Град Сремска Митровица

Остваривање права на накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета


Назив услуге

Остваривање права на накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Трг Светог Димитрија 13,  22000 Сремска Митровица

Опис

Сврха поступка је остваривање права на накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне неге  детета. Поступак се покреће по пријему захтева подносиоца и од стране управе упућује надлежној лекарској комисији (према седишту послодавца) ради давања мишљења о врсти и степену ометености детета. По добијању мишљења, странка или послодавац достављају управи потребну документацију. По окончању административног поступка, доноси се решење о признавању права  на накнаду зараде за време одсуства ради посебне неге детета које се доставља послодавцу и подносиоцу захтева путем поште.
Рок за решавање предмета је 30 дана.
Уколико подносилац захтева није задовољан са исходом решења, може поднети жалбу у року од 15 дана
од дана пријема решења
.

Где и како

Образац захтева за остваривање права на накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета можете преузети:
- из параграфа „Оригинални обрасци“ конкретне услуге  (до исте еУслуге можете доћи и преко Портала еУправе - избором Градскa управa Сремска Митровица  и преко сајта Града Сремска Митровица – избором еУслуге или еУправа.
- на шалтерима  Услужног центра Града Сремска Митровица Трг Светог Димитрија 13, где се врши и  предаја захтева и потребне документације.

Потребна документација:
1.     Извештај лекара специјалисте о здравственом стању детета
2.     Фотокопија здравствене књижице мајке (важећа овера)
3.     Налаз и мишљење лекарске комисије
4.     Дознака лекара – извештај о привременој спречености за рад
5.     Решење послодавца о праву на одсуство са рада ради посебне неге детета
6.     Потврда о дужини радног односа
7.   Лица која самостално обављају делатност прилажу решење Агенције за привредне регистре (да je привредни субјект привремено затворен или да је постављен пословођа који наставља са радом). 

Све потребне информације могу се добити на телефон 022/610-566 локал 110 

Правни основ

Закон о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/01 и "Службени гласник РС", бр. 30/10 и 18/16);
Закон о раду (Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13);
Закон о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник РС" бр. 16/02, 115/05 и 107/09);
Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом ("Службени гласник РС" бр. 29/02, 80/04, 123/04, 17/06, 107/06, 51/10 и 73/10 и 27/11-УС).
Правилник о условима, посупку и начину остваривања права на одсусво са рада ради посебне неге детета ("Службени гласник РС" бр. 29/02, 80/04, 123/04, 17/06, 107/06, 51/10 и 73/10 и 27/11-УС).Коментари

Град Сремска Митровица

www.sremskamitrovica.rs

Свeтoг Димитриja 13

022/610-566

022/610-562

еАнкете