију  на јавним и другим површинама    мора бити припремљена од стране лица које поседује лиценцу одговорног пројектанта архитектонске струке и лица које поседује лиценцу одговорног пројектанта из области саобраћаја и саобраћајне сигнализације.
- сагласност власника, односно корисника грађевинске парцеле или субјекта који управља, користи или одржава површину на којој се привремени објекат поставља.


Доказ о плаћеним  административним таксама:
- Општинска административна такса  за поднесак у износу од 310,00 динара (број рачуна 840-742251843-73, модел 97 позив на број 59-013, прималац: Буџет градске општине Нови Београд);
- Општинска административна такса за израду решења у износу од 9.382,00 динара (број рачуна 840-742251843-73, модел 97 позив на број 59-013, прималац: Буџет градске општине Нови Београд);
- Градска административна такса у износу од 4.046,00 динара за сагласност Секретаријата за сабраћај (када се објекат поставља на јавној саобраћајној површини), (број рачуна 840-742241843-03, модел 97  позив на број:27-501-08, прималац: Буџет града Београда);

Подносилац захтева изјављује:
• да овлашћује надлежну организациону јединицу да у његово име и за његов рачун прибави потребне сагласности на техничку документацију,  са доказима о плаћеним трошковима за њихово прибављање;
• да прибави Решење о упису привредног субјекта у регистар који води Агенција за привредне регистре (Решење о регистрацији за обављање делатности и акт о одређивању матичног и ПИБ броја) и Извод из листа непокретности од Републичког геодетског завода ради утврђивања власника, односно корисника површине на коју се поставља башта или
• да ће у овом поступку сам прибавити и доставити Решење о упису привредног субјекта у регистар који води Агенција за привредне регистре/Извод из листа непокретности од Републичког геодетског завода.

Корисни линкови

Детаљне информације можете добити на тел. 011/3106-840; 3106-833; 3106-730 и 3115-007

Правни основ

- Закон о општем управном поступку ( ''Службени гласник РС'' 18/2016);
- Уредба о  прибављању и уступању података о чињеницама о којима се води службена евиденција ("Службени гласник РС", бр. 56/2017);
- Одлуке о постављању привремених објеката на територији града Београда (“Службени лист града Београда”бр.17/15,43/15,71/15 и 126/16); 
-      Одлука о локалним административним таксама (''Сл. лист града Београда'', бр. 50/14,77/14,17/15 ,61/15, 96/16, 67/2017 и 85/2018);
- Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе(„Сл. гласник РС“ 80/92,14/93,45/2016 и 98/2016);
- Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе ("Службени гласник РС, бр. 10/93 и 14/93).


Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Градска општина Нови Београд

http://www.novibeograd.rs

Булевар Михаила Пупина 167

011/3106 700

011/311 2576

еАнкете