Канцеларија за људска и мањинска права

Канцеларија за људска и мањинска права образована је Уредбом о канцеларији за људска и мањинска права („Службени гласник РС“, број 72/12).

Јавни конкурс „Унапређење положаја Рома и Ромкиња у Републици Србији“ 2019. година


Назив услуге

Јавни конкурс „Унапређење положаја Рома и Ромкиња у Републици Србији“ 2019. година

Датум објављивања (последњег ажурирања)

15.03.2019. године 

КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН ОД 15.03.2019. ДО 01.04.2019. ГОДИНЕ   

Орган задужен за спровођење

Канцеларија за људска и мањинска права

Текст Конкурса

Канцеларија за људска и мањинска права, на основу члана 35. Закона о државнoj управи („Службени гласник РС“, број 75/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/18 - др. закон), члана 38. Закона о удружењима („Сл. гласник РС”, бр. 51/09, 99/11-др.закон и 44/18 - др. закони), Законa о буџету Републике Србије за 2019. годину, (“Службени гласник РС” бр. 95/18) раздео 3, глава 3.19 Канцеларија за људска и мањинска права, програм 1001 – Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода,  функција 160 Опште јавне услуге  некласификоване на другом месту, програмска активност 0007 – Унапређење положаја националних мањина, економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама и Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења  („Сл. гласник РС“, бр. 16/18) расписује

 ЈАВНИ  КОНКУРС Унапређење положаја Рома и Ромкиња у Републици Србијиˮ

 Конкурс се расписује за доделу финансијских средстава удружењима регистрованим на територији Републике Србије, која предлог програма подносе у сарадњи са најмање још једним удружењем. Реализацијом програма, у складу са Стратегијом за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016-2025. године[1] и Оперативним закључцима са Семинара о социјалном укључивању Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2017. – 2019. године,  треба да буду остварени следећи циљеви:

 1)   Подстицање позитивног деловања шире друштвене заједнице према представницима ромске популације у циљу спречавања дискриминације, посебно вишеструко дискриминисаних Рома и Ромкиња;

2) Унапређивање положаја Рома и Ромкиња кроз обезбеђење остваривања права на образовање, запошљавање, здравствену заштиту;

3) Унапређење приступа услугама социјалне заштите ради смањења сиромаштва и повећања социјалне укључености Рома и Ромкиња у локалној заједници, креирање и промовисање интегралних локалних услуга/сервиса/програма. 

1. Општи услови

Право учешћа на конкурсу имају удружења: 

-     Удружења којa су регистрованa у регистру удружења који се води у Агенцији за привредне регистре;

-     Удружења која статутарним одредбама, као циљеве препознају унапређење и заштиту положаја Рома/киња или основне принципе људских права

-     Удружења  која обезбеде учешће најмање  једног партнерског удружења са којим ће учествовати у реализацији програма;

-     Удружења подносиоци предлога у оквиру овог конкурса могу аплицирати искључиво са једним предлогом програма, док се ка се као партнерско удружење могу појавити више пута;

-     Удружења која доставе предлоге програма Канцеларији за људска и мањинска права, на основу овог конкурса и Смерница за подносиоце предлога програма на задатом Обрасцу предлога програма.

 

2. Приоритети конкурса

Приоритет конкурса су мере и активности предвиђене Стратегијом за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016-2025. године  и Оперативним закључцима са Семинара о социјалном укључивању Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2017. – 2019. године.

3. Начин финансирања

Канцеларија за људска и мањинска права закључује уговор којим се регулишу међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна, односно удружења које је реализатор програма и Канцеларије за људска и мањинска права. По потписивању уговора средства се уплаћују реализатору програма на отворени наменски подрачун код Управе за трезор Министарства финансија,  наведен у уговору. Са овог подрачуна, у складу са одобреним буџетом финансирају се све активности, као и предвиђени хонорари.

Реализатор програма је одговоран за наменско трошење средстава.

Реализатор програма је дужан да закључи уговор са овлашћеним ревизором, чије се услуге плаћају из буџета програма. Услуга ревизије мора да садржи мишљење овалшћеног ревизора у вези са начином уторшених наменских средстава удружења одобрених за реализацију програма.

Примерак уговора са ревизором (оригинал) доставља се  Канцеларији за људска и мањинска права приликом потписивања уговора за одобрени програм.

Реализатор програма је дужан да обавештава надлежни орган о реализацији програма, у роковима одређеним уговором, као и да надлежном органу омогући праћење реализације програма.

Након завршетка програма, реализатор програма је дужан да на предвиђеним формуларима достави завршни извештај који се састоји од детаљног наративног и финансијског извештаја, извештај овлашћеног ревизора, као и пратећу документацију којом се доказује наменски утрошак средстава. Формулари извештаја биће доступни на званичној интернет страници Канцеларије за људска и мањинска права www.ljudskaprava.gov.rs. Рок за достављање завршног извештаја је 30 дана од завршетка програма.                               

4. Предвиђени буџет

Укупна средства која се распоређују овим конкурсом за изабране програме износе 16.000.000,00 динара (словима:шеснаестмилионадинарадинара и 00/100). Максимална вредност одобрених средстава по појединачном програму не може прећи 1.000.000,00 (словима:милиондинара и 00/100).

Финансирање програма врши се на основу уговора закљученог између реализатора програма и Канцеларије за људска и мањинска права, којим се нарочито дефинише предмет програма, рок у коме се програм реализује, конкретне обавезе уговорних страна, износ средстава и начин обезбеђења и преноса средстава, инструмени обезбеђења за случај ненаменског трошења средстава обезбеђених за реализацију програма, односно за случај неизвршења уговорне обавезе – предмета програма и повраћај неутрошених средстава.

5. Трајање програма

Програмске активности реализују се у року не дужем од 6 (шест) месеци од дана преноса средстава.

6. Конкурсна документација, време и начин пријаве      

Конкурс је јаван и објављује се на интернет страници Канцеларије за људска и мањинска права: www.ljudskaprava.gov.rs, порталу е-Управа и огласној табли Канцеларије за људска и мањинска права.

Обрасци за подношење предлога програма, доступни су и могу се преузети на званичној интернет страници Канцеларије за људска и мањинска права www.ljudskaprava.gov.rs, порталу е-Управа и огласној табли Канцеларије за људска и мањинска права.

Пријаве се достављају у затвореној коверти. Пријаву чини следећа обавезна  документација достављена на прописаним обрасцима:

·         Образац предлога програма. Предлог програма мора бити  потписан од стране заступника удружења подносиоца предлога програма и оверен печатом;

·         Образац буџета програма – наративни[2] и табеларни[3]. Буџет потписан од стране заступника удружења реализатора предлога програма и оверен печатом;

·         Образац изјаве о сарадњи удружења – партнера на програму са реализатором програма. Образац  мора бити потписан од стране лица овлашћених за заступање удружења и оверен печатом;

·         Образац изјаве о другим изворима финансирања. У случају суфинансирања реализатор програма је у обавези да на прописаном обрасцу достави Изјаву о другим изворима финансирања (из сопствених и/или средстава донатора), потписану од стране лица овлашћеног за заступање удружења подносиоца предлога програма и оверену печатом удружења;

·         Обавезна документација доставља се у два примерка (оригинал и копија оригиналне документације)

·         Компактни диск (ЦД) са обавезном и пратећом документацијом ( у word/excel формату);

Корисник програма дужан је да пре склапања уговора Канцеларији достави:

·         изјаву да средства за реализацију одобреног програма нису на други начин већ обезбеђена, на прописаном обрасцу;

·         изјаву о непостојању сукоба интереса, на прописаном обрасцу и

·         интерни акт о антикорупцијској политици.

          Доставља се потписан и печатиран оригинал, копија обавезне документације и ЦД. Предлоге програма доставити поштом или лично на адресу: Канцеларија за људска и мањинска права, Булевар Михајла Пупина број 2, 11070 Нови Београд, најкасније до 01. 04. 2019. године. На коверти испод адресе обавезно написати „ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ КОНКУРС „УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА И РОМКИЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИˮ – НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ ИСТЕКА РОКА ЗА КОНКУРИСАЊЕˮ.

Благовременом пријавом сматра се препоручена пошиљка предата пошти/курирској служби/писарници најкасније до 01.04.2019. године (печат поште), без обзира на датум приспећа.

Неблаговремено поднете пријаве неће бити разматране, а непотпуне ће се сматрати неважећим.

7. Критеријуми за оцењивање предлога прогама

-          Јасно описане активности програма, усклађене са циљевима и приоритетима конкурса и иновативност понуђених решења, као и прецизно дефинисан минимални предвиђени одзив/досегнутост циљне групе у односу на програмске активности, могућност развијања програма и његова одрживост - (до 10 бодова)

-          Јасно описани и мерљиви резултати програма и њихова усклађеност са циљевима конкурса, обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења стања у области у којој се програм спроводи - (до10 бодова)

-          Буџет усклађен са програмским активностима и реално планиран (реалан однос између планираних трошкова и постављених циљева/резултата) - предност ће бити дата програмима који обезбеђују већи проценат суфинансирања програма (уколико се програм финансира из више извора) - (до 15 бодова)

-          Обухват броја препорука које се односе на циљну групу /обухват односно ниво укључености актера у локалној заједници - (до10 бодова)

-          Капацитети подносиоца програма (технички и људски) за реализацију програмских активности - (до10 бодова)

-          Законитост и ефикасност коришћења средстава, као и испуњеност уговорних обавеза за коришћена буџетска средства у претходном периоду. За удружења која први пут аплицирају биће оцењивана ефикасност планираних средстава - (до10 бодова) 

Сваком предлогу програма Комисија за спровођење конкурса доделиће одређени број бодова од укупних 65 на основу чега ће бити сачињена ранг листа програма. Избор између достављених програма врши се рангирањем на основу наведених елемената и броја бодова.

Приликом вредновања програма Канцеларија за људска и мањинска права ће узети у обзир да ли је од стране удужења која подносе предлоге програма, у претходне две године утврђено немаменско трошење буџетских средстава и/или раскинут уговор због истог.

8. Програми који неће бити финансирани

-          Спонзорства за учествовање на скуповима у земљи и иностранству;

-          Стипендије за студирање или обуку;

-          Куповина техничке опреме за потребе удружења и адаптација просторија удружења;

-          Изградња инфраструктуре и грађевинске радове у оквиру програмских активности;

-          Ретроактивно финансирање програма чија је реализација у току или чија је реализација завршена;

-          Програми којима се остварује добит;

-          Програми који изазивају или подстичу говор мржње, нетолеранцију и дискриминацију.

 

9. Рок и начин објављивања прихваћених програма

Листа вредновања и рангирања пријављених програма утврђује се у року, не дужем од 60 дана од дана истека рока за подношење пријава. Резултати конкурса биће објављени на интернет страници Канцеларије за људска и мањинска права www.ljudskaprava.gov.rs, порталу е-Управа и огласној табли Канцеларије за људска и мањинска права.    

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању предлога листе вредновања и рангирања пријављених програма, у року од три радна дана од дана објављивања листе. Увид се може извршити искључиво уз претходну најаву.

На листу вредновања и рангирања учесници конкурса имају право приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања. Одлуку о приговору, Канцеларија за људска и мањинска права доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.

Одлуку о избору програма Канцеларија за људска и мањинска права донеће у року од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора и иста ће бити објављенана интернет страници www.ljudskaprava.gov.rs, порталу е-Управа и огласној табли Канцеларије за људска и мањинска права.

За сва додатна питања заинтересовани се могу обратити искључиво путем електронске поште, на адресу: dekada@ljudskaprava.gov.rs.[1]   „Сл. гласник РС“, бр. 26/2016

[2]Наративни буџет је интегрални део буџета у којем су јасније и прецизније приказани планирани трошкови програмских активности. У наративном буџету програма детаљно се описује, образлаже и приказује структура трошкова за сваку буџетску ставку усклађену са подацима приказаним у Табеларном буџету.

[3]Табеларни буџет програма представља табеларни приказ структуре свих трошкова предлога програма и мора бити детаљно попуњен.Коментари

Канцеларија за људска и мањинска права

http://www.ljudskaprava.gov.rs/

Булевар Михајла Пупина 2

+381 11 311 2410

011/311-3929

еАнкете