Градска општина Нови Београд

Захтев за издавање одобрења за постављање наменског монтажног објекта (чуварска кућица, терминусни објекат, монтажни објекат за смештај алата и други наменски објекат)
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Захтев за издавање одобрења за постављање наменског монтажног објекта (чуварска кућица, терминусни објекат, монтажни објекат за смештај алата и други наменски објекат)

Орган задужен за спровођење

Градска општина Нови Београд
Одељење за грађевинске и комуналне послове и инвестиционо пројектовање
Одсек за комуналне послове

Опис

Решењем овог Одељења се одобрава постављање наменског монтажног објекта 

Где и како

  Захтев за издавање одобрења за  постављање  наменског монтажног објекта може се поднети надлежном органу  Управе:
- Електронски-Користећи еУслуге овог Портала
- Образац захтева можете и сами одштампати са  сајта www.novibeograd.rs попунити и послати поштом или доставити лично на шалтеру број 4. у холу Услужног центра Градске општине Нови Београд.

Захтев за издавање одобрења за  постављање  наменског монтажног објекта садржи:
- име и презиме и адреса подносиоца захтева;
- назив и седиште правног лица ;
- тип објекта; 
- место постављања и површина која се заузима
- време коришћења
- попис прилога
-
Уз захтев се обавезно прилаже:         
- фотографски приказ и скица места постављања са уцртаним објектом у размери 1:100,  оверена од стране лица које поседује одговарајућу лиценцу, у зависности од намене површине на коју се објекат поставља и приказ објекта са техничким описом и фотографским  или графичким приказом, у 6 (шест) примерака и
- сагласност субјекта  који управља  површином на коју се објекат поставља.
- Доказ о плаћеним  административним таксама
- Општинска административна такса  за поднесак у износу од 310,00 динара (број рачуна 840-742251843-73, модел 97 позив на број 59-013, прималац Буџет градске општине Нови Београд);
- Општинска административна такса за израду решења у износу од 6.582,00 динара (број рачуна 840-742251843-73, модел 97 позив на број 59-013, прималац Буџет градске општине Нови Београд);
- Градска административна такса у износу од 4.046,00 динара за сагласност  Секретаријата за сабраћај-Сектор за регулисање и безбедност саобраћаја, (када се објекат поставља на јавној саобраћајној површини),  (број рачуна 840-742241843-03, модел 97  позив на број 27-501-08, прималац Буџет града Београда);

Подносилац захтева изјављује: 
да овлашћује надлежну организациону јединицу да у његово име и за његов рачун прибави потребне сагласности на техничку документацију, са доказима о плаћеним трошковима за њихово прибављање; 
да прибави Решење о упису привредног субјекта у регистар који води Агенција за привредне   регистре (Решење о регистрацији за  обављање делатности и акт о одређивању матичног и ПИБ броја)  и   Извод из листа непокретности од Републичког геодетског завода ради утврђивања власника, односно  корисника површине на коју се поставља привремени објекат или 
да ће у овом поступку сам прибавити и доставити Решење о упису привредног субјекта у регистар који води Агенција за привредне   регистре/ Извод из листа непокретности од Републичког геодетског завода.

Правни основ

- Закон о општем управном поступку ( ''Службени гласник РС'' 18/2016);
- Уредба о  прибављању и уступању података о чињеницама о којима се води службена евиденција ("Службени гласник РС", бр. 56/2017);
- Одлука о комуналном реду (“Службени лист града Београда” 10/2011, 60/2012, 51/2014,  92/2014, 2/2015, 11/2015,61/2015,75/16 и 19/17)
- Одлука о локалним административним таксама (''Сл. лист града Београда'', бр. 50/14,77/14,17/15, 61/15, 96/16, 67/2017 и 85/2018)
- Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе(„Сл. гласник РС“ 80/92,14/93,45/2016 и 98/2016)
- Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе ("Службени гласник РС, бр. 10/93 и 14/93).


Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Градска општина Нови Београд

http://www.novibeograd.rs

Булевар Михаила Пупина 167

011/3106 700

011/311 2576

еАнкете