Град Сремска Митровица

Захтев за остваривање права на родитељски додатак


Назив услуге

Захтев за остваривање права на родитељски додатак

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Трг Светог Димитрија 13,  22000 Сремска Митровица

Опис

Право на родитељски додатак имају мајке – породиље за новорођену бебу и то за I, II, III, IV дете у породици, уколико имају држављанство Републике Србије и место пребивалишта на територији Града Сремска Митровица.
Право на родитељски додатак може остварити и отац детета, уколико мајка није способна да врши своје родитељско право, или уколико је страна држављанка.
Поступак се покреће по пријему захтева (мајка или отац детета), оцењују се поднети докази, прибављају се по службеној дужности у складу са чл.103., ст.3  Закона о општем управном поступку. По комплетирању документације, подаци о мајци, оцу и деци се убацују у јединствени систем за целу територију РС – родитељски додатак за I, II, III, IV дете.
Захтев за остваривање права на родитељски додатак подноси се најкасније до навршених шест /6/ месеци живота детета.
Рок за решавање предмета је 30 дана.
Решење (системско) се доставља подносиоцу захтева путем поште.
Жалба се може уложити у року од 15 дана од дана пријема решења.

Где и како

Образац захтева, као и изјаву о сагласности за прибављање података можете преузети:
- из параграфа „Оригинални обрасци“ конкретне услуге (до исте еУслуге можете доћи и преко Портала еУправе-избором Градскa управa Сремска Митровица и преко сајта Града Сремска Митровица–избором еУслуге или еУправа.
- на шалтерима  Услужног центра Града Сремска Митровица Трг Светог Димитрија 13, где се врши и предаја захтева и потребне документације.

Потребна документација:
1.     Изводи из матичне књиге рођених за сву своју децу
2.     Уверење о пребивалишту  за дете или децу
3.     Уверење о држављанству за мајку
4.     Фотокопије (очитане личне карте за оба родитеља)
5.     Фотокопија здравствене књижице мајке (важећа овера)
6.     Уверење Центра за социјални рад да се мајка непосредно брине и стара о детету за које је поднела захтев и деци из претходног реда рођења; да деца из претходног реда рођења нису дата на усвајање, нити у старатељску породицу.
7.    Изјава подносиоца захтева у смислу чл.103. ст.3 Закона о општем управном поступку везано за прибављање података по службеној дужности

НАПОМЕНА: Чланом 103. Став 3. Закона о општем управном поступку ("Сл.Гласник РС" број 18/2016) предвиђено је да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, Захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.
(Потребно је обавезно попунити и потписати Изјаву о сагласности за прибављање података).

Уз захтев за остваривање права на родитељски додатак у случају када је мајка детета страни држављанин потребно је да отац детета приложи, поред прописаних доказа за себе и доказе који се односе на испуњеност услова на страни мајке.
У том смислу потребно је приложити:
1.   Доказ да је мајка страни држављанин (уверење о држављанству)
2.  Доказ да мајка има статус стално настањеног странца или пријаву боравишта на територији Републике Србије (фотокопија исправе којом се доказује статус стално настањеног странца, одн. фотокопија пасоша)
3.   Доказ о здравственом осигурању мајке
4.   Доказ о постојању брачне односно ванбрачне заједнице мајке са оцем детета
5.   Уверење органа старатељства да се мајка непосредно брине и стара о детету за које је поднела захтев и уверење надлежне службе уобичајеног боравишта из земље чији је мајка држављанин да њена деца претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску породицу или дата на усвојење, и да није лишена родитељског права у односу на децу претходног реда рођења
6.   Доказ да у земљи уобичајеног боравишта, чији је држављанин, мајка није остварила исто или слично право за дете за које је поднет захтев за родитељски додатак.

Наведени докази морају бити издати у складу са правилима за признавање страних јавних исправа - преведени и оверени од стране судског тумача односно оверени Хашким Апостилом ("APOSTILLE")

 Све потребне информације могу се добити на телефон 022/610-566 локал 110 или у Градском услужном центру.

Правни основ

Закон о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/01 и "Службени гласник РС", бр. 30/10 и 18/16);
Закон о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник РС" бр. 16/02, 115/05 и 107/09);
Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом ("Службени гласник РС" бр. 29/02, 80/04, 123/04, 17/06, 107/06, 51/10 и 73/10);
Одлука Уставног суда Републике Србије број: ИУз-40/2012 од 11.јула 2014.године. Коментари

Град Сремска Митровица

www.sremskamitrovica.rs

Свeтoг Димитриja 13

022/610-566

022/610-562

еАнкете