Градска општина Нови Београд

Захтев за издавање одобрења за постављање баште угоститељског објекта
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Захтев за издавање одобрења за постављање баште угоститељског објекта

Орган задужен за спровођење

Градска општина Нови Београд
Одељење за грађевинске и комуналне послове и инвестиционо пројектовање
Одсек за комуналне послове

Опис

Решењем овог Одељења се одобрава постављање баште испред угоститељског објекта на територији ГО Нови Београд

Где и како

 Захтев за издавање одобрења за постављање баште садржи: - име и презиме и адреса, односно назив и седиште подносиоца захтева; - назив и адресу угоститељског објекта; - опис локације; - време коришћења; - тип, односно типове баште и - попис прилога. Уз захтев се обавезно прилаже ( за нову башту): - доказ о основу коришћења угоститељског објекта; - техничка документација у шест примерака, за потребе прибављања сагласности, вођење базе података и инспекцијског надзора и - доказ о плаћеним административним таксама: • Општинска административна такса за поднесак у износу од 310,00 динара (број рачуна 840-742251843-73, модел 97 позив на број 59-013, прималац: Буџет градске општине Нови Београд); • Општинска административна такса за израду решења у износу од од 9.382,00 динара (број рачуна 840-742251843-73, модел 97 позив на број 59-013, прималац: Буџет градске општине Нови Београд); • Градска административна такса у износу 4.046,00 динара за сагласност Секретаријата за сабраћај-Сектор за регулисање и безбедност саобраћаја, (када се објекат поставља на јавној саобраћајној површини), (број рачуна 840-742241843-03, модел 97 позив на број 27-501-08, прималац: Буџет града Београда) и • .Доказ о плаћеним трошковима за прибављање потврде о даљем важењу сагласности од организационе јединице Градске управе града Београда надлежне за послове саобраћаја, само ако се локација за постављање баште налази на јавној саобраћајној површини, градска административна такса у износу од 2.655,00 дин., уплата на текући рачун број; 840-742241843-03, модел 97, позив на број 27-501-08, прималац: Буџет града Београда Уз захтев се по потреби прилаже: - сагласност власника, односно корисника грађевинске парцеле, односно субјекта који управља, користи или одржава површину на којој се башта поставља и - сагласност власника, односно корисника простора дела зграде испред којег се башта поставља Подносилац захтева изјављује: • да овлашћује надлежну организациону јединицу да у његово име и за његов рачун прибави потребне сагласности на техничку документацију, односно потврду сагласности за истоветне баште, са доказима о плаћеним трошковима за њихово прибављање; • да прибави Решење о упису привредног субјекта у регистар који води Агенција за привредне регистре (Решење о регистрацији за обављање угоститељске делатности и акт о одређивању матичног и ПИБ броја) и Извод из листа непокретности од Републичког геодетског завода ради утврђивања власника, односно корисника површине на коју се поставља башта или • да ће у овом поступку сам прибавити и доставити Решење о упису привредног субјекта у регистар који води Агенција за привредне регистре/ Извод из листа непокретности од Републичког геодетског завода.

Корисни линкови

Детаљне информације можете добити на тел. 011/3106-840; 3106-833; 3106-730 и 3115-007

Правни основ

- Закон о општем управном поступку ( ''Службени гласник РС'' 18/2016);
- Уредба о  прибављању и уступању података о чињеницама о којима се води службена евиденција ("Службени гласник РС", бр. 56/2017);
- Одлука о постављању баште угоститељског објекта на територији града Београда („Службени лист града Београда“ бр. 11/2014, 25/2014, 34/2014, 2/2015,29/2015 и 63/2016);
- Одлука о локалним административним таксама ("Службени лист града Београда", бр. 50/2014, 77/2014, 17/2015, 61/2015, 96/2016,67/2017 и 85/2018)  и
- Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе(„Сл. гласник РС“ 80/92,14/93,45/2016 и 98/2016)
- Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе ("Службени гласник РС, бр. 10/93 и 14/93).

Оригинални обрасциИзвршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Градска општина Нови Београд

http://www.novibeograd.rs

Булевар Михаила Пупина 167

011/3106 700

011/311 2576

еАнкете