Општина Рашка


Назив услуге

Издавање уверења о држављанству

Орган задужен за спровођење

ОПШТИНСКА УПРАВА РАШКА
МАТИЧНА СЛУЖБА

Опис

Уверење о држављанству је потврда којом лице доказује да је држављанин Републике Србије.
Уверење се издаје на захтев странке.

Где и како

Странка на шалтеру (6,) Општинска управе подноси захтев за издавање уверења о држављанству, након чега он улази у процес обраде. Републичка административна такса износи 740.00 динара док накнада Општинске управе износи 200.00 динара.

НАПОМЕНА: Лица која су рођена пре 1973. године уверења о држављанству могу извадити по месту рођења оца, лица рођена у периоду од 1973. до 1980. године уверења могу извадити по месту пребивалишта оца у тренутку њиховог рођења, а лица рођена после 1980. године уверења о држављанству могу извадити у Општинској управи Рашка.
Лица која су стекла држављанство Републике Србије решењем Савезног министарства унутрашњих послова у периоду од 1997. до 2003. године, и на основу тога уписана у матичну књигу југословенских држављана, која се води у овом Министарству, захтев за издавање извода из МКЈД подносе надлежној полицијској станици по месту пребивалишта односно боравишта лично или преко овлашћеног пуномоћника, а уколико лице борави у иностранству захтев се подноси дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије.

Лицима која су примљена у држављанство Републике Србије решењем овог Министарства, а по основу одредби Закона о држављанству Републике Србије (“Службени гласник РС” 135/04 и 90/07), чињеница стицања држављанства Републике Србије уписује се у матичне књиге надлежних општина, које су овлашћене и за издавање уверења о држављанству Републике Србије.

Правна подлога

Закон о држављанству Републике Србије ("Службени гласник РС" број 135/2004. од 21.12.2004. године)
Закон о изменама и допунама закона о држављанству ("Службени гласник РС" број 90/2007. од 24.09.2007. године)Општина Рашка

http://www.raska.gov.rs

Ибарска 2

036736244

036736204

еАнкете