Градска општина Нови Београд

Захтев за издавање одобрења за постављање киоска и других мањих монтажних објеката за време одржавања вашара, сајмова, изложби и традиционалних манифестација
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Захтев за издавање одобрења за постављање киоска и других мањих монтажних објеката за време одржавања вашара, сајмова, изложби и традиционалних манифестација (новогодишњи, божићни, ускршњи и други празници)

Орган задужен за спровођење

Градска општина Нови Београд
Одељење за грађевинске и комуналне послове и инвестиционо пројектовање
Одсек за комуналне послове

Опис

Решењем овог Одељења се одобрава постављање киоска и других мањих монтажних објеката за продају робе на мало, за пружање угоститељских, занатских и других услуга  време одржавања вашара, сајмова, изложби и традиционалних манифестација новогодишњи, божићни, ускршњи и други празници).

Где и како

           Захтев за издавање одобрења за  постављање киоска и других мањих монтажних објеката за време одржавања вашара, сајмова, изложби и традиционалних манифестација новогодишњи, божићни, ускршњи и други празници), може се поднети надлежном органу  Управе:
- Електронски-Користећи еУслуге овог Портала
- Образац захтева можете и сами одштампати са  сајта www.novibeograd.rs ,попунити и послати поштом или доставити лично на шалтеру број 4. у холу Услужног центра Градске општине Нови Београд.

 Захтев за издавање одобрења за постављање киоска и других мањих монтажних објеката за време одржавања вашара, сајмова, изложби и традиционалних манифестација новогодишњи, божићни, ускршњи и други празници, садржи:
- име и презиме и адреса, односно назив и седиште подносиоца захтева;
- назив и адресу ;
- време коришћења објекта
- опис локације
- попис прилога;

 Уз захтев се обавезно прилаже:
-  доказ о плаћеној административној такси:
- техничку документацију, коју чине: опис места постављања са наменом површине на којој се налази; технички опис привременог објекта и његов изглед; графички приказ места постављања са уцртаним привременим објектом и објектима у непосредном окружењу у размери 1:100 или 1:200 и фотографски приказ површине на којој се постављање врши.
Техничка документација мора бити припремљена од стране лица које поседује лиценцу одговорног пројектанта архитектонске струке и лица које поседује лиценцу одговорног пројектанта из области саобраћаја и саобраћајне сигнализације.

- сагласност власника, односно корисника грађевинске парцеле или субјекта који управља, користи или одржава површину на којој се привремени објекат поставља.

Доказ о плаћеним  административним таксама:
- Општинска административна такса  за поднесак у износу од 310,00 динара (број рачуна 840-742251843-73, модел 97, позив на број 59-013, прималац: Буџет градске општине Нови Београд);
- Општинска административна такса за израду решења у износу од 9.382,00 динара (број рачуна 840-742251843-73, модел 97 позив на број  59-013, прималац: Буџет градске општине Нови Београд);
- Градска административна такса у износу од 4.046,00 динара за сагласност Секретаријата за саобраћај (када се објекат поставља на јавној саобраћајној површини), (број рачуна 840-742241843-03, модел 97 позив на број:27-501-08, прималац: Буџет града Београда);
Подносилац захтева изјављује:
• да овлашћује надлежну организациону јединицу да у његово име и за његов рачун прибави потребне сагласности на техничку документацију,  са доказима о плаћеним трошковима за њихово прибављање;
• да прибави Решење о упису привредног субјекта у регистар који води Агенција за привредне   регистре (Решење о регистрацији за  обављање делатности и акт о одређивању матичног и ПИБ броја)  и    Извод из листа непокретности од Републичког геодетског завода ради утврђивања власника, односно  корисника површине на коју се поставља башта или
• да ће у овом поступку сам прибавити и доставити Решење о упису привредног субјекта у регистар који води Агенција за привредне   регистре/ Извод из листа непокретности од  Републичког геодетског завода.

Корисни линкови

Детаљне информације можете добити на тел. 011/3106-840; 3106-833 и 3115-007

Правни основ

- Закон о општем управном поступку (''Службени лист СРЈ'' бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени гласник РС'' 30/10);
- Одредбе члана  9, 103. Закона о општем управном поступку ( "Службени гласник РС", бр.18/2016).
- Одлуке о постављању привремених објеката на територији гарад Београда (“Службени лист града Београда”бр.17/15,43/15,71/15 и 126/16);
- Правилника о типу, величини, изгледу и другим карактеристикама киосака и тезги који се постављају на подручију градске општине  Барајево, Вождовац, Гроцка, Звездара, Земун, Лазаревац, Младеновац, Нови Београд, Обреновац,Палилула,Раковица, Сопот, Сурчин и Чукарица (“Службени лист града Београда”бр.135/16);
- Одлука о локалним административним таксама (''Сл. лист града Београда'', бр. 50/14,77/14,17/15,61/15, 96/16, 67/2017 и 85/2018)  и
- Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе (''Службени гласник РС'' 80/92 и 14/93).


Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Градска општина Нови Београд

http://www.novibeograd.rs

Булевар Михаила Пупина 167

011/3106 700

011/311 2576

еАнкете