Градска општина Нови Београд

Захтев за издавање одобрења зa поновно постављање истоветног средства за оглашавање
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Захтев за  издавање одобрења зa поновно постављање истоветног средства за оглашавање

Орган задужен за спровођење

Градска општина Нови Београд
Одељење за грађевинске и комуналне послове и инвестиционо пројектовање
Одсек за комуналне послове

Опис

Решењем овог Одељења се одобрава поновно постављање истоветног средства за оглашавање

Где и како

 - Захтев за издавање одобрења за  постављање истоветног средства за оглашавање – поновно издавање одобрења, може се поднети надлежном органу  Управе:
- Електронски-Користећи еУслуге овог Портала
- Образац захтева можете и сами одштампати са  сајта www.novibeograd.rs,попунити и послати поштом или доставити лично на шалтеру број 4. у холу Услужног центра Градске општине Нови Београд.

Захтев за издавање одобрења за поновно постављање истоветног средства за оглашавање садржи:
- име и презиме и адреса, подносиоца захтева
- назив и седиште правног лица;
- опис локације и
- попис прилога

Уз захтев се обавезно прилаже :
- сагласност власника, односно корисника површине на коју се поставља средство, за оглашавање;
- потврда о даљем важењу сагласност надлежне установе за заштиту споменика културе у случајевима када се средство за оглашавање поставља  на објекту који представља  културно добро или  на објекту који ужива статус добра под претходном заштитом, односно у заштићеној просторно културно-историјској целини или у целини која ужива претходну заштиту, само уз сагласност надлежне установе за заштиту споменика културе;
- доказ о плаћеној административној такси;
- претходно оверени пројекат печатом надлежне организационе јединице из ст. 1. и 2. члана 49. ове одлуке на увид, ради потврде о даљем важењу.

Доказ о плаћеним  административним таксама:
- Општинска административна такса  за поднесак у износу од 310,00 динара (број рачуна 840-742251843-73, модел 97, позив на број 59-013, прималац: Буџет градске општине Нови Београд);
- Општинска административна такса за израду решења у износу од 3.621,00 динара (број рачуна 840-742251843-73, модел 97 позив на број  59-013, прималац: Буџет градске општине Нови Београд);

Подносилац захтева изјављује:
• Да овлашћује надлежну организациону јединицу да прибави податке о чињеницама о којима се води службена евиденција код другог органа када је то неопходно за одлучивање и то:
- Решење о упису привредног субјекта у регистар који води Агенција за привредне   регистре и акт о одређивању матичног и ПИБ броја)  и 
- Извод из листа непокретности од Републичког геодетског завода ради утврђивања власника, односно  корисника површине на коју се врши оглашавање или
• Да ће у овом поступку сам прибавити и доставити оверено Решење о упису привредног субјекта у регистар који води Агенција за привредне   регистре/ Извод из листа непокретности од Републичког геодетског завода

Корисни линкови

Детаљне информације можете добити на тел. 011/3106-840; 3106-833; 3106-730 и 3115-007

Правни основ

- Закон о општем управном поступку ( ''Службени гласник РС'' 18/2016);
- Уредба о  прибављању и уступању података о чињеницама о којима се води службена евиденција ("Службени гласник РС", бр. 56/2017);
-   Одлуке о оглашавању на територији града Београда (“Сл. лист града Београда” бр. 86/2016 и 126/16);
- Правилника о типу, величини, условима и поступку за постављање објеката и средстава за оглашавање на територији града Београда, (“Сл. лист града Београда” бр. 27/09);
- Одлука о локалним административним таксама (''Сл. лист града Београда'', бр. 50/14,77/14,17/15, 61/15, 96/16, 67/2017 и 85/2018);
- Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе(„Сл. гласник РС“ 80/92,14/93,45/2016 и 98/2016);
- Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе ("Службени гласник РС, бр. 10/93 и 14/93).

Под истоветним средством подразумева се средство за оглашавање на којем није дошло до промене у односу на техничку документацију на основу које је издата дозвола.


Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Градска општина Нови Београд

http://www.novibeograd.rs

Булевар Михаила Пупина 167

011/3106 700

011/311 2576

еАнкете