Град Нови Пазар

Остваривање права на дечији додатак - Нови Пазар
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Захтев за остваривање права на дечији додатак

Орган задужен за спровођење

ГРАД НОВИ ПАЗАР
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИЗВОРНЕ И ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ  
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Шабана Коче 85, 36300 Нови Пазар

Надзорни орган

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Опис

Дечији додатак остварује један од родитеља односно старатељ, хранитељ, усвојитељ који је држављанин Републике Србије, има пребивалиште на територији Републике Србије и здравствено је осигуран преко Републичког фонда за здравствено осигурање, за прво четворо деце по реду рођења у породици, под условом да о њима непосредно брине од дана поднетог захтева у складу са законом о Финансијској подршци породици са децом.

Где и како

Захтев за остваривање права на дечији додатак подноси се на прописаном обрасцу ДД-1. Уз захтев се достављају подаци о другим члановима породице на обрасцу ДД-1а и подаци о деци на хранитељству и старатељству на обрасцу ДД-1б, а све у у складу са Правилником о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом.
Обрасци захтева се могу одштампати (из параграфа Оригинални обрасци – доле испод овог текста).
Предаја захтева може се извршити сваког радног дана (од 07:30 до 14:00 часова)  у просторијама Одељења за друштвене делатности у улици Шабана Коче 85. Приликом предаје захтева, странка је дужна да га комплетно попуни и приложи потребну документацију.
Уз захтев за признавање права на дечији додатак подносилац захтева прилаже :
                1.             Изводе из матичне књиге рођених за сву децу у породици,
                2.             Уверење да је држављанин републике србије,
                3.             Фотокопије личних карата одраслих чланова заједничког домаћинства, а за децу пријаве пребивалишта,
                4.             Фотокопију своје оверене здравствене књижице,
                5.             Потврду о приходима у три месеца која претходе месецу подношења захтева за сваког члана заједничког домаћинства који остварује приходе,
                6.             Потврду о катастарским приходима у претходној години за сваког члана заједничког домаћинства из места рођења и становања,
                7.             Пореско уверење за сваког члана заједничког домаћинства из места рођења и становања
                8.             Потврду о својству редовног ученика за децу школског узраста(основна и средња школа),
                9.             Доказе о чињеницама у вези непокретности, као и стамбеног простора, као што су(извод из земљишних књига-власнички лист, уговор о куповини непокретности, решење о порезу, уверење републичког геодетског завода, уговор о коришћењу стана),
                10.           *Потврду надлежне здравствене установе о разлозима за нередовно школовање ,
                11.           *Акт о разврставању за дете ометено у развоју ,
                12.           *Акт о продужењу родитељског права ,
                13.           *Доказе на основу којих се остварује статус самохраног родитеља ( извод из матичне књиге уимрлих за другог родитеља, доказ о поверавању детета након развода брака или престанка ванбрачне заједнице ,одлука суда о вршењу родитељског права или извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства, потврда војног органа, потврда казнено-поправне установе),
                14.           *Докази о незапослености,
                15.           *Докази о старатељству или хранитељству (акт надлежног органа старатељства),

                               * Прилози означени звездицом достављају се само у случају доказивања тих статуса

Рок за решавање предмета је 30 дана, а у случају потребе допуне документације додатним доказима, рок се продужава на 60 дана.
Контакт телефон за ближе информације: 020/319-580

Корисни линкови

Narodna skupština RS  (za pretragu zakona)

Правни основ

Закон о финансијској подршци породици са децом ("Сл.Гласник РС", бр.16/02, 115/05 и 107/09)
Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом (Сл. гласник РС бр. 29/02, 80/04, 123/04, 17/06, 107/06, 51/10, 73/10, 27/11-УС)
Закон о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 33/97, 31/01, "Сл.Гласник РС", бр.30/10 И 18/16) Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Нови Пазар

www.novipazar.rs

Стевана Немање 2

020/320-763

020/320-760

еАнкете