Градска општина Нови Београд

Захтев за издавање одобрења за постављање монтажно-демонтажног објекта за потребе одржавања културних, спортских и других манифестација
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Захтев за издавање одобрења за постављање монтажно-демонтажног објекта за потребе одржавања културних, спортских и других манифестација

Орган задужен за спровођење

Градска општина Нови Београд
Одељење за грађевинске и комуналне послове и инвестиционо пројектовање
Одсек за комуналне послове

Опис

Решењем овог Одељења се одобрава постављање монтажно-демонтажног објекта за потребе одржавања културних, спортских и других манифестација

Где и како

  Захтев за издавање одобрења за  постављање  монтажно-демонтажног објекта за потребе одржавања културних, спортских и других манифестација може се поднети надлежном органу  Управе:
- Електронски-Користећи еУслуге овог Портала
- Образац захтева можете и сами одштампати са  сајта www.novibeograd.rs попунити и послати поштом или доставити лично на шалтеру број 4. у холу Услужног центра Градске општине Нови Београд.

Захтев за издавање одобрења за  постављање  монтажно-демонтажног објекта за потребе одржавања културних, спортских и других манифестација садржи:
- име и презиме и адреса подносиоца захтева;
- назив и седиште правног лица ;
- тип објекта; 
- место постављања и површина која се заузима
- време коришћења
- попис прилога

Уз захтев се обавезно прилаже :
- Фотографски приказ и скица места постављања са уцртаним објектом у размери 1:100,  оверена од стране лица које поседује одговарајућу лиценцу, у зависности од намене површине на коју се објекат поставља и приказ објекта са техничким описом и фотографским  или графичким приказом, у 5 (пет) примерака и
- Сагласност субјекта  који управља  површином на коју се објекат поставља;
- Доказ о плаћеним  административним таксама
- Општинска административна такса  за поднесак у износу од 310,00 динара (број рачуна 840-742251843-73, модел 97 позив на број 59-013, прималац Буџет градске општине Нови Београд);
- Општинска административна такса за израду решења у износу од 6.582,00 динара (број рачуна 840-742251843-73, модел 97 позив на број 59-013, прималац Буџет градске општине Нови Београд);
- Градска административна такса у износу од 4.046,00 динара за сагласност  Секретаријата за сабраћај-Сектор за регулисање и безбедност саобраћаја, (када се објекат поставља на јавној саобраћајној површини),  (број рачуна 840-742241843-03, модел 97  позив на број 27-501-08, прималац Буџет града Београда);
Подносилац захтева изјављује: 
да овлашћује надлежну организациону јединицу да у његово име и за његов рачун прибави потребне сагласности на техничку документацију, са доказима о плаћеним трошковима за њихово прибављање; 
да прибави Решење о упису привредног субјекта у регистар који води Агенција за привредне   регистре (Решење о регистрацији за  обављање делатности и акт о одређивању матичног и ПИБ броја)  и   Извод из листа непокретности од Републичког геодетског завода ради утврђивања власника, односно  корисника површине на коју се поставља привремени објекат или 
да ће у овом поступку сам прибавити и доставити Решење о упису привредног субјекта у регистар који води Агенција за привредне   регистре/ Извод из листа непокретности од Републичког геодетског завода.

Правни основ

- Закон о општем управном поступку ( ''Службени гласник РС'' 18/2016);
- Уредба о  прибављању и уступању података о чињеницама о којима се води службена евиденција ("Службени гласник РС", бр. 56/2017);
- Одлука о комуналном реду (“Службени лист града Београда” 10/2011, 60/2012, 51/2014,  92/2014, 2/2015, 11/2015,61/2015,75/16 и 19/17)
- Одлука о локалним административним таксама (''Сл. лист града Београда'', бр. 50/14,77/14,17/15, 61/15, 96/16, 67/2017 и 85/2018)  
- Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе(„Сл. гласник РС“ 80/92,14/93,45/2016 и 98/2016)
- Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе ("Службени гласник РС, бр. 10/93 и 14/93).

Оригинални обрасциИзвршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Градска општина Нови Београд

http://www.novibeograd.rs

Булевар Михаила Пупина 167

011/3106 700

011/311 2576

еАнкете