Општина Рашка

Захтев за приступ информацији од јавног значаја
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Захтев за приступ информацији од јавног значаја

Орган задужен за спровођење

 ОДСЕК ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Надзорни орган

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

Опис

У начелу, све врсте информација, које су садржане у неком документу, којим располажу органи општине Рашка, које су настале у раду или у вези са радом органа општине Рашка могу се добити на основу захтева за приступ информацијама.

Приступ информацијама може бити ускраћен или ограничен у вези са следећим врстама информација и из следећих разлога:

Ако је тражена информација већ доступна на Интернету, поступиће се на основу члана 10. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја тако што ће  се подносиоцу захтева, уместо омогућавања увида или копије документа, доставити тачна интернет адресу на којој се информација може прочитати или документ преузети.

Захтеви могу бити делимично или потпуно одбијени на основу члана 14. Закона о слободном приступу информацијама. Подносиоцу захтева, у начелу, неће бити омогућен приступ у личне податке, а биће омогућен у делове документа који преостају када се из њега издвоје информације које се штите по овом основу, на начин предвиђен чл. 12 Закона о слободном приступу информацијама.

Подаци о другим поднетим захтевима за приступ информацијама (ускратити ћесе податак о имену и презимену жалиоца, адреси и другим контактима, као и личнеподатке других лица која се помињу у жалби).

Подаци о запосленим лицима (ускратити ће се приступ њиховим личнимподацима нпр. матични број, датум рођења, кућна адреса и број телефона,националност, подаци о здравственом стању, социјалном статусу и сл).

Подаци о исплатама (ускратити ће се поједине личне податке лица која добијајуисплате из буџета - број рачуна у банци, матични број, адреса становања).

Када се захтевом траже информације из неког предмета који је у поступку предорганом, процениће се да ли је нужно ускратити приступ информацији привремено,за време трајања поступка, ако би то могло угрозити даље вођење поступка.

С обзиром на то да није у потпуности могуће унапред предвидети сваку ситуацију у којој би било оправдано ускратити приступ некој информацији,напомињемо да је могуће да се и у оквиру других категорија информација, осим оних које су изричито наведене у овом поглављу, нађу неки подаци у које би био ускраћен приступ на основу заштите приватности лица на која се ти подаци односе.

Такође, Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја предвидео је могућност да се право на приступ информацијама ускрати уколико постоји претежнији интерес који се може супротставити интересу тражиоца (јавности) да зна.

Према одредбама члана 9. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја тражиоцу се неће се омогућити остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја, ако би се тиме:

  -  угрозио живот, здравље, сигурност или које друго важно добро неког лица ;
  -  угрозило, омело или отежало  спречавање  или откривање кривичног дела, оптужење за кривично дело, вођење преткривичног поступка односно судског поступка, извршење пресуде или спровођење казне, вођење којег другог правно уређеног поступка, фер поступање и правично суђење;
  -  озбиљно угрозила одбрана земље, национална или јавна безбедност, међународни односи;
  -  битно умањила способност државе да управља економским процесима у земљи, остварење оправданих економских интереса;
  -  учинила доступним информација или документ за који је прописима или службеним актом заснованим на закону одређено да се чува као државна, службена, пословна и друга тајна, односно информација која је доступна само одређеном кругу лица, а због чијег би одавања могле наступити тешке правне  или друге последице по интересе заштићене законом који претежу над интересом за приступ информацији.

Где и како

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја које се односе или су настале у вези са радом органа општине Рашка и које се налазе на неком документу који је у поседу органа општине Рашка, може се поднети на неки од следећих начина:

- у писаној форми на поштанску адресу: „Општинска управа општине Рашка“,36350  Рашка, ул.Предрага Вилимоновића бр.1,
- електронском поштом, на адресу: dimitrije.nankovski@raska.gov.rs
- усмено, на записник на шалтеру бр.1 у Пријемној канцеларији,од 07,00 до 15,00 часова;

У вези са подношењем захтева и остваривањем права на приступ информацијама, истиче се да:

Свако (нпр. домаће и страно, физичко и правно лице) може да поднесе захтев за приступ информацијама;

Захтев мора да садржи име или назив подносиоца захтева, адресу подносиоца захтева и што прецизнији опис информације која се тражи;

У захтеву се не мора навести разлог тражења информације;

Право на приступ информацијама се може остварити тако што ће се тражити нешто од следећег: увид у документ који садржи информацију, копија документа на којем се информација налази, обавештење о томе да ли орган поседује информацију, обавештење о томе да ли је информација иначе доступна;

Правна подлога

 Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10).

Корисни линковиИзвршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Општина Рашка

http://www.raska.gov.rs

Ибарска 2

036736244

036736204