Градска општина Нови Београд

Захтев за издавање одобрења за постављање киоска по спроведеном јавном конкурсу
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Захтев за издавање одобрења за постављање киоска по спроведеном јавном конкурсу

Орган задужен за спровођење

Градска општина Нови Београд
Одељење за грађевинске и комуналне послове и инвестиционо пројектовање
Одсек за комуналне послове

Опис

Решењем овог Одељења се одобрава постављање објеката киоска и другог мањег монтажног објекта  по спроведеном јавном конкурсу

Где и како

Захтев за издавање одобрења за  постављање киоска и другог мањег монтажног објекта  по спроведеном јавном конкурсу, може се поднети надлежном органу  Управе:
- Електронски-Користећи еУслуге овог Портала
- Образац захтева можете и сами одштампати са  сајта www.novibeograd.rs , попунити и послати поштом или доставити лично на шалтеру број 4. у холу Услужног центра Градске општине Нови Београд.
 Захтев за издавање одобрења садржи:
- име и презиме и адреса, односно назив и седиште подносиоца захтева;
- опис локације;
- време и период коришћења;
- врсту и тип покретног објекта  и
- попис прилога.
Уз захтев се обавезно прилаже :
- Доказ о плаћеним административним таксама:
- Општинска административна такса  за поднесак у износу од 310,00 динара (број рачуна 840-742251843-73, модел 97 позив на број 59-013, прималац Буџет градске општине Нови Београд);
- Општинска административна такса за израду решења у износу од 9.382,00 динара (број рачуна 840-742251843-73, модел 97 позив на број 59-013, прималац Буџет градске општине Нови Београд);
-      Одлуку о избору корисникa места за постављање привремених објеката на територији општине Нови Београд по спроведеном јавном конкурсу.

Подносилац захтева изјављује:
• да овлашћује надлежну организациону јединицу да у његово име и за његов рачун прибави Решење о упису привредног субјекта у регистар који води Агенција за привредне регистре (Решење о регистрацији за  обављање делатности и акт о одређивању матичног и ПИБ броја) 
• да ће у овом поступку сам прибавити и доставити Решење о упису привредног субјекта у регистар који води Агенција за привредне регистре

Правни основ

- Закон о општем управном поступку ( ''Службени гласник РС'' 18/2016);
- Уредба о  прибављању и уступању података о чињеницама о којима се води службена евиденција ("Службени гласник РС", бр. 56/2017);
- Одлуке о постављању привремених објеката на територији гарад Београда (“Службени лист града Београда”бр.17/15,43/15, 71/15 и 126/16). 
- Правилника о типу, величини, изгледу и другим карактеристикама киосака и тезги који се постављају на подручију градске општине  Барајево, Вождовац, Гроцка, Звездара, Земун, Лазаревац, Младеновац, Нови Београд, Обреновац,Палилула,Раковица, Сопот, Сурчин и Чукарица (“Службени лист града Београда”бр.135/16);
- Одлука о локалним административним таксама (''Сл. лист града Београда'', бр. 50/14,77/14,17/15, 61/15, 96/16, 67/2017 и 85/2018)  и
- Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе(„Сл. гласник РС“ 80/92,14/93,45/2016 и 98/2016)
- Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе ("Службени гласник РС, бр. 10/93 и 14/93).


Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Градска општина Нови Београд

http://www.novibeograd.rs

Булевар Михаила Пупина 167

011/3106 700

011/311 2576

еАнкете