Град Нови Пазар

Остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета (Нови Пазар)
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Остваривање права на накнаду зараде за време породисљког одсуства и одсуства са рада ради неге детета

Орган задужен за спровођење

ГРАД НОВИ ПАЗАР
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИЗВОРНЕ И ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ  
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Шабана Коче 85, 36300 Нови Пазар 

Опис

Сврха поступка је остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одстуства и одсуства са рада ради неге детата. Поступак се покреће по пријему захтева подносиоца уз припадајућу документацију и по окончању управног поступка доноси се решење о признавању наведеног права које се доставља породиљи и послодавцу путем препоручене поште. На првостепено решење може се уложити жалба уколико подносилац захтева није задовољан одлуком управног органа, у року од 15 дана од дана пријема решења.

Где и како

Све потребне информације могу се добити на телефон 020/319-580 или у Одељењу за друштвене делатности, сваког  радног дана од 07:30-14:00 часова где се и врши предаја захтева и потребне документације.
Подносилац захтева доставља:
                1.             извештај о привременој спречености за рад у време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета - дознака;
                2.             извод из матичне књиге рођених за децу;
У случају из члана 95. Закона о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05 и 54/09) подносилац захтева доставља и:
                1.             извештај надлежне здравствене установе да је дете мртворођено, односно да је умрло пре уписа у матичну књигу рођених;
                2.             извод из матичне књиге умрлих за дете које је умрло после уписа у матичну књигу рођених.
Послодавац, односно лице које самостално обавља делатност доставља:
                1.             решење о праву на породиљско одсуство, праву на одсуство са рада ради неге детета и праву на одсуство са рада ради посебне неге детета;
                2.             уговор о раду;
                3.             потврду о висини основне зараде запосленог и увећане зараде, по основу времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном односу у проценту утврђеном у члану 108. став 1. тачка 4 Закона о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), за 12 месеци који претходе месецу у коме отпочиње коришћење одсуства, за сваки месец појединачно;
                4.             обрачун зараде, односно накнаде зараде који је дужан да достави запосленом, у складу са законом, за последњих 12 месеци који претходе месецу у коме отпочиње одсуство, за сваки месец појединачно;
                5.             извештај (извод) банке о исплаћеној заради и уплаћеним порезима и доприносима за последњих 12 месеци који претходе месецу у коме отпочиње одсуство, за сваки месец појединачно;
                6.             потврду надлежног органа о месечној основици на коју се плаћају доприноси за обавезно пензијско и инвалидско осигурање, за последњих 12 месеци која претходе месецу у коме је започето коришћење одсуства, и по истеку године решење о коначној основици, само за лице које самостално обавља делатност;
                7.             решење надлежног органа о привременом затварању радње, односно о привременом поверавању обављања те делатности другом лицу, односно личну изјаву да у време трајања одсуства неће обављати исту или другу делатност, само за лице које самостално обавља делатност коју због њене природе није могуће пренети на друго лице;
Када отац детета уместо мајке, у складу са законом, поднесе захтев за признавање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства, уз доказе из члана 2. овог правилника подноси и доказе о постојању разлога предвиђених чланом 94. став 5. Закона о раду, и то један од следећих доказа:
                1.             уверење органа старатељства да је мајка напустила дете;
                2.             извод из матичне књиге умрлих за мајку;
                3.             потврду установе о почетку и трајању издржавања казне затвора;
                4.             извештај комисије надлежног здравственог органа о тежој болести или решење којим је мајка лишена пословне способности;
                5.             решење којим је мајка лишена родитељског права.
Рок за решавање предмета је 30 дана, а у случају потребе допуне документације додатним доказима, рок се продужава на 60 дана. 

Корисни линкови

Правни основ

                •               Закон о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/01 и "Службени гласник РС", бр. 30/10, 18/16);
                               Уредбе о канцеларијском пословању органа државне управе ("Службени гласник РС", бр. 80/92);
                               Глава ИИ, ИИИ и ИВ упутства о канцеларијском пословању органа државне управе ("Службени гласник РС", бр. 10/93 и 14/93-исправка);
                               Одлука о локалним административним таксама;
                               Закон о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник РС" бр. 16/02, 115/05 и 107/09;
                               Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом ("Службени гласник РС" бр. 29/02,80/04,123/04,17/06, 107/06, 51/10, 73/10 и 27/11-УС).Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Нови Пазар

www.novipazar.rs

Стевана Немање 2

020/320-763

020/320-760

еАнкете