Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: zaštitu života, lične i imovinske bezbednosti građana; sprečavanje i otkrivanje krivičnih dela i pronalaženje i hvatanje učinilaca krivičnih dela i njihovo privođenje nadležnim organima; održavanje javnog reda i mira; pružanje pomoći u slučaju opasnosti; obezbeđivanje zborova i drugih okupljanja građana; obezbeđivanje određenih ličnosti i objekata, uključujući i strana diplomatska i konzularna predstavništva na teritoriji Republike Srbije; bezbednost, regulisanje i kontrolu saobraćaja na putevima; bezbednost državne granice i kontrolu prelaska granice i kretanja i boravka u graničnom pojasu; boravak stranaca; promet i prevoz oružja, municije, eksplozivnih i određenih drugih opasnih materija; ispitivanje ručnog vatrenog oružja, naprava i municije; zaštitu od požara; protivgradna odbrana; državljanstvo; jedinstveni matični broj građana; elektronsko vođenje podataka o ličnosti; prebivalište i boravište građana; lične karte; putne isprave; međunarodnu pomoć i druge oblike međunarodne saradnje u oblasti unutrašnjih poslova, uključujući i readmisiju; ilegalne migracije; azil; obučavanje kadrova; upravno rešavanje u drugostepenom postupku po osnovu propisa o izbeglicama, kao i druge poslove određene zakonom.

Obaveštavanje o predstojećem isticanju roka važenja identifikacionih dokumenata
Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima prijavljenim sa elektronskim sertifikatom. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.

Naziv usluge

Obaveštenje o predstojećem isticanju roka važenja identifikacionih dokumenata

Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Nadzorni organ

Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direkcija policije - Uprava za upravne poslove

Preduslovi

Građanin je prijavljen na portal eUprava kvalifikovanim elektronskim sertifikatom.
 
Građanin poseduje bar jedan identifikacioni dokument za koji može da dobije obaveštenje o isticanju roka važnosti.

Opis

Elektronska usluga „Obaveštenje o predstojećem isticanju roka važenja identifikacionih dokumenatanamenjena je obaveštavanju građana, koja bi u naznačeno vreme pre isteka važnosti dokumenta (koje korisnik sam definiše) uredno podsećala na tu činjenicu jednim ili više izabranih kanala notifikacije (elektronska pošta, SMS poruka).
 
Pokretanjem eUsluge građanin preko portalske forme dobija uvid u dokumenta koja poseduje.
 
Sistem vrši prikaz dokumenata za koje postoji mogućnost obaveštenja o predstojećem isticanju roka važenja:
 
- Lična karta (kartična)
- Pasoš
- Saobraćajna dozvola
- Vozačka dozvola (kartična)
- Isticanje registracije vozila (registraciona nalepnica)
  
Za svaki od dokumenata koji se nađe u listi, a za koji želite da dobijete obaveštenje o isteku važnosti, obavezan je unos vremena (broj dana) koliko unapred želite da budete obavešteni (maksimalno 30 dana unapred).
 
Način, odnosno kanal notifikacije, logovani korisnik podešava na stranici Moja eUprava/Moja obaveštenja/Vrsta obaveštenja: Elektronska pošta, SMS.
 
Korisnik pokreće podnošenje zahteva, sistem vraća vrstu (naziv) dokumenata koje korisnik poseduje. Nakon što korisnik unese broj dana za obaveštavanje za svaki od dokumenata, sistem pruža informacije o tačnim datumima isteka, serijskim brojevima dokumenata i izabranom broju dana za obaveštavanje pre isteka dokumenta.
 
Veza između saobraćajne dozvole i registracione nalepnice vozila je serijski broj saobraćajne dozvole vozila. 
 
Nakon toga se podnosi elektronski zahtev za obaveštavanje o predstojećem isticanju roka važenja identifikacionih dokumenata.
 
Za svaki dokument, koji građanin u međuvremenu zameni, a pre toga je bio na listi za obaveštavanje, neophodno je da se ponovo izvrši usluga jer je u pitanju novi dokument sa novim rokom važenja koji treba da se dostavi sistemu za obaveštavanje.

Notifikacija - obaveštavanje

Da biste mogli da koristite notifikaciju-obaveštavanje, morate prethodno verifikovati broj svog mobilnog telefona u sekciji Portala eUprava "Moja obaveštenja".

Ograničenja

Građanin ne poseduje ni jedan identifikacioni dokument za koji može da dobije obaveštenje o isticanju roka važnosti.
 
Izvršavanje ove usluge dostupno je samo korisnicima prijavljenim na portal eUprava sa elektronskim sertifikatom. 

Korisni linkovi

Zvanična Internet prezentacija Ministarstva unutrašnjih poslova – www.mup.gov.rs


Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima prijavljenim sa elektronskim sertifikatom. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.Komentari

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije

http://www.mup.gov.rs

Bulevar Mihajla Pupina 2

+ 381113062000

-

eAnkete