Општина Рашка


Назив услуге

Извод из матичне књиге венчаних

Орган задужен за спровођење

- градски и општински органи управе надлежни за послове управе
- за општине са подручја АП Косово и Метохија органи управе:
града Ниша за општине: Приштина, Подујево, Глоговац, Обилић, Липљан и Косово Поље;
- града Крагујевца за општине: Пећ, Исток и Клина;
- општине Краљево за општине: Косовска Митровица, Србица, Зубин Поток, Вучитрн, Звечан и Лепосавић;
општине Крушевац за општине: Призрен, Ораховац, Сува Река и Гора;
- општине Јагодина за општине: Ђаковица и Дечани;
- општине Врање за општине: Гњилане, Витина, Косовска Каменица и Ново Брдо;
- општине Лесковац за општине: Урошевац, Качаник, Штимље и Штрпце.
- Министарство спољних послова и дипломатско-конзуларна представништва за матичне књиге које се воде у дипломатским и  конзуларним  представништвима  Србије у  иностранству.           

Опис

Матичне књиге су јавне исправе о личним стањима грађана у које се уписују чињенице о рођењу, браку и смрти и друге чињенице предвиђене законом, као и промене у вези са овим чињеницама. Стога се о личним стањима грађана воде матична књига рођених, матична књига венчаних и матична књига умрлих.

Где и како

Захтев за издавање извода из матичне књиге венчаних (на домаћем и међународном обрасцу) подноси заинтересовано лице надлежном органу управе по месту вођења матичне књиге у којој је извршен упис чињенице венчања. Захтев се предаје на шалтеру број 6. општинског услужног центра. Уз захтев се прилаже доказ о уплаћеној Републичкој административној такси од 420.00 динара на домаћем обрасцу, односно од 690,00 динара за интернационалне изводе, и доказ о уплаћеној Накнади за услуге Општинске управе од 100.00 динара на домаћем обрасцу, односно од 900,00 динара за интернационалне изводе. 

Напомена: Избегла и прогнана лица са територије бивше СФРЈ и расељена лица са територије АП КиМ, на основу одговарајућих исправа којима доказују свој статус, плаћају Републичку административну таксу и то умањену за 70% (домаћи изводи 126,00 динара, интернационални изводи 206,00 динара), док је накнада за услуге Општинске управе Рашка (домаћи изводи 30,00 динара, интернационални изводи 270 динара). Такса се не плаћа у случајевима из члана 19. Закона о републичким административним таксама.Општина Рашка

http://www.raska.gov.rs

Ибарска 2

036736244

036736204

еАнкете